Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 45 hosté.

"Protože jsi v mých očích tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval..."
Žižkov 29.srpna 2010 13.neděle po sv.Trojici

Píseň : 429 „Ve Tvém jménu, Pane náš, jsme se shromáždili“

Vstup : Žalm 63:2-9

Píseň : 65,1-3 „Na Sionu čest se ti vzdává, ó Bože, Pane náš“

Modlitba

1.Čtení : Soudců 6:1

Píseň : 554 „Kdo Bohu ve všem oddává se a v něm své skládá doufání“

2.Čtení : Izajáš 43:1-15

Kázání : Izajáš 43:4 „Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval…“

Píseň : 452 „Za dar Slova, Bože milý, přijmi srdcí našich dík“

Oznámení : (presbyter)

Přímluvná modlitba + Otče náš, který jsi v nebesích….

Poslání : Koloským 3:12-14

Požehnání : 1.Tesalonickým 5:23-24+28

Píseň : 486 „Svaté Boží požehnání buď nyní i vždy nad námi“

Modlitba :

· Dle EZ 442 Pane, dnešek je den chvály, dnes Ti chceme děkovat…rádi bychom vyzpívali dík za to, že nás máš rád…“

· Dle EZ 257 „Jen s Tebou být, Ježíši drahý, má duše touží den co den…= jak dobré je nám s tebou být

· Dle EZ 680 „Nás zavolal jsi, Pane, my proto přišli sem…“ – Lid zvláštní, nvyvolený, Páně, (lid Páně - den Páně – svatá doba,Páně den…:-) = Je to naše výsada i povolání, povinnost, kéž by to v Duchu svatém mohla být vždy i radost !! Když vidíme jím proměněni, naplněni očima víry všeechno v novém světle, pak je nám to jasné

· x přicházejí zkoušky, překážky, těžkosti, bolesti, pokušení, omámení, pošetilosti, nevěrnosti, pochybnosti, … a pak je najednou všechno jinak…

· = O tvého svatého Ducha, o naši schopnost Tebe rozpoznávat, tvou přítomnost zakoušet tě prosíme. O dar víry tě prosíme.

· Pak budeme tebe chválit, vyvyšovat, vzývat, Tobě děkovat, znovu se s Tebou setkávat, být nasyceni chlebem Tvého Slova, napojit, občerstvit se živou vodou, která z Tebe vyvěrá, být jí naplnění, aby i z nás mohla dál dál tryskat…

· - myslíme na ty, které nám svěřuješ – ty nejbližší, i ty, které potkáváme na ulici = Prosíme za ně. Ty chceš, aby Tě mohli poznat a přijmout. A chceš i nás k tomu použít x překážíme = mrzí nás to, ale neumíme s tím nic udělat, nějak to změnit.

· Tobě se proto chceme oddávat, Tobě se dávat k dispozici, abys Ty sám nás očistil, proměnil, připravil pro své dílo.

· Vždyť jsme zakusili, poznali a uvěřili, „..jak dobré je nám s Tebou být. Nad Tvůj pokoj nic není. A jedno, v jaké situaci potom jsme, zda zrovna v pohodě, odpočinku, slávě, úspěchu, nebo v bolesti, v tísni – když Ty jsi na blízku, když Tobě můžeme věřit – vidíme všechno v jinému světle. A naopak – běda, když sice vnějšně máme všechno, ideální podmínky, příležitosti, ale Tebe vedle sebe nevnímáme – začneme se bát a trojčit a dělat nesmysly. Nebo naopak, když jsme v ohrožení pokušením – vnímáme-li Tebe, jsme s to jej demaskovat a vzepřít se mu. Ale když zůstaneme sami – naletíme docela spolehlivě a bezhlavě.

· Prosíme: Vyslyš naši touhu, abychom znovu mohli zakoušet Tvou blízkost, dotek Tvé moci a lásky. A to nejenom pro naše blaho, potěšení, radost, občerstvení, pomoc, ale víme už, že pak jsme schopni teprve i druhým být pomocí, potěšením, posilou. Proto i pro ně tak toužíme a prosíme. Podle své svaté vůle učiň – nad naše prosby. Navštiv nás a promluv k Nám, dotýkej se našich srdcí, proměňuj naše mysli. AMEN.

Kázání : Izajáš 43:4

„Protože jsi v mých očích tak drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval“

Úvod : Bible = (nejen) Boží Slovo X nýbrž i „DOPIS PRO TEBE“ – z lásky ♥

1. Co se tam píše O BOHU?

a) Hospodin miluje a zachraňuje svůj vyvolený lid + přestože ten jej opustil a dělal to, co je zlé v Hospodinových očích

b) „Pane Bože, proč…?“ – ptáváme se, my lidé, často – a to jak situacích zoufalých, tak těch úžasných. (Ta druhá možnost je vzácnější a také o něco lepší..:-)

c) Je to úžasné čtení – jako dopis od milého, od někoho, na kom mi záleží. A vidím, že se mi věnuje, dárky, pozornosti, pomoc, podpora, obdiv, důvěra (viz táborová HRA NA ANDĚLY)

d) Jaké je to pro nás? – To už však patří spíš do druhé kapitoly :

2. Co se tam píše O NÁS ?

a) V tom jednom verši to přímo (expresis verbis) napsáno není, ale dost toho najdeme v kontextu, v němž je zasazen.

b) Avšak ještě k té hře na anděly: Několik variant jen nastíním, jak to prožíváme. Může jich však být mnohem, mnohem víc, různě nakombinovaných: (Pro nás jsou to obrazy, podobenství naší víry a zkušeností víry v životě.)

i. Naprosté nadšení a nevýslovné štěstí – to když je mi andělem ten/ta můj vyvolený, od něhož cokoliv, jakýkoliv kontakt je mi největší radostí, štěstím, chvěním

ii. Obrovské ale milé překvapení – mým andělem se ukázal být ten/ta, jehož jsem si vůbec nedovedl představit, chvění, bázeň, stud – jak to mám přijímat?

iii. Překvapení (nemilé) – ale to ne …L proč právě toho? Vůbec si neumím představit, jak mu mohu být andělem…Co mám dělat?

iv. Trošičku zklamání ­ - raději bych někoho jiného, kdo umí a dává jiné věci. Ale není to zase tak špatné – možná k mému překvapení nakonec lepší, než jsem si myslel…

v. Zklamání – je to nuda, nějak se to nepovedlo, míjíme se s andělem – to, čím on mě chce prospět, udělat mi radost, já nepotřebuji a radost mi to nedělá – navíc ta zátěž, co mám dělat, abych ho neurazil, když vidím, že se chudák opravdu snaží…

vi. Velké zklamání, zlost, pocit podvedení – toho/tu, na nějž jsem si myslel, těšil se, bral bych dostal někdo jiný a já mám přitom všem být zase andělem někomu dalšímu? – Totéž totiž platí i „horizontálně“ = já mám být andělem někomu, koho jsem si vylosoval. Ty kategorie tam mohou platit vlastně obdobně oběma směry a navíc se navzájem ovlivňují. Zda je to dobře nebo ne – prostě to tak je.

3. Co se tam píše OD BOHA PRO NÁS ?

a) Důležitý rozměr života víry: Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vyvolil vás!“

b) Proč? – I k tomu to patří: „Protože jsem si vás zamiloval…“ Bůh má tu možnost

c) Je to o lásce : !“Milovati budeš Pána Boha/bližního svého…!“

d) Manželský slib (VÍRY) : Nikoli „BERU SI TĚ… VYBRAL JSEM SI TĚ“ x „PŘIJÍMÁM TĚ JAKO DAR OD BOHA!“

e) Vyvolená x v jiném smyslu, než to chápe svět: !!! – Darem!!! Přidělená !!

f) Co já na to a co s tím udělám?

g) To podstatné a nosné však nám zůstává: Boží dopis pro nás – dopis lásky: To všechno je – protože jsem si tě zamiloval !!! NEBOJ SE !!! (Toliko věř… já budu s Tebou! Máš být mým svědkem !!! = To dává křídla, to dává schopnost milovat, to dává schopnost až i třeba chodit po vodě – jestli doslova nebo obrazně, vyjde nastejno. To podstatné zůstává.)

4. MODLITBA (po kázání): Nebeský Otče, dík za Tvou lásku !!! – Přestože my ji odmítáme, nevidíme, neradujeme se + Díky za ty, skrze něž nás miluješ!! + Odpusť nám to, jak my to kazíme, zůstáváme dlužni + prosíme, pomoz nám milovat !

5.   PŘÍMLUVNÁ MODLITBA :    - za všechny, kdo jsou sami

= ať proto, že jsou silní, na všechno stačí, všechno zvládají a myslí si, že nikoho a nic nepotřebují - a jenom se obávají chvíli, až jednou síly dojdou...zůstanou sami, bez pomoci

= nebo proto, že jsou bolestně, zoufale sami - tolik by chtěli, touží po někom, s kým by měli vztah, kdo by jim pomohl nebo komu by mohli pomoci oni, s kým by se sdíleli - ale přesto by odpověděli jako ten nemocný u Bethedsdy: "Pane, nemám člověka.." :-(