Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 63 hosté.

Řád činnosti Křesťanské služby

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově, Čajkovského 10, Praha 3   IČO: 45701903

Řád činnosti Křesťanské služby

Směrnice k zajištění řádné činnosti poradního odboru křesťanské služby Druhého sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově (dále sbor)

 

 

Platnost směrnice:

Tato směrnice platí od jejího schválení sborovým shromážděním dne:

 

 

 

 

Obsah:

 

 • I. Obecná ustanovení
 • II. Členství
 • III. Náplň činnosti
 • IV. Organizace činnosti

 

 

 

 

I. Obecná ustanovení

 

Křesťanská služba je nedílnou součástí sborové práce. Pro koordinaci a organizaci této služby je ve sboru vytvořen poradní odbor křesťanské služby. Členství v tomto odboru je dobrovolné. Je to společenství těch sester a bratří,  kteří se chtějí aktivně a soustavně podílet na křesťanské péči sboru.

          Náklady na svou křesťanskou službu plně hradí sbor v rámci svého sborového hospodaření. Staršovstvo podle potřeby vyhlašuje na tento účel sbírky (zpravidla 1x měsíčně) a organizuje získávání darů.

Křesťanská služba hospodaří s finančními prostředky jí svěřenými odpovědně a podle pravidel dále specifikovaných v této směrnici.

 

 

II. Členství

 

Sborová sestra je prací v křesťanské službě a pravidelnou účastí na jejích schůzkách pověřena staršovstvem sboru.

Členství ostatních je založeno na dobrovolnosti.

 

III. Náplň činnosti                           

 

Křesťanská služba

 • a) se podílí na organizování a zajišťování různých sborových akcí
 • b) pastoračně navštěvuje potřebné členy sboru
 • c) zajišťuje pořizování a předání drobných dárků:
 • i. jubilantům (vhodnotě 120,- Kč) k50., 60., 70., 80. výročí narození a dále již ke každoročnímu výročí narozenin)
 • ii. vánoční balíčky (v hodnotě 120,- Kč) pro „70" a starší členy sboru, kteří se aktivně podílejí nebo podíleli na životě sboru
 • iii. vánoční balíčky (v hodnotě 120,- Kč) pro děti, které se zúčastňují života sboru - bohoslužeb, biblických hodin pro děti a dalších akcí pořádaných sborem
 • iv. ostatním členům sboru může sborová sestra při příležitosti pastoračních návštěv členů sboru zakoupit dárek dle svého zvážení (maximálně do 100,- Kč)
 • v. náklady na sborové akce pořádané, či spolupořádané křesťanskou službou se proplácí zkonta křesťanské služby; zúčastnění přispívají dle svých možností do sbírky na křesťanskou službu, či formou daru na křesťanskou službu
 • d) navrhuje staršovstvu proplacení ze sborových prostředků nákladů na pobyt těm členům sboru, kteří se zúčastní seniorátem pořádané rekreace pro důchodce (sbor přispívá ½ ceny pobytu)
 • e) hradí ze svých prostředků sborem organizovaný tábor pro děti ze sboru (v hodnotě 1/2 ceny pobytu)
 • f) na základě žádosti členů sboru, kteří se zúčastní jiných dětských táborů či dalších kursů, hradí ze svých prostředků účast na těchto akcích (po schválení staršovstvem)
 • g) navrhuje staršovstvu k proplacení ze sborových prostředků pobyt dětí a studentů na sborovém víkendu
 • h) může schválit proplacení léků ze svých prostředků dle individuálních žádostí členů sboru

 

 

•          V.      Organizace činnosti

 

           Členové křesťanské služby se scházejí 1x měsíčně a to 1. pondělí v měsíci.

           Jednání vede sborová sestra a na nejbližší schůzi staršovstva referuje o činnosti a plánovaných akcích, případně přednáší návrhy a podněty vzešlé z jednání.

 

PřílohaVelikost
Rad_Krestanske_sluzby.doc37 KB