Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 67 hosté.

č. 45

jas, staršovstvo, Eva Turková, Ilja Herold, Květa Dušková, Daniela Hamrová

„Ježíše znám a o Pavlovi vím.
Ale kdo jste vy ?“

(Skutky apoštolské 19:15)

ÚVODNÍK
Milí bratři a sestry,
v Bibli je mnoho přímo rozkošných příběhů. Ten o synech Skévy, z něhož je tentokrát verš na titulní straně, mezi ně bezpochyby také patří. Představa „zřízených“ léčitelů vyvolává bezděky úsměv na tvářích. Spolu s jistým pocitem zadostiučinění podobným tomu, který v posluchačích, či divácích vyvolává naplnění staré moudrosti přísloví „…sám do ní padá.“, když sobecká chamtivost, či tvrdé srdce vytrestá, případně docela zahubí ty nemoudré, pošetilé, zlé v našich pohádkách. Fifleny a Trautenberkové nevyvolávají soucit. Patří jim to. Neměli si zahrávat s vyšší mocí. Vždyť ta prospěje jenom pokorným, dobrosrdečným, těm, kdo mají čisté a laskavé srdce a ruce ochotné posloužit. V těch několika větách podávajících zprávu o této efezské události je vskutku efektivně zachycena ta hlavní zvěst – „…proto jej Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno…a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával : Ježíš Kristus jest Pán.“ (Fp 2:9-11) – Zpráva a brzy možná spíš pověst o tom, jak dopadli ti, kteří chtěli zneužít Ježíšovo jméno, se rozšířila „…mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě.“ (Sk 19:17)
Zvláštní přitom je, že ti potlučení nešťastníci vlastně ani nemuseli mít zlý úmysl. Židovské zaříkávače, či „Židy tuláky“, jak mají kraličtí, (ř.EXORKISTES) si nemusíme představovat jen jako nějaké šarlatány, či svatokupce, kteří jsou pro svůj zisk schopni využít čehokoliv. Právě tak to mohou být léčitelé, kteří to myslí dobře a chtějí skutečně pomoci těm, z nichž vyhánějí zlé duchy. Běžně uznávaní a přijímaní, využívaní pracovníci zdravotnického systémun své doby. Přesto zde narazili. Nepřehlédněte, jak to Lukáš píše : „…pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše…“ - ke svému zaklínání. To je ten důležitý hrot, výstražné varování i pro nás : Dejte si pozor ! Nikdo nebude brát Boží (Kristovo) jméno nadarmo, neboť nenechá Hospodin bez pomsty toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo. (Ex 20:7) Boží, Ježíšovo jméno zneužívá i ten, kdo se jím „zaklíná“, kdo jej užívá pro své „čarování“. Do toho čarování se zde vejde jakékoliv konání, spekulace, mluvení, obchodování. Dokonce i to, když se prohlašujeme za křesťany, za ty, kdo patří Kristu, za ty, kdo vystupují v Jeho jménu, a přitom hledáme jenom svůj prospěch, výhody a zisk. Pán Ježíš chce, abychom byli JEHO svědky a učedníky a pracovali PRO NĚJ ! jas

NAD SEZNAMEM ČLENŮ S HLASOVNÝM PRÁVEM

Milí bratři a sestry, staršovstvo již přes rok projednává otázku Seznamu členů sboru s hlasovným právem. Výsledkem těchto jednání a dalších kuloárních rozhovorů je prozatím následující dopis, který Vám všem jménem staršovstva předkládáme. Pročtěte jej, prosíme, pozorně. A nenechte se předem odradit či zastrašit. Přijměte, prosíme, tento dopis jako výsledek upřímné snahy staršovstva co nejlépe se zhostit povinnosti, kterou mu naše Církevní zřízení ukládá a která ne vždy bývala a bývá dodnes staršovstvy respektována a naplňována. Najděte si čas a vyplňte podle svého vědomí a chtění i přiložený dotazníček. Můžete tím presbyterům velmi usnadnit rozhodování o složení Seznamu členů s hlasovným právem, které však stejně zůstává na nich.

