Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 60 hosté.

Směrnice k provádění účetnictví

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově, Čajkovského 10, Praha 3  IČO: 45701903

 

 

Směrnice k provádění účetnictví

Směrnice pro organizaci účetnictví, schvalování hospodářských operací, oběh účetních dokladů a provádění inventarizace ve Druhém sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově (dále sbor)

 

 

 

Platnost směrnice:

Tato směrnice platí od jejího schválení sborovým shromážděním dne:

 

 

 

 

Obsah:

 

 • I. Obecná ustanovení
 • II. Účetní operace
 • III. Obecné postupy účtování
 • IV. Účetní knihy
 • V. Účetní doklady a jejich zúčtování
 • VI. Přezkušování účetních dokladů
 • VII. Vedení operativní evidence
 • VIII. Inventarizace
 • IX. Přílohy

 

 

I. Obecná ustanovení

 

         Účetnictví musí být vedeno ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění pozdějších a navazujících předpisů.

         Účetním obdobím je kalendářní rok.

         Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví (hospodářské operace), se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto skutečnost dodržet, lze účtovat i v účetním období, v němž byly uvedené skutečnosti zjištěny.

         V průběhu účetního období není možné měnit postupy účtování.

         Účetnictví je zpracováno výpočetní technikou s využitím počítačového programu.

II. Účetní operace

 

         K zachycení účetních operací slouží účtové třídy, které jsou dále rozvedeny na jednotlivé účty účtového rozvrhu sboru (příloha č.1).

         Osobou odpovědnou za sestavení účtového rozvrhu včetně analytických účtů a jeho doplňování podle potřeb sboru je účetní.

 

III. Obecné postupy účtování

 

         Účtování o veškerých účetních případech se provádí na základě písemného účetního dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti podle zákona 563/1991 Sb. ve znění pozdějších a navazujících předpisů.

         Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B.

         Účetní doklady smí obsahovat jen zkratky uvedené v seznamu zkratek (příloha č.3).

         Účetní doklady musí být číslovány podle druhu dokladu vlastní souvislou číselnou řadou pro zajištění požadavku na průkaznost zaúčtování všech účetních případů (příloha č. 4).

         Účetnictví musí být vedeno tak, aby poskytovalo přehled o nákladech a výnosech podle jednotlivých kapitol (středisek) (příloha č.5).

         Účetnictví musí být vedeno tak, aby jednoznačně oddělovalo činnosti podléhající dani z příjmu od činností, které dani z příjmu nepodléhají. Pro společné náklady z hlediska zákona o dani z příjmu se musí stanovit zdůvodněný klíč na rozdělení těchto nákladů pro správné stanovení daňové povinnosti. U sporných položek se uplatní zásada opatrnosti tak, aby nedošlo ke krácení daně. Osobou odpovědnou za sestavení klíče je účetní a schvaluje jej staršovstvo.

         Pro zúčtování pravidelně se opakujících položek se stanoví předpis. Osobou odpovědnou za sestavení předpisu pro účtování pravidelně se opakujících položek je účetní.

 

IV. Účetní knihy

 

Sbor vede následující účetní knihy:

 • a) účetní deník
 • b) hlavní knihu
 • c) knihu vydaných faktur
 • d) knihu došlých faktur
 • e) pokladní knihu
 • f) knihu vnitřních dokladů

 

V. Účetní doklady a jejich zaúčtování

 

Ve sboru se mohou použít zejména tyto účetní doklady:

 • a) faktury dodavatelské (přijaté)
 • b) faktury odběratelské (vydané)
 • c) dobropisy, vrubopisy
 • d) příjmové a výdajové pokladní doklady
 • e) příjemky a výdejky, zápisy o převzetí
 • f) vnitřní doklady, převodky, majetku
 • g) doklady o vnitřním přeúčtování

h)  opravné účetní doklady

 • g) cestovní účty

j)   výplatní listiny mezd

k)  smlouvy o dílo, popřípadě smlouvy o dodávce služeb

i)    bankovní výpisy.

 

         Účetní doklady vystavuje příslušný pracovník ihned při vzniku důvodu k vystavení dokladu a zajistí bez zbytečného prodlení doplnění všech náležitostí dokladu. Takový doklad poté neprodleně předá k přezkoušení a zaúčtování.

         Faktury přijaté jsou očíslovány a zapsány do knihy došlých faktur. Takto zaevidované faktury jsou předány příslušným odborným pracovníkům (stavební dozor, předseda křesťanské služby apod.) ke kontrole, tj. označení správnosti a množství, ceně apod. Po tomto odsouhlasení schvaluje fakturu kurátor nebo farář. V dalším postupu je faktura zaúčtována a proplacena .

         Faktury vydané vyhotovuje na základě podkladů účetní. Tyto faktury jsou ihned zaevidovány v knize vydaných faktur. Vyúčtování se realizuje v období, ve kterém byla dodávka nebo její dohodnutá část ukončena.

         Příkazy k úhradě musí být opatřeny podle smlouvy s bankou dvěma podpisy oprávněných osob a razítkem sboru (příloha č.2).

 

VI. Přezkušování účetních dokladů

 

Účetní doklady se přezkušují po věcné i formální stránce před jejich zaúčtováním. Při přezkušování přípustnosti operace se posuzuje dodržení obecně závazných právních předpisů. Přezkušování účetního případu musí být provedeno z hlediska:

     - věcného, které zahrnuje zejména přezkušování správnosti údajů včetně správnosti výpočtů obsažených v účetních dokladech

     - formálního, které zahrnuje přezkoušení oprávněnosti pracovníků, kteří nařídili nebo schválili účetní případ a ověřuje úplnost náležitosti účetních dokladů (příloha č. 2).

 

VII. Vedení operativní evidence

 

Ve sboru se vede operativní evidence v pomocných knihách, pokud je pro tuto evidenci náplň a není již položkově vedena v účetnictví, zejména o:

 • a) dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku
 • b) drobném hmotném a nehmotném majetku
 • c) finančních investicích (termínované vklady, akcie, dluhopisy aj.)
 • d) zásobách, ceninách
 • e) smlouvách
 • f) pohledávkách a závazcích (faktury přijaté a vydané, nájemné, místní a správní poplatky, půjčky fyzickým nebo právnickým osobám, úvěry aj.)
 • g) darech a sbírkách
 • h) fondech

 

VIII. Inventarizace

 

         Sbor inventarizací ověřuje ke stanovenému dni řádné, případně mimořádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti.

         Skutečné stavy majetku se zjišťují u pohledávek a závazků dokladovou Inventarizací. Suma majetku, neuhrazených pohledávek a závazků v evidenčních knihách se musí rovnat zůstatku na příslušných rozvažných účtech. Tyto stavy se zaznamenávají v inventárních soupisech, které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace.

         Inventární rozdíly jsou pak následně vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.

         Očíslované inventurní soupisy musí být uspořádány tak, aby umožňovaly snadnou kontrolu a porovnání se stavy v účetní evidenci.

         Případné inventární rozdíly se zachytí v zápise, případně s návrhem na škodní řízení.

         U jednotlivých nedoplatků musí být uveden způsob vymáhání.

         Součástí inventarizace budou případné vyřazovací protokoly přebytečného a neupotřebitelného majetku s uvedením, jak bylo s tímto majetkem naloženo.

 

Inventarizace musí být provedena:

 

 • a) u peněžních prostředků v hotovosti minimálně 4xročně, vždy ke konci běžného čtvrtletí
 • b) u zásob k31. 12. kalendářního roku
 • c) u hmotného majetku popř. u nehmotného majetku k 31.12. kalendářního roku
 • d) u pohledávek a závazků se provádí inventarizace k 30.6. a 31.12. kalendářního roku

        

IX. Přílohy

 

Nedílnou součástí této směrnice jsou přílohy:

č. 1 - Účtový rozvrh

č.2 - Pověření a podpisové vzory (kdo je pověřen schvalováním pokladních dokladů, podpisové vzory pracovníků oprávněných schvalovat hospodářské operace včetně bankovních operací - jméno, příjmení, funkce)

č. 3 - Seznam zkratek používaných v účetních dokladech

č. 4 - Přehled a konstrukce číselných řad pro číslování dokladů.

č. 5 - Přehled nákladových středisek - kapitol

č. 6 - Stanovení finančních limitů

 

         Věcnou náplň příloh schvaluje staršovstvo na návrh odpovědného pracovníka, vždy při potřebě změny v příloze. Každá aktualizace přílohy je očíslovaná v nepřerušené číselné řadě. O aktualizacích příloh vede odpovědný pracovník evidenci s uvedením pořadového čísla a data, od kterého začíná platnost.

PřílohaVelikost
Smernice_ucetnicka.doc47 KB