Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 62 hosté.

Vánoční dopis 2008

Píseň  - Evangelický zpěvník 281

1.            Narodil se Kristus Pán - veselme se !

                Z růže kvítek vykvet nám - radujme se !

Ref :       Z života čistého, z rodu královského již nám narodil se.

2.             Jenž prorokován jest, ten na svět poslán jest.

3.             Člověčenství naše ráčil vzíti na se.

4.             Goliáš oloupen, člověk jest vykoupen.

5.             Ó, milosti božská, budiž s námi,

dejž ať zlost ďábelská nás nemámí.

Pro Syna milého, nám narozeného, smiluj se nad námi !

6.             Dej dobré skončení, ó Ježíši,

věčné utěšení  věrných duší !

Přijď nám k spomožení, zbav od zatracení

pro své narození.

 

Modlitba :

Děkujeme Ti, Bože, Otče náš, že Tvou nebeskou slávu a velebnost smíme spatřovat zde na zemi, v nemluvňátku položeném do jeslí. Dobrořečíme Ti, že jsi všecku svou svatost a lásku vložil do Pána Ježíše, a že pro jeho poslušný život a pro jeho oběť na kříži chceš nás  svým odpuštěním postavit na cestu naděje. Rozlej svou lásku, kterous v něm zjevil, také do našich srdcí, abychom Tebe ctili a své bližní měli rádi. Naplň naše rodiny a blízké svým pokojem  a všecka lidská zřízení naplň spravedlností. Potěš, posilni zarmoucené a trpící. Probouzej církev i náš sbor k společenství víry a k svědectví o Tvé pravdě. Chraň nás v našich nejistotách a dávej nám poznávat jistotu toho, že jsi s námi.

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

 

„Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu."                    

     (Římanům 8:38-39)

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého

se všemi vámi. Amen.

 

 

Druhý sbor ČCE v Praze 3 - Žižkově

Čajkovského 10

 

 

Vánoční evangelium 2008

 

 

 

 

„Nebo lid tento chodě v temnostech, uzří světlo veliké, a bydlícím v zemi stínu smrti světlo zastkví se.

Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje."

(Izajáš 9,1+6)


Milé sestry, milí bratři,

srdečně Vás zdravím v adventním čase s přáním požehnaných dní ve všech společenstvích, jichž Vám bude letos dopřáno se účastnit. Zejména pro chvíle samoty, které také mohou mnohým z Vás nastat, nebo někomu ve Vašem okolí, posílám Vám letos program malé vánoční pobožnosti, jak ji před časem připravil bratr farář Miroslav Brož.  Přeji Vám radostné sdílení té dobré zprávy, že „Immanuel" - Bůh s námi !

Jaromír Strádal

 

Modlitba :

Děkujeme Ti, Pane Bože náš, že jsi sestoupil mezi nás, aby nikdo nebyl sám. Děkujeme Ti za dar Tvé milosti a lásky zjevené v Pánu Ježíši, za odpuštění hříchů a věčný život, za světlo a pravdu, za spravedlnost a pokoj, za potěšení, pomoc a posilu pro všecky obtížené. Ať zdraví, ať nemocní, ať umíme přijmout dar Tvého milosrdenství a upřímně se radovat z toho, co nám svítí jako naděje nyní i na věky. Svým Duchem otevři naše srdce pro své evangelium!  Amen.

 

Píseň  - Evangelický zpěvník 293

1.             Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní; 

neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny.

V městečku Betlémě, v jesličkách na slámě

leží malé pacholátko na zimě.

2.             To jsme všichni lidé hříšní radostně čekali,

co andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali.

A protož plesejme, všichni se radujme,

pacholátku, nemluvňátku zpívejme.

3.             Spasiteli, kvítku milý, Pane náš, Ježíši,

z čisté panny narozený, poklade nejdražší !

Králi náš, Pane náš, skloň se k nám jako Pán,

dej milosti, tvé radosti  dojít nám.

 

Slovo k zamyšlení

Vánoční evangelium podle sepsání Lukáše, zapsané v kapitole 2., ve verších 1-14

1  Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu.  2  Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3  Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 4  Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 5  aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.  6  Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 7  I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

 

8  A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.  9  Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10  Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.  11  Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.  12  Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."  13  A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 14  "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

 

 

            Nejste sami ! Ať už jste v malém kroužku blízkých, či docela sami - přece nejste sami. - Spasitel se narodil na ubohém místě, protože ho lidé nechtěli mezi sebou. On sám však nechce být nad námi nebo mimo nás, ale s námi. A to v této době našeho života a ne až budou jiné poměry. I v době, v níž není místo pro Boha. A přesto - takto a dnes narodil se nám Spasitel.

                Vládce je daleko, ale Bůh je nám blízko - ve všech nespravedlnostech, které mezi námi lidmi panují. I tam, kde můžeme být tak nepatrní jako Betlém a tak opovrženíhodnými jako chatrná jeskyně, kde se nanejvýš rodí dobytek. Tak nám  Bůh  ukazuje velikost své lásky, která vstoupila do zápasu s bídou, s pýchou a zbabělostí, s křivdou a strachem.

                Když slýcháme zprávy o lidech ve společnosti, jsou nám většinou představováni v lesku, který má daleko ke zchudlému tesaři Josefovi a jeho snoubence Marii. A přece nám Lukášovo vyprávění až provokativně ozřejmuje Ježíšův původ. „Naše věc by bývala ztracena, kdyby sama vznešenost Boží k nám nesestoupila, neboť my jsme vystoupit nemohli." (Jean Calvin ve své Instituci.)

                Vznešenost Boží spočívá v něčem jiném, než v okázalosti. A síla spočívá v něčem jiném, než v revoltě. Josef s Marií se podřídili rozkazu císaře Augusta ne v poslušnosti vůči němu, ale ve víře, že i politické cíle, jako je soupis všeho obyvatelstva, musí sloužit Božímu záměru. A tak nás vánoční zvěst vede k vděčnosti i k pokoře.

                To pochopili i pastýři pod širým nebem, střídající se v hlídkách u svého stáda.  Tito lidé tvrdé práce, ve dne v noci ve službě, vydáni nepohodě, špatně placení, sluhové na nejnižším stupni společnosti, spěchají, aby poznali radost a zakusili pokoj. Bůh v nich nalezl zalíbení. Navzdory jejich obyčejnosti. Nikdo totiž není tak zapomenut, aby nemohl být připojen k těm, kteří i při svých starostech a všelijaké obtíženosti jsou zahrnuti do Božího milosrdenství.

                Spolehli na Boží slovo a šli se podívat, kam je zval Boží posel. Ale nezůstali tam. Vrátili se ke své práci, do své každodennosti, aby v ní chválili Boha ze všeho, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. I tam, kde jsme osamělí, není tu jen vláda noci a bezmoci, která nás chce poutat do bolestí a úzkostí našeho života, ale je tu i světlo Boží blízkosti, které se rozzářilo i kolem nás. Neboť nyní již víme: Bůh se ponížil, aby náš povýšil do své slávy.   Amen.

PřílohaVelikost
vanoce2008.doc498 KB
vanoce2008.pdf272.75 KB