Přihlašte se ke svým právům
(a nezapomínejte na své povinnosti!!!)

Každý farní sbor má podle Církevního zřízení, což jsou celocírkevní řády, které usnáší synod a jsou závazné pro celou církev, povinnost trvale vést Seznam členů s hlasovacím právem. Ten má staršovstvo počátkem každého roku přezkoumat a opravit. Mnozí asi víte, že tento seznam byl také tématem na jednom ze společných obědů v minulém roce. I staršovstvo se tímto úkolem již delší dobu zabývá a o tom, jak rozhodnout, kdo má právo v našem sboru hlasovat, diskutuje. Účelem je, aby o věcech, týkajících se každodenního života sboru, rozhodovali na sborovém shromáždění ti, kteří se činně podílejí na životě sboru a účastní se na jeho shromážděních. Podle Církevního zřízení mají mít hlasovací právo členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let.
K povinnostem členů církve patří, aby
 pilně četli Písmo svaté,
 setrvávali v bratrském obecenství života kolem Slova Božího a svátostí,
 vychovávali spolu s církví své děti ve víře,
 společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a
 přispívali též na hmotné potřeby církve.
V podmínkách praktického života tím Církevní zřízení říká, kdo je považován za člena Českobratrské církve evangelické, aniž se tím odvažuje rozhodovat o tom, kdo je členem církve jako těla Kristova. Už z toho vyplývá, že ani pro naše staršovstvo není snadným úkolem rozhodování o tom, kdo jak plní své povinnosti a kdo tudíž má či nemá mít hlasovací právo při sborovém shromáždění.
Praxe posledních let v našem sboru byla taková, že se Seznam členů s hlasovacím právem v podstatě shodoval se seznamem členů sboru, starších 18 let. Staršovstvo má za to, že tato praxe není správná a chtělo by do budoucna seznam těch, kdo mohou rozhodovat o věcech v našem sboru, aktualizovat na ty, kteří se života ve sboru účastní a kterých se tak rozhodnutí o uspořádání praktických věcí nejvíc týká. Byli bychom však velmi neradi, kdyby neuvedení na tomto seznamu bylo pro někoho provázeno hořkostí a zklamáním.
Za nejlepší bychom považovali, kdyby staršovstvo se všemi členy našeho sboru mohlo mluvit a o důvodech sestavení tohoto seznamu mohlo diskutovat. Protože to však není v našich silách a ani nevíme, zda by o takový rozhovor všichni členové sboru stáli, hledáme jiná řešení. Z našeho rozhovoru na prosincové schůzi vyplynulo, že bychom uvítali, kdyby nám sami členové sboru pomohli tím, že se ke svým právům i povinnostem přihlásí a zájem o zapsání do seznamu členů s hlasovacím právem písemně potvrdí.
Pro letošní sborové shromáždění, které se konalo v neděli 19.3.2006, jsme ponechali seznam tak, jak odpovídá dosavadní praxi. Pro příští rok bychom však rádi přistoupili k výše uvedenému novému postupu.
Proto je do tohoto Občasníku vložen také malý dotazník, na kterém prosíme, abyste svůj zájem o zapsání do Seznamu členů s hlasovacím právem potvrdili a odevzdali ho buď poštou, e-mailem nebo osobně ve farní kanceláři. Tento dotazník nám též poslouží k aktualizaci vašich osobních údajů ve sborové kartotéce. Pro staršovstvo budou Vaše odpovědi důležitým vodítkem při rozhodování a sestavování Seznamu členů sboru s hlasovacím právem na příští rok. Vaše členství v našem sboru a v ČCE tím nebude nijak dotčeno a zůstává v platnosti i nadále. Budeme samozřejmě velmi rádi, když celá tato akce bude podnětem k zamyšlení a k rozhovorům na toto téma.

Pro členy sboru přiložena tabulka). Staršovstvo

o - o - o - o - o - o - o
NÁVŠTĚVA KRABČIC
V úterý 3. května jsme navštívili středisko Diakonie ČCE - Domov odpočinku ve stáří (dále jen DOS) v Krabčicích. Jelo nás devět osob autem bratra faráře. Již zdálky se tyčil Říp a chvíli potom bylo vidět i věžičku kostela. Nejprve nás přivítala sociální pracovnice slečna Dagmar Havlíčková, která nás během hodiny provedla celou hlavní budovou. Mohli jsme si prohlédnout jednotlivé pokoje, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, jídelny, které jsou na každém patře a společenskou místnost, která se využívá při oslavě narozenin, konají se zde bohoslužby, zpívají se zde písničky s harmonikou atp. Také jsme viděli dílnu, kde obyvatelé společně vyrábějí různé výtvarné skvosty (košíky, šitá díla atd.). Dostali jsme se až do podkroví, kde byla vybudována kaple, několik podkrovních pokojů a internetová kavárna. V přízemí je pak umístěna i ordinace praktického lékaře, rehabilitace, kadeřnictví a sídlí tam sociální pracovnice, pastorační pracovník a pan ředitel.
Po prohlídce hlavní budovy jsme šli do jídelny zaměstnanců na oběd. Mohli jsme si vybrat buď bramboráky, nebo buchtičky se šodó. Po obědě nás slečna Havlíčková provedla po dalších dvou budovách, kde jsme si prohlédli dva jednolůžkové pokoje.
V internetové kavárně se nám pak asi třičtvrtě hodiny věnoval pan ředitel David Michal. (Protože to byla kavárna, kdo chtěl, mohl dostat kávu ze speciálního kávovaru, nebo coca-colu či jiný nápoj.) Pan ředitel je nyní v Krabčicích přibližně rok, nastoupil po M. Erdingerovi. Sdělil nám základní informace o DOSu, počtu obyvatel, zaměstnancích, o možnostech ubytování a dalších služeb, které zajišťují a jak je přibližně dlouhá čekací doba. Dostali jsme pro kancelář ceník ubytování i stravování platný v tomto roce a také jsme si odvezli seznamy doporučených věcí pro nastěhování do DOSu. Pokud byste měli o tyto informace zájem, jsou k nahlédnutí a k okopírování ve sborové kanceláři. Potom jsme se jednotlivě ptali na to, co nás o DOSu zajímalo. Měli jsme ještě jednu obzvláště zasvěcenou průvodkyni po domově a to sestru Sedliskou, kterou někteří znáte z rekreací v Chotěboři. Sestra Sedliská je obyvatelkou DOSu a zároveň zástupkyní obyvatel v představenstvu DOSu. Umožnila nám vhled do chodu domova zevnitř a nutno říci, že nešetřila chválou.
Loučili jsme se s přáním brzy se do Krabčic znovu podívat, a proto připravujeme další podobný výlet spojený i s výstupem na Říp.
Eva Turková
AUDIOSTOP

Od října loňského roku jsme v našem sboru začali s novým programovým setkáváním určeným pro pamětníky i další zájemce, kteří si chtějí zavzpomínat na různé aktivity sboru z dřívějších dob. Jedná se o poslouchání zvukových záznamů nahraných na magnetofonových páscích a kazetách. Kázání, zpěvy, hraní, recitace, různá pásma atd. V přípravě těchto pořadů se pravidelně střídají br. Ladislav Dušek st. a br. Valentin Chamrád st. Mohli jsme už vyslechnout programy z výročí sboru a tam hovořící: bratra Waltera, bratra faráře Čapka, kurátory sboru br. Ilju Herolda a Valentina Chamráda a různé členy staršovstva např. br. Josefa Kočvaru a bratra Světlíka. Vzpomínal bratr Havlíček, otec sestry Jiřiny Polanecké, rozené Havlíčkové. Obdivovali jsme zpěv sestry Věry Banýrové, roz. Kočvarové a sestry Jitky Fialové v písni „Kvete bez“ za doprovodu bratra Kočvary. Radovali jsme se ze čtení a recitací Broučků sester Květy Duškové a Jany Jokešové, roz. Fialové a dalších. Vzpomínaly sborová sestra Kosařová. a sestra Beránková. Zazněly různé zpěvy mládeže a ukázky z různých pásem např. polárnického věnovaného bratru faráři Vladimíru Čapkovi. Ke všem těmto vzpomínkám se pak přidaly vzpomínky osobní na poslouchané osoby, události či dobu všech účastníků, které si mohli mezi sebou sdílet. Poslední tři setkání byla zaměřena na sborové dny v roce 1987, kdy na téma: „Kázeň a svoboda“ přednášel bratr farář Bohumil Baštecký. Nyní jsme si mohli tyto věci znovu oživit a připomenout. Bratr farář Baštecký byl naším hostem o svatodušní neděli 4. června. Po bohoslužbách, při nichž kázal a vysluhoval, byla i možnost společného rozhovoru s ním. Bylo to opět velmi zajímavé.
Rádi bychom také, abyste nám pokud máte o tato setkání zájem, sdělili, v jaký den, případně čas, by se vám nejlépe hodilo se scházet. Zatím vše probíhalo vždy 3. čtvrtek v měsíci od 10 hod. (kromě prosince). Také se těšíme na vaše náměty, co byste chtěli slyšet a o čem byste si chtěli povídat. Upozorňujeme na to, že listopadové, lednové, únorové, březnové, dubnové i květnové setkání máme nahráno na magnetofonových kazetách a je možno je zájemcům zapůjčit. Znovu se sejdeme v září.
Chtěla bych ještě poděkovat bratřím Valentinu Chamrádovi st. a br. Ladislavu Duškovi st. za jejich pečlivou přípravu a trpělivost.
Eva Turková
o - o - o - o - o - o - o

KNIHY A ČASOPISY

Milí čtenáři pravidelní i občasní. Chtěla bych vás pozvat k nabídce zapůjčení knih ze sborové knihovny a také k vypůjčení časopisů, které jako sbor odebíráme. Je škoda, když tyto zajímavé materiály leží bez použití v knihovně či skříni a padá na ně prach.
Abych vám přiblížila skladbu časopisů, pokusím se postihnout jejich názvy.
Pravidelně odebíráme pro sbor a také někteří z vás mají předplaceny Evangelický týdeník - Kostnické jiskry a časopis ČCE Český bratr. Dále je to Bratrstvo, měsíčník pro mládež – 3 ks, Protestant a Křesťanská revue,
Zpravodaj Diakonie Modré z nebe, jednou za čtvrt roku AD pro mladé.
Z knih a dalších příruček máme k dispozici širokou nabídku od omalovánek pro děti až po výběr biblí. Nyní jsme do sborové knihovny zakoupili vzpomínky bratra Jana Hellera, starozákonníka a dlouholetého učitele na ETF UK Podvečerní děkování a také výbor z jeho kázání, které sestavili jeho žáci: Jak orat s čertem.
Některé tituly si také můžete rozebrat, protože nakladatelství Kalich dalo k dispozici na rozebrání několik svých starších titulů. Knihy, které si můžete vypůjčit, koupit nebo vzít jsou vystavovány v modlitebně u vchodu ve skříňce nad zpěvníky.
Dále ještě nabízíme k zakoupení Evangelický zpěvník po 10,- Kč, zpěvník Svítá po 160,- Kč, zpěvníček pro děti od Luďka Rejchrta Buď tobě sláva po 25,- Kč. Zakoupit si také můžete Ekumenické bible po 90,- Kč, Nový zákon s fotografiemi, Agendu II. díl, Biblické dějepravy a další tituly.
Do široké nabídky knih na vypůjčení přidávám ještě kazety s nahrávkami vzpomínek audiostopů, různých vyprávění, z kurzu enneagramu a z farářského kurzu konaného v tomto roce na téma Odvaha. Vše si můžete zapůjčit ve sborové kanceláři.
Eva Turková

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

Už od začátku loňského školního roku se v našem sboru setkáváme společně (skoro) každé pondělí ke společnému čtení. Tuto iniciativu vytvořil brzy po svém příchodu bratr farář Strádal a velice vehementně se jí ujal Lukáš Pešout. V minulém roce se začalo četbou knihy Jana Milíče Lochmana „Oč mi v životě šlo“ a poté se četla kniha vzpomínek na prvního československého prezidenta T.G. Masaryka z pera jeho tajemníka Dr.Antonína Šenka.
Nyní čteme knihu Leona Urise „Exodus“, která na osudu několika hrdinů a jejich celých rodin popisuje vznik novodobého Izraelského státu v roce 1948, ovšem s časovými návraty před tuto skutečnost.
Pokud rádi posloucháte zajímavé, napínavé a poučné příběhy, můžete si je přijít poslechnout každé pondělí od 15 hod. do presbyterny. Už jsme v polovině druhého svazku na začátku čtvrté knihy! Zváni jsou všichni, ale čtení ocení zejména ti, kdo si už sami číst nemohou. Pro příští školní rok jsou jedním z tipů, co budeme číst nového, knížky, které napsal Albert Schweitzer, nebo byly napsány o něm.
Eva Turková
o - o - o - o - o - o - o

MOŽNO ?
Máme faráře a kurátorku a máme staršovstvo. Starají se o nás a jistě hledají - a o tom nehodlám pochybovat - pro nás, pro sbor, pro děti, pro Žižkov a vůbec to nejlepší. Ale jsem člověk a žiji ve sboru natolik intensivně, že mne napadají myšlenky a semtam i výhrady a pochybnosti,... a semtam možná i rada, která by mohla být dobrá. A totéž se děje i ostatním. A pak si o tom mezi sebou prohodíme nahodile i pár slov. Vždy však trošku s obavou, abychom nekritizovali za rohem a nevyvolávali zlé duchy a vůbec „nekuli pikle“. A pak je i to popovídání nakonec k ničemu.
A tak mne napadá (a třeba by právě toto mohla být dobrá rada), zda by se tak jednou za čtvrt roku nemělo po bohoslužbách (zkrácených?) plánovitě uspořádat ve sboru povídání na dohodnutá i nedohodnutá témata. Kde hovořit, hodnotit a navrhovat by bylo rovné a smysluplné. A já bych k tomu hned dnes navrhl témata dvě: jedno o dětských bohoslužbách a jedno o partnerském sboru.
Pak mi chybí možnost pohovořit si ve sboru i o otázkách ne sice přímo teologických a „duchovních“, ale s vírou souvisejících: společenských, kulturních, politických, ekonomických, charitativních. A dnes (jenže se to už nestihne), kdy naše církevní tisky intenzivně vstupují do jednosměrných předvolebních agitací, by to bylo třeba i o otázkách partajních. Vychází u nás mnoho výborných článků, prohlášení, výzev a námětů, které beznadějně zapadají. A naproti tomu existují články, promluvy i kázání, které jsou plny nevědění, omylů a věcných chyb. Konkrétně myslím na další malý klubeček, kde by se jednou za měsíc setkalo pár lidí (třeba tak do prstů na jedné ruce), aby si vzájemně pomohli ujasnit pravdy i omyly našeho křesťansky občanského života a světa.
Prosím staršovstvo, aby si tohoto mého příspěvku všimlo a pokusilo se jej oživit.
Ilja Herold
o - o - o - o - o - o - o

BROUČCI

(opsáno z 33.vydání Broučků, roku 1933)

Broučci jsou jedna z nejzdařilejších knížek pro děti v celé světové literatuře. První vydání vyšlo roku 1875, ale trvalo téměř 20 let, než došlo širšího povšimnutí a ocenění. Je to umělá pohádka, plná životní moudrosti, milá dětem i dospělým. Je vzorem slohu knížek pro děti a ukazuje, jak lze pěkně mluviti a psáti česky.
V den Karafiátovy smrti napsal jeden z jeho čtenářů:
„Čtenáři Broučků, za zimního šera namočte svá brková pera a napište pietně, čistě, v knížku na posledním listě: Největší z Broučků, syt jsa dní, napsal svou větu poslední. Nepošly oči jeho, aniž síla odešla od něho; pokojně ulehl všecek sváteční, a jak na Božího Broučka sluší, poslušně vypustil duši.
Čtenáři Broučků, každý rok v máji, kdy všechno kvete a cvrčkové hrají, na hrob mu zasaďte z čisté lásky s červeným kraječkem sedmikrásky. Poslušných Broučků nechť roste kruh: Zdař Bůh! Zdař Bůh! Zdař Bůh!“

„Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali“ - jak mě ta slova vždy vrací do dob mého raného dětství. „Broučky“ si oblíbily moje děti, vnoučata a náhodou jsem se na ně dívala i se svými pravnoučátky v televizním „Večerníčku“. Snad jen modlitbička „Podvečer Tvá čeládka“, mě pohladila po srdci, jinak mi to přišlo jako něco docela jiného. Sice půvabného, ale cizího. I když věřící herec Jan Hartl text četl dobře. Nerada bych se někoho dotkla, byla to jistě velká práce a odvaha přiblížit dětem toto báječné dílko a nic nepokazit. A myslím, že dětem se seriál večerníčků ze života Broučků velice líbil. To jen já si snad už trochu z podivínství nechám ty svoje. Ale o tom jsem vlastně vůbec psát nechtěla.
Měla jsem ráda tu kapitolku, kdy: „…vletěli do toho velikého domu oknem, usadili se na rámu a dívali se. Okna byla plná světel, dveře dokořán otevřeny a do těch dveří pořád vcházeli lidé. Staří i mladí, hoši i holky. Dole na zemi bylo plno lavic. Kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, díval se do klobouku a pak si pěkně sedl“. Připadalo mi to takové tajemné. A teď jsme u toho. Jako dítěti mně bylo divné to „dívání se do klobouku“. Pochopila jsem až později, a i já se celá desetiletí „dívala do klobouku“, když jsem přišla do kostela a postávala v lavici. Vzpomněla jsem si na to při televizním vysílání a napadla mě jedna věc. Vždyť my v našem sboru (většinou) už nepostojíme a „nedíváme se do klobouku“. Jak je to v jiných sborech, nevím, nechodím tam často, nevšimla jsem si, ale uvědomila jsem si, že mi to ztišení, to přivítání a pozdravení se s Pánem Bohem již delší čas chybí. Už se to málo dodržuje.
Minulou neděli jsem si to opět uvědomila. Na bohoslužby přišel jeden bratr, který často nechodí, zůstal chvíli stát a „jakoby se díval do klobouku“. Vždyť my vlastně přijdeme, zdravíme se, bavíme se, smějeme se, ale chybí to pozdravení s Pánem Bohem. Myslím, že to nebyl jen zvyk a bylo to pěkné a důstojné. Kampak se to „dívání do klobouku“ podělo? Ztratilo se asi proto, že už se klobouky nenosí. Mezi lidmi se ztratilo i mnoho jiného, dobrého, laskavého, důstojného. Moc věcí už se dnes „nenosí“! Škoda! A víte co, já se v neděli pěkně postavím, ztiším se a přivítám se s Pánem Bohem a budu se při tom „dívat jakoby do klobouku“. Já si to pro sebe zase zavedu. Třeba se to ujme. (Ty klobouky už asi ne).

(Jan Karafiát, autor Broučků *4.1.1846 v Jimramově, +31.1.1929
Je pochován na Vinohradském hřbitově, oddělení X, číslo hrobu 110.)
Květa Dušková

SBOROVÁ OZNÁMENÍ
Aktualizovaný přehled pravidelných shromáždění : Přijďte !
CO CO KDY KDE V KOLIK
Bohoslužby všichni neděle modlitebna 9:30
Nedělní škola *1/ děti 3-15 let neděle modlitebna/
presbyterna 9:30
Rozhovor po/o bohoslužbách všichni neděle modlitebna 11:00
Biblická hodina *1/ dospělí středa presbyterna 19.00
Biblická hodina *1/ děti úterý presbyterna 15:00
Biblická hodina *1/ mládež úterý presbyterna 18:00
Konfirmační
příprava *1/ konfirmandi úterý presbyterna 16:00
Čtenářský
kroužek všichni pondělí presbyterna 15:00
„Audiostop“ *1/ pamětníci
+ zájemci 3.čtvrtek
v měsíci modlitebna /
presbyterna 10:00
„Čaj o páté“ *1/ všichni 2.pondělí presbyterna 17:00
Křesťanská služba *1/ členové+hosté 1.pondělí presbyterna 18:00

*1/ Během prázdnin se nekoná !!!

Úřední hodiny ve farní kanceláři v červnu
Mgr.Jaromír Strádal farář út 9-12, st 15-19, čt 9-12+18-20
Marcela Strádalová sborová sestra po 17-20, út 15-18, st+čt 9-12
Michaela Mimrová účetní po+út 9-12
Ing.Marta Olexová *2/ hospodářská pracovnice út 9-12, čt 17-20

*2/ Po dobu nemoci vyřizuje hospodářské záležitosti sborová kancelář ve svých úředních hodinách.
Úřední hodiny ve farní kanceláři v červenci a srpnu
Pondělí 15.00 – 18.00
Středa 09.00 – 12:00

Plán akcí na druhé pololetí roku 2006
25.6. 4. neděle + VP Mgr. Petr Sláma
20.-27.8. Dětský tábor v Tisu v Orl. horách Strádal
6.9. Zahajovací středa + VP 19 hodin, Petr Čapek
10.9. Bohoslužby s dětmi Strádal
22.-24.9. Sborový víkend v Bělči přihlášky v kanceláři
1.10. Díkůvzdání + VP (Strádalovi x Potměšilovi)
8.10. Bohoslužby s dětmi Strádal
22.10. 4. neděle + VP
12.11. Bohoslužby s dětmi Strádal
25.-26.11. Sborové dny Host : ThDr.Petr Pokorný
3.12. 1. Adventní neděle + VP
17.12. Vánoční zvěstování dětí
24.12. Štědrý den (neděle) 9.30 hodin
25.12. Narození Páně + VP 9.30 hodin
31.12. Silvestr (neděle) 9.30 hodin

o - o - o - o - o - o - o

PLÁN BIBLICKÝCH HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007
• DOSPĚLÍ v tradičním termínu ve středu večer, pravidelně 1x měsíčně BH s hostem; + dokončení Skutků + epištoly x nebo starozákonní knihu ? Bude záležet na Vašich reakcích.
• DĚTI v úterý odpoledne, MLÁDEŽ v úterý večer.
• Chybí nám setkávání „STŘEDNÍ GENERACE“, čtvrtky večer se zatím moc neujaly. Ale ani jiný termín.
• OBSAH – a) praktická znalost Písma - jsme přece tradičně „lid knihy“ – cíl mistrovství republiky ve znalostech Bible ? - b) sdílení nad konkrétními problémy života a víry
• TERMÍN: 1x měsíčně neděle? + paralelně děti + plán osobního čtení
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA

Křesťanská služba v našem sboru má již dlouholetou tradici. Schází se pravidelně každé první pondělí v měsíci v 18 hodin. I nadále zveme každého, kdo by se chtěl připojit a rozšířit tak naše řady, protože služby bližnímu není nikdy dost. Budeme komukoliv z vás také vděční za zprávy a tipy na ty, kdo potřebují pomoc. Týká se to lidí starších, nemocných, osamocených a všech, kteří se ocitli v nějaké složité situaci. Právě tak za vaše náměty a nápady, jak naši práci zlepšit a dále rozvinout.
Děