Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 42 hosté.

Další král - darebák (1.Královská 21)

1. Chceme dnes opět slavit hod sv.Večeře Páně. Ta je hmatatelným potvrzením odpuštění, zvěstovaného nám v Božím Slovu. To je ona radostná zpráva "EUANGELION". Bůh nám v Kristu odpustil. Každý hřích !

2. Každý, kdo lituje toho, co udělal (někdy i tím, že naopak neudělal to, co měl), a vyznává to v upřímné lítosti Bohu, smí věřit, že Kristova krev tekla na kříži i pro něj a že Kristova oběť přemohla i ten jeho hřích, který jej poutá a zotročuje.

3. Je na každém z nás, zda tuto nabízenou svobodu, možnost nového života v Kristu, přijmeme nebo ji odmítneme. Navenek to nemusí být poznat. Zůstává to tajemstvím mezi námi a Bohem. Navenek můžeme vypadat a jednat velmi zbožně a pokorně a uvnitř můžeme zůstávat nadále zarputilí a hříšní. Před Bohem však žádná naše přetvářka neobstojí !

4. Jako každou neděli - zní nám dnes toto evangelium : Kristus zemřel za nás ! Nezůstal v hrobě, ale třetího dne vstal z mrtvých. Tak znovu postavil most k Bohu, k věčnosti, pro všechny smrtelníky. Most, který se zřítil hříchem. Ježíš překonal hřích. Vírou v Jeho jméno, které znamená "Bůh je spása", spolehnutím na moc Jeho oběti, Jeho kříže, smíme znovu vstupovat do ztraceného ráje.

5. Dva starozákonní oddíly, které jsme dnes slyšeli, nám mají pomoci k lepšímu pochopení našeho hříchu, k odhalení jeho zákeřných pastí.

6. Adam s Evou podlehli pokušení - být sami svrchovanými pány nad svými životy. Sami si určovat, co je dobré a co ne. - A to nejlépe podle toho, co se mně líbí a co mi dělá dobře. - Jak moderní (i postmoderní !!!- i když, upřímně řečeno, v té bezbřehé postmoderně bez hranic, to začíná být trochu nuda, začíná to ztrácet tu šťávu zakázaného ovoce - když všechno můžeš, tak co ? Žádné napětí, žádný adrenalin...)

7. Lhal i nelhal jim tehdy ten had : Neumřeli, nešlehlo to s nimi na místě - JENOM ZAČALI UMÍRAT !!! - Tohle je velice charakteristický postup většiny hříchů, většiny svodů. Nezabíjejí hned, ale pomalu, aby si mohly nebožáka pořádně vychutnat...A jeho muka a neschopnost se vrátit a nechat toho...

8. Dnes chceme poukázat na další zákeřnost : Pokušení hbitě nabízí - že je to snadné, že vlastně nemusíme nic dělat, že tu "špinavou práci" udělá někdo jiný za nás, když se nám samotným hnusí. - Paní Jezábel, princezna sidónská, je toho dokonalým vzorem : "Achabe, miláčku, copak jsi takový ochablý, tváříš se jako kakabus, nechutná ti..." - "Ále - naštval mě, ten Nábot. Já na něj slušně - a on ??? Dělá mi to naschvál !!!" - "Achabe, vzmuž se ! To jsi král ? Vždyť ti to tady všechno patří !! Vždyť jsi král - vždyť ty přece můžeš všechno ! - Kdo ti může něco odepřít ? - Ale počkej, to se hodí : TEĎ UKážeš všem, že jsi král ! - nech to na mně ! + Pojď, klidně se najez, a buď dobré mysli ! Já už to zařídím ! Já sama ti dám, po čem tak toužíš !!!

9. Mohl to přece znát - Achab, mohlo mu to přijít povědomé, že už to někde slyšel, to hadí šeptání - jenomže on zřejmě v nedělní škole nedával pozor, na náboženství to flinkal a po konfirmaci už se vůbec chutě vydal jinými cestami. Zákon a proroci mu moc neříkali a asi je ani moc neznal. - Zato si uměl dobře vybrat nevěstu - dceru mocného a bohatého, vlivného pohanského souseda. Možná byla i hezká, ta Jezábel, kdo ví, ale ani tehdy o to hlavně nešlo. Hlavní bylo, že byla "výkonná". Velmi dobře pomohla Achabovi upevnit jeho vládu, dokonale dokreslila jeho královskou IMAGE, podle posledních modelů. Kdepak už tehdy byl obraz vzorného krále Hospodinova ? To už se nenosilo, to už neneslo... Jenom zatraceně zatuhlý zpozdilec by na to ještě dal... Teď už se žije jinak. S tou starou vírou nemáš šanci, i kdyby byla třeba jinak dobrá. Ale neprosadíš se, neprosadíš si - své touhy, svá přání. Od toho jsou jiné páky.

10.A přece se takoví našli. A jeden z nich jde milému Achabovi pěkně po krku. A nepříjemně se mu daří. Ani velké, velmi velké přesily královniných favoritů, proroků baalových, se nezalekne…Je takovým chodícím zlým svědomím pana krále. Už tím svým jménem provokoval : ELIÁŠ = "Hospodin je Bůh" !! To se Achabovi, modernímu, prosperujícímu, zbohat-lému, chytrému panovníku vůbec nemohlo hodit do krámu. (Natož pak do chrámu - i ten předělal na Baalův - Baal = vlastník, ten, který má, kterému toho hodně patří, jeho bohoslužbou pak byly konzumní orgie, chrámem nákupní centrum - ale ne, to se mi to nějak popletlo - nebo ne ?) -

11.Eliáš = ještě tak, aby si někdo z Izraelských vzpomněl, jak to vlastně bylo na začátku s královstvím...

12."Přece jsi mě našel, můj nepříteli ?" - "Našel, protože ses zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v Hospodinových očích !"

13.A zase ten starý a stále znovu moderní refrén : "Já nic, to žena, kterou jsi mi dal...(kterou jsem si vzal, v Achabově případě - jak je to v mém případě ?) + "Had mě podvedl..." - hmm, však to taky není žádný blbec, ale nejzchytralejší ze vší zvěře... - ALE MÁLO NA PLAT - TYS MU NA TO KÝVNUL ! A z toho se nevylžeš ! Tys dobře věděl, že tohle ne, že tudy cesta nevede, že tohle se Bohu nelíbí. A přece jsi to udělal...! (Anebo naopak neudělal, přestože jsi dobře věděl, že to tak Pán Bůh od tebe chce.)

14.Tvrdé slovo soudu zvěstuje Eliáš králi Achabovi. - Podobně jako Nátan Davidovi (ten si kousek přisoudil sám ve svém spravedlivém rozhořčení - ani ve sni ho nenapadlo, že by se to mohlo týkat jeho - vždyť o jeho hříchu přece nikdo nevěděl... a i kdyby, kdo by si mohl troufnout, vždyť on byl král !!! - že by Jóáb - ten zrádce !! Ten to přece všechno věděl.. a vykonával = tedy vzpoura !!! - Ba ne, na to je i Jóab krátký. Tohle jde z nejvyšších míst.

15.Tvrdé slovo museli vyslechnout - a prožít, naplnit, oba hoši královští. - Proč by to s kýmkoliv z nás mělo být jinak ? - A přece si to namlouváme a necháváme namluvit. Našeptat (nasyčet) - "nezemřete..." - jenom začnete umírat, uhnívat, nabobtnávat...ten plíživý stín hříchu, smrti, nemoci, bolesti, strachu, nedůvěry, zrady - vás bude už pořád pronásledovat...

16.A přece oběma hochům královským zazní i slovo milosti, odpuštění - když činí pokání, roztrhnou svá roucha, a činí pokání, postí se a kají se. - Proč by to mělo s kýmkoliv z nás být jinak ?

17.Ještě perličku z Biblického slovníku Adolfa Novotného na závěr : Pod heslem ACHAB mimo jiné čteme : "...Vystavěl si nádherný palác zdobený řezbami ze slonových kostí, zakládal a opevňoval města a pečoval o rozkvět obchodu....Ze světského hlediska byl Achab panovníkem dobrým a udatným. Z mravního a náboženské-ho hlediska však nemohl obstáti před soudem Božím." = Jak si stojíme ? Před kým obstojíme ? Za jakou cenu si naplňujeme svá přání a uspokojujeme své touhy ?

18."Ze světského hlediska... z mravního a náboženského hlediska..."

19."Přece jsi mě našel, můj nepříteli ?" - "Našel, protože ses zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v Hospodinových očích !"

20."Beránku Boží, kterýž snímáš hřích světa, smiluj se nade mnou !" AMEN.