Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 68 hosté.

Zaprodal ses ...! (Lukáš 12:15+23+31-34)

· Žádali jste mě o konkretizace toho, co jsem říkal nad Achabem = chci se pokusit o něco blíže, stejně však zůstává ta svízel, že jsme i v tomto shromáždění každý jiný, každý originál a každý proto máme i svá slabá místa, své Achillovy paty i naopak svá silná, či bezpečná místa, kde si na nás pokušení jen tak nepřijde…= Proto musíme hledat a prosit o konkrétní, v pravém slova smyslu prorocké slovo.

· "Přece jsi mne našel, můj nepříteli…?" - Achab vítá Eliáše, muže Božího, který k němu jde s Božím slovem, prorockým slovem. (Stalo se Vám už někdy něco takového ? Je to dobré přijímat a radovat se z toho, že Bůh k nám mluví, i když to bývá pěkně nepříjemné. A navíc se v nás všechno to již pokušitelské všemi silami vzpěčuje a vzpírá, vzteká a brání…)

· "Našel, protože ses zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v Hospodinových očích"- Našli jsme s v tom příběhu Achabově, v jeho kůži…?? (nebo nenašli ? Pak se omlouvám ? - Ale mám se omlouvat ?)

· + teď se ptáme, jaké je to naše, to mé pochybení ??? Jak jsem se zaprodal ? Co takového dělám, co by bylo zlé v Hospodinových očích ? - Nebo jste ve svých očích O.K., nevíte o ničem, čeho by se to mohlo týkat ???

· + To můžeme skutečně řešit jenom každý sám u sebe, před Bohem.

· + Možná, když se na to dobře připravíme a vybudujeme dobré společenství, prostředí důvěry, spolehnutí, vzájemné lásky a podpory, kde již nehrozí vzájemná řevnivost, závist, kde ustoupila ješitnost, kde již nejde "o koryta", kde táhneme spolu za jeden provaz, kde již nejsou pomluvy a postranní řeči, lobování a pochlebování, podlézání a jiné křivárny užívané ve světě pro vlastní prospěch, nebo povýšení, či vylepšení svého obrazu v očích druhých (srv. píseň EZ 399 !!!) = tam pak je možné i vzájemné sdílení a podporování a společné hledání konkrétní Boží vůle pro každého člena takového společenství i pro to společenství jako celek. Ale do té doby je to skutečně nemnožné, nebo nebezpečné. Snadno se to zvrtne a přinese pak krutá zklamání a těžká poranění těla i ducha, myšlení i víry. - Možná jste překvapeni, jak vysokou hru tu popisuji, jak výsosnou, nezastupitelnou roli tu má hrát společenství víry, společenství sboru, církve. Ano o nic menšího nejde - tohle je naše zadání. - Ale jak jsme od něj daleko….

· Abych však opět neutekl od té žádané konkretizace : Říkal jsem již v tom rozhovoru minulou neděli, že to naprosto nejde jinak, než začínat každý sám u sebe !!! Že jinak nám naše vlastní selhání, slabosti, zatlučené, nevyznané, nelitované, neodpuštěné, nesmířené hříchy a bolesti svazují ruce, nohy i ústa a konec konců i mysli a snad dokonce i samotná srdce (v tom hlubokém biblickém slova smyslu, kde srdce je obrazem samého centra, podstaty člověka, jeho myšlení i cítění i jednání) - čímž jsme neschopni jak vnímat a přijímat prorocká slova pro nás samotné, tak i zpravidla být jejich tlumočníky, nositeli pro ostatní. (Jen vzpomeňte, jak tvrdou přípravou si prošel třeba Eliáš, než šel k Achabovi s takovými slovy… - i když, pravda, není to tak zaznamenáno o všech prorocích. Ale domnívám se, že si to oprávněně můžeme domýšlet, že to tak nějak podobně platilo i o nich. (vždyť jde o Boží svatost - a ta nesnese nic nečistého !!! - Kde jsme jenom poztráceli tohle u Božího lidu tak výrazné a živé vědomí ?? - ale to je zase další téma - nechme ho na jindy. Byť je zřejmé, že vcelku úzce patří k našemu dnešnímu prorockému slovu pro krále Achaba + i pro každého z nás ??!!)

