Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 65 hosté.

Neděle 9.října 2011

 

Žižkov 9.října 2011 16.neděle po sv.Trojici

Píseň : 429 „Ve tvém jménu, Pane náš, jsme se shromáždili“

Vstup : Žalm 19:2-3+15 (jas)

2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.

3  Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky

15  Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, skálo má, vykupiteli můj.

Píseň : 178 „Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít“

Modlitba (vsedě!) !

Čtení : Lukáš 7:11-17 (presbyter)

Píseň : 438 „Přišli jsme, ó Ježíši, slovo tvoje poslouchati, učiň srdce schopnější...“

Kázání : Římanům 15:4-7 „Trpělivost a povzbuzení z Písma“

Píseň : 553 „Můj Pane, srdcem tě i rty, aj, ctíti hotov jsem...“

Oznámení : Žernovka příští neděli, Dikůvzdání + jubilanti přespříští (presbyter)

Píseň : 385 „Do světa, kde jsi s lidmi žil, i nás jsi, Pane, postavil“ (učit !!!)

Přímluvná modlitba :

Poslání: Římanům 15:13 + 16:25-27

13  Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

25  Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,

26  nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.

27  Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

Požehnání: 2.Korintským 13:13 (jas)

Píseň : 488 „Milost Pána našeho Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého“