Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 57 hosté.

Výroční sborové shromáždění

15.03.2009 - 00:30
15.03.2009 - 12:00

Výroční sborové shromáždění  Druhého sboru ČCE v Praze 3 - Žižkově
se bude konat v neděli 15. března 2009 v rámci bohoslužeb, které začínají
v 9:30 hod. v modlitebně našeho sboru, Čajkovského 10, Praha 3 - Žižkov
Program jednání VSS:
1. Ustavení, prezence, volby zapisovatelů, skrutátorů, verifikátorů zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání a schválení zápisu z minulého výročního shromáždění
4. Volby: náhradník staršovstva, revizoři účtů a hospodaření
5. Zprávy o životě sboru za uplynylý rok + rozprava k nim + schválení
6. Vnitrosborové směrnice - projednání a schválení
7. Volné návrhy a připomínky z pléna
8. Zakončení
 
Seznam členů s volebním právem je vyvěšen v předsíni modlitebny. Jakékoliv připomínky, doplňky, námitky, návrhy sdělte včas staršovstvu.
Upozorňujeme, že podle Čl. 6.2. Jednacího o  volebního řádu naší církve je řádně svolané sborové shromáždění usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Zprávy o životě sboru, revizní a účetní budou k dispozici ve sborové kanceláři a vystaveny v modlitebně 14 dní pred konáním VSS.
Na shledání s Vámi se těší staršovstvo.