· Na dvou vybraných rovinách našeho života se pokusím přiblížit se aspoň o kousek k té žádané konkretizaci a to na základě těch dvou před chvílí čtených textů :

· Sex a peníze - je snad něco výraznějšího v současném životě ? Snad jenom kriminalita a politické kotrmelce a ostudy…

· Obojí však jsou také dobrými Božími dary, na nichž se také poznávalo a měřilo Boží požehnání. Alespoň ve Starém Zákoně. Vzpomeňte na Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, na Davida a Šalomouna. Čeho se týkala zaslíbení? A jak se projevovalo, že Hospodin byl s nimi, že jim žehnal ?

· Moje základní teze - soustřeďte se na ni, prosím, dobře - zní : V symbolech HEDONISMUS, SAMOÚČELNOST. V celé větě pak : "Zaprodáváme se, zneužíváme jeho dary, děláme to, co se mu nelíbí - tehdy, když vynecháme, popřeme, opustíme původní dobrý cíl, smysl věcí, akcí, konání, vztahů..

· Tak například : "Požehnání Boží v ráji bylo : "Ploďte a množte se a naplňte zemi." + Nebojte se, když tohle budete dělat, bude to dobré, bude to dobře, a také vám u toho a z toho bude dobře.

· Jenomže pak se člověku stalo, že díky hříchu začal stále více vnímat jenom sám o sebe a starat se sám o sebe a pracovat sám na sebe. Řečeno sportovní tématikou - již se nehraje na vítězství mužstva, ale na slávu a požitek každého z hráčů. Jak to potom vypadá, možná znáte také přímo ze sportovišť.

· A tak se mu brzy podařilo vypreparovat to, co jemu dělá dobře a brzy poté to separovat a vyzdvihnout na nejvyšší stupínek. Postavit to jako nejvyšší hodnotu.

· Mnohé zmatky ve vztazích, manželstvích, rodinách, na pracovištích, v politice, i v církvi pramení, jsem přesvědčen, právě z tohoto zdroje.

· A PROTO I NÁM ZNÍ TO ELIÁŠOVO PROROCKÉ SLOVO : "Našel jsem tě, protože ses zaprodal a činíš to, co je zlé v Hospodinových očích."

· A to se týká celého našeho života, zajišťování potřeb k životu, které jsme povýšili na absolutní hodnotu.

· Práce se stala prostředkem obživy, nikoliv podílem na jedinečném Božím stvořitelském díle.

· Láska - jak fyzická, tak psychická - se stala prostředkem k vlastnímu ukojení, naplnění. - A tak když mi ten druhý nevyhovuje, když mě nenaplňuje - je do přece jasný důvod k tomu, abych ho opustil. Mám přece nepopiratelné právo na to být šťastný, cítit se dobře, mít se dobře…

· Teoreticky by to však mělo být přesně naopak - právě tehdy, když to tomu druhému, nebo nám nejde, tehdy jsme potřební, tehdy tam máme pracovat, aby to zase šlo a ne jít jinam, kde jsme na tom nepracovali, nebo to ještě nepokazili a tam si užívat !!

· Soběstředné požitkářství, všechny formy sobectví, rozpojení účelnosti od požitku = např. s jídlem. To je přece původně prostředkem obživy x stane-li se ná již jenom zdrojem požitku, nastávají problémy. A to už vůbec nevidíme, nevnímáme, nepociťujeme zpravidla výčitky svědomí, že i pro naše požitkářství a stále větší a dražší možnosti jsou druzí na tom stále hůř, hladovějí, umírají…

· Stručně řečeno - pravý požitek z jídla můžeš mít pouze jako "beiprodukt" toho, když to jídlo plní i svou původní funkci - tedy reprodukci našich sil - proto, abychom byli schopní dál pracovat v Boží zahradě. A pro Něj.

· Podobně není náhodou, že největší slasti jsou spojeny právě se vztahem lásky - kdy jsme natolik schopni zapomenout sami na sebe, že jsme schopni obětovat sami sebe pro druhého (v tolika přerozmanitých formách a podobách). Ne náhodou i sexuální naplnění je spojeno s plozením. A tam, kde jsme jej vypreparovali a zesobečtěli, chceme si "to" jenom užít sami pro sebe (nejprve ti dva, později již jenom každý sám a pak již ty zmatené trojky a grupy) - ale je to stejně marné. Jenom se člověk sám víc a víc zazdívá a ponižuje, ztrácí svou lidskost, ztrácí obraz Stvořitele, který v sobě má nést.

· Kdo tohle nepochopí, nedojde mu to, jen těžko bude rozumět Pavlovým slovům Korintským. Podobně mu budou překážet slova samotného Ježíše o pečování o tělo, jídlo, pití, oděv.

· A teď se ptám : Berete to ? Je tohle prorocké slovo pro nás ? Jsme takhle zaprodáni ? Jsme v tom podobni králi Achabovi (podněcovanému a ovlivňovanému pohanskou princeznou Jezábel a jejími pohanskými zvyky) - v tom, že jsme pro své chtění, pro svůj požitek (který se nakonec stejně ukáže marným a nedokonalým) obětovat víc, než je zdrávo ? Ne obětovat sami sebe pro druhého, ale obětovat druhého pro svůj požitek, pro svou radost ?

· Blbé vtípky na úkor druhého ? Nebo mé vlastní trapasy ?

· Za co lze přežít ? Bezdomovec - jídlo=nasytí + chutná x pochutnání bez efektu posilnění ?

· "Proč si nedopřát, když je příležitost, když na to máme ? (Navíc se to tak moc nabízí a nadbíhá a podlézá…)

· x Asketici staro+středověku

· Ježíš má něco navíc !!! - Ne pro sebe, ale pro Boha a pro druhého.

· = Není dobré, když já … propadnu svodům. Nejde hlavně, především, jenom o mě. (Srv. Ř 14 = ohled, odpovědnost vůči slabým, napříč vlastnímu požitku a potěšení.

· Zaprodal ses, zadal sis, seš v tom až po uši x jak z toho ven ?

· = …JENOM LÁSKA VYSVOBODÍ… = 1K 13 !!! = za to se modlit, po ní toužit, ji si užívat x pozor ! Nejenom "SI" užívat, jinak se i ona "zkurví" x sloužit jí, užívat ji k tomu, k čemu byla určena. Jenom tak, teprve v této svobodě od sobectví plodí i nejvyšší blaho, štěstí, slast.

· Příště : Askeze : "Dávejte, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu !" (Mt 22:15-22)

· POKUS - DOCELA KONKRÉTNĚ : Musíme se ptát, zkoumat, zpytovat, kam všude se nám už tahle rakovina sobectví a samoúčelnosti, ztráty původního dobrého smyslu dostala. - Konzum, žrádlo, móda, auta, domy, chaty, kultura, sport, koníčky…

· Všechno dobré a pěkné, každý požitek, volný čas atd. nám zakážeš ? Či zhořkneš ?

· SAMOÚČELNOST = požitek pro požitek je vedle. Dříve nebo později tak jako tak se provalí jeho marnost a naopak jeho nedobré ovoce - co všechno jsme ztratili tím, že jsme propadli sobectví…

· Špatný cíl, falešný účel - např. charita pro vlastní slávu nebo reklamu..

· Šalomoun - "Marnost nad marnostmi a všechno je to marnost…" !!! - viz Kaz 2:1-11, 5:9-11, 11:9, 12:13-14