Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 44 hosté.

Směrnice k provádění revizí hospodaření

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově, Čajkovského 10, Praha 3   IČO: 45701903

Směrnice k provádění revizí hospodaření

Směrnice pro provádění revizí  hospodaření  ve Druhém sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově (dále sbor)

 

 

 

Platnost směrnice:

Tato směrnice platí od jejího schválení sborovým shromážděním dne:

 

 

 

Obsah:

 

 • I. Obecná ustanovení
 • II. Revizoři
 • III. Postup revize
 • IV. Rozsah revize
 • V. Postup projednání revizní zprávy
 • VI. Přílohy

 

I. Obecná ustanovení

 

         Směrnice se týká stanovení postupů, rozsahu kontroly a oprávnění revizorů při provádění revizí hospodaření ve sboru.

         Revizí se plní opatření vyplývající z obecných zákonů a církevního zřízení a řádů. Tato směrnice doplňuje Církevní zřízení, Jednací a volební řád, Řád hospodaření církve a Metodickou příručku pro činnost sboru.

         Základní obecné dokumenty pro revizi účetní evidence i v církvi tvoří:

Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších a navazujících předpisů a Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů ve znění pozdějších a navazujících předpisů. Ustanovení výše uvedených předpisů již směrnice duplicitně neuvádí.

 

II. Revizoři

 

        Revizoři sborového hospodaření jsou voleni ze členů sboru a to nejméně na jeden hospodářský rok. Sborové shromáždění může revizorům uložit, aby věnovali pozornost konkrétním problémům, nemůže však jejich činnost omezit. Sborové shromáždění může navíc zvolit i další revizory (auditory), kteří nejsou členy sboru, a pověřit je odborně vymezenými úkoly a pravomocemi. Sborové shromáždění má právo přezkoušet výsledky revize dalším revizním orgánem.

III. Postup revize

 

          Sborové kontrolní činnosti souvisí s ostatními činnostmi a životem sboru. Předpokládá se, že osoby zvolené za revizory jsou se situací sboru obeznámeny. Revize by neměla přesahovat doporučený rámec kontrolované činnosti. Vždy by měla být respektována obecně platná pravidla (ochrana osobních údajů apod.).         Způsob práce si určují revizoři sami. Revizoři sledují hospodaření sboru průběžně, hlavní část práce však vykonávají mezi účetní závěrkou a výročním sborovým shromážděním. Revizoři mají právo přesvědčit se kdykoliv o způsobu hospodaření a o řádném vedení účetnictví, kontrolovat stav pokladny i veškerého jmění sboru.

         Revizoři mají právo seznámit se s předchozími revizními zprávami.      Revizoři mají přístup ke všem hospodářským dokladům a záznamům.

          Revizoři nejsou povinni provádět položkovou kontrolu. V průběhu revize nelze provádět opravy chyb bez vědomí revizorů. Revize se provede v místě, kde se vede účetnictví s možností nahlížet do existujících dokladů, avšak bez jejich odnášení a kopírování dat. Pokud revizoři požadují doklad, který jim nemůže být předložen, uvedou tuto skutečnost ve své zprávě. Nejasné případy si revizoři nechají vysvětlit od odpovědného zaměstnance, příp. člena staršovstva. Námitky proti činnosti revizorů musí být podány písemně.

          Revizoři nemají právo požadovat vystavování dokladu, opravy v účetnictví, ani jiné upravování stávajících dokladů. Revizoři vystupují společně a jednotně a průběžně informují staršovstvo jako celek. Revizoři jsou povinni respektovat důvěrnost zjištěných skutečností. Ve věcech osobně důvěrných jsou vázáni trvalou mlčenlivostí. Revizoři nesmí umožnit nahlížení do dokumentace osobám, které k tomu nemají oprávnění.

          Ve sporných případech týkajících se postupu revize jsou revizoři oprávněni obrátit se na odborné nebo nadřízené církevní orgány se žádostí o sdělení jejich stanoviska. Revizoři nemají právo sami předkládat výsledky revize ani státním, ani nadřízeným církevním orgánům.

          Výsledkem kontrolní činnosti je zpráva o revizi, z níž lze učinit závěry k plnění rozpočtu, hospodaření a úplnosti přijatých a vydaných prostředků. Požadovaný termín předání zprávy musí být revizory odsouhlasen.

 

IV. Rozsah revize

 

         Rozsah kontroly má být podrobně rozpracován v prováděcích předpisech metodiky, které jsou v současné době přepracovávány, aktualizovány, doplňovány a uváděny do souladu se současnými potřebami. Revize se vztahuje na veškerý majetek sboru, na veškeré s ním prováděné nebo plánované hospodářské operace i na způsob zajištění a udržování majetku i po stránce věcné a bezpečnostní.

          Při revizi se sledují zásadní věci na základě namátkově vybraných dokladů.

Doporučený rozsah revize je v jednotlivých okruzích činnosti následující:

 

A. Povinnosti sboru

 • Splnění církevních povinností (odvody sbírek, personální fond, repartice apod.)
 • Schvalování výplatních listin
 • Platba zdravotního a sociálního pojištění
 • Výplata cestovného
 • Splátky půjček
 • Vymáhání pohledávek
 • Úplnost a správnost daňových přiznání a daňových splátek

 

B. Existence a plnění smluv

 • Pracovní smlouvy a dohody o provedení práce
 • Mzdové listy
 • Smlouvy o hmotné odpovědnosti za vedení pokladny
 • Vypořádání vztahu s kazatelem ve věci bydlení kazatele a úhrady nákladů spojených s ubytováním kazatele (dohoda o užívání bytu, stanovená procenta rozdělení jednotlivých spotřeb - plyn, elektřina apod., dohoda o příspěvku kazatele atd.)
 • Uzavírání a dodržování smluv s nájemníky

C. Vedení hospodaření

 • Dodržování pokynů nadřízených správních orgánů a shromáždění
 • Plnění všech usnesení přijatých sborovým shromážděním (týkajících se jakékoliv

činnosti)

 • Plnění usnesení staršovstva o nakládání s majetkem sboru
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Hospodárnost hospodaření a účelnost vynaložených prostředků
 • Pokud má sbor zisk z provozování hospodářské činnosti (např. z nájmu), zda učinilo staršovstvo rozhodnutí o tom, jak s tímto ziskem naložit (část zisku bude použita pro sborový účel, zda se stalo, zda byl tento zisk pro sbor využit)
 • Řádné průběžné schvalování hospodářských operací staršovstvem
 • Průběžné provádění účetních kontrol staršovstvem
 • Řádná formální i věcná prověrka a věcné odsouhlasení faktur
 • Řádné věcné přebírání zadaných výkonů a nakoupených prostředků
 • Řádné provádění přípravných a zadávacích prací (stavební povolení atd.)
 • Provádění řádné věcné a technické přejímky velkých oprava investičních akcí

 

D. Správa majetku

 • pojištění hotovosti v pokladně
 • platba pojistného na domy, pojištění zákonné odpovědnosti za škody
 • stanovení refundace nájemníků za práce prováděné v bytě
 • provádění stanovených revizí zařízení

 

E. Sbírky, dary, salár

 • Evidence sbírek a saláru
 • Přehled o účelu daru (samostatně sledovaný salár, sbírka darů Jeronýmově jednotě, účelové celocírkevní, seniorátní a sborové sbírky atd.)
 • Naložení s dary a příjmy v cizích měnách
 • Používání sbírek a darů v souladu s vypsaným účelem

 

F. Pronájmy

 • Stanovení nájmů a poplatků
 • Výběr nájemného, vodného a částek za služby
 • Vydání rozhodnutí staršovstva k prodlení v placení
 • Stanovení postupu při propůjčení modlitebny
 • Řádné a včasné vyúčtování záloh a poplatků nájemníkům za služby
 • Rozhodnutí o přidělování bytů

 

G. Účetnictví

 • Rozdělení výdajů na náklady a na investice
 • Věcná kontrola účetních dokladů
 • Vedení dokladů o provedených kontrolách pokladní hotovosti
 • Evidence a zaúčtování příjmových a výdajoyých pokladních dokladů
 • Konečný stav banky a pokladny
 • Kontrola pokladních dokladů, přijatých faktur a bankovních výpisů
 • Stanovení účtování opakujících se položek
 • Stanovení systému vyúčtování záloh za služby a vodné
 • Zúčtování darů ze zahraničí
 • Kontrola finančních toků (provoz sboru, domy)
 • Správnost daňových přiznání
 • Správnost statistických výkazů a hlášení pro státní orgány, i pro sbor, seniorát a církev

Činnosti podléhající dani z příjmů - doklady a účetnictví

 • Rozlišení příjmů, zda jsou či nejsou předmětem daně z příjmu (domy, společná režie s klíčem k rozdělování, ... )
 • Zřetelné uvedení na dokladech, jaké činnosti se týkají, zda je toto určení správné a jsou-li správně zahrnuty do účetní evidence

Účetní doklady

 • Vedení pokladních příjmových a výdajových dokladů
 • Vedení bankovních dokladů
 • Vedení knihy faktur došlých a vydaných / ostatních pohledávek a závazků
 • Vedení bankovních výpisů
 • Úplnost všech účetních dokladů (např. zda je v evidenci ucelená řada příjmových dokladů)
 • Vytvoření podmínek pro to, aby byla úplnost dokladů kontrolovatelná (očíslované pokladní doklady, přijaté a odeslané faktury očíslované vzestupnou řadou a evidované v poště sboru, všechny výpisy z peněžních účtů, atd.)
 • Likvidace dokladu oprávněnou osobou (věnovat pozornost kdy z dokladu účetní doklad)
 • Kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů, dodavatelských faktur a dalších vnitřních účetních dokladů po věcné stránce

Časový sled účetnictví

 • Dodržování časové souvislosti
 • Úplnost dokladů (zejména podpisy)

 

H. Výkaznictví o majetku, inventarizace

 • Vedení knih a v návaznosti na účetnictví, zda jsou doplňovány tak, aby dávaly přehled o stavu majetku sboru
 • Provedení inventarizace a závěry inventarizace (inventura hmotného majetku alespoň za dva roky, inventura pokladny čtyřikrát ročně a dokladová inventura zůstatků závazků a pohledávek vč. nájemného jednou ročně)

Pokladní knihy a cizí měny

 • Inventura pokladny (dvakrát ročně může být provedena např. tak, že revizoři si od člena sboru, který je pověřen vedením sborové pokladny, vyžádají pokladní deník a zjistí stav peněžních prostředků dle pokladního deníku. Pak provedou fyzickou kontrolu pokladny, zda hotovost v pokladně souhlasí se stavem uvedeným

v pokladní knize. Provedenou kontrolu označí do pokladního deníku a vyhotoví zprávu o zjištěné skutečnosti. Zbývající dvě v daném roce provedou statutární . zástupci sboru)

Pomocné knihy

 • Vedení soupisu majetku
 • Vedení evidence odpisů
 • Vedení evidence majetku (hmotného, investičního, drobného hmotného, ... )

 

V. Postup projednání revizní zprávy

 

          Návrh zprávy projednají revizoři se staršovstvem a zprávu pak přednesou na sborovém shromáždění

          Případné námitky proti revizní zprávě předkládá staršovstvo sborovému shromáždění písemně. Staršovstvo i revizoři mají právo se odvolat k seniorátnímu výboru a k synodní radě, případně k jimi k tomu zřízeným orgánům

 

VI.  Přílohy

 

č. 1. - Vzor revizní zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 ke Směrnici k provádění revizí hospodaření:

 ­

Vzor revizní zprávy

 

 

 

Revizní zpráva k hospodaření Druhého sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově, Čajkovského 10, Praha 3 

za období ....

 

 • A. Na základě ustanovení Církevního zřízení, § 15, čI. 3, oddílu a na základě závěrů sborového shromáždění ze dne ... byla provedena řádná revize hospodaření Druhého sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově, Čajkovského 10, Praha 3 za období ....
 • B. Revizi provedli sboroví revizoři .....

Revize se za sbor zúčastnili odpovědní členové sboru: kazatel ..... , kurátor .... , hospodářský pracovník .... , sborová sestra ..... , účetní .....  a dále člen sboru ..... pověřený ....

Revize byla provedena ve dnech od ... do ....

C. Revize hospodaření byla provedena v následujících bodech:

 • a. Kontrola plnění opatření z minulé revizní zprávy
 • b. Kontrola plnění usnesení sborového shromáždění ze dne ....
 • c. Kontrola hospodaření sboru a plnění rozpočtu
 • d. Kontrola finančních toků
 • e. Kontrola hospodárnosti a věcné správnosti hospodaření

f. Kontrola hospodaření z hlediska společenského, sociálního, teologického ...

g. .....

D. K revizi byly předloženy tyto doklady.

 • a. Revizní zpráva k hospodaření za ...

b. Usnesení sborového shromáždění zde dne ...

                        c. Zápisy ze zasedání staršovstva                      

                        d. Metodické podklady: Směrnice oběh účetních dokladů, podpisové                vzory.

                        e. ....

E. Zjištění k jednotlivým bodům:

a. Kontrola plnění z minulé revizní zprávy.

i. Bylo uloženo ... bylo splněno ... zůstalo nesplněno ...

ii. Vyjádření odpovědného zaměstnance

 iii. Návrh opatření

b. .....

F. Závěr: Sboroví revizoři hospodaření

 • Doporučují sborovému shromáždění hospodaření za rok ..... schválit s podmínkou splnění uložených opatření
 • Nedoporučují sborovému shromáždění hospodaření za rok ... schválit ... a navrhují uložit .... , aby hospodaření mohlo být schváleno.

Podpisy sborových revizorů a představitelů sboru: kazatel .... , kurátor ....

 

PřílohaVelikost
Smernice_revizni.doc59 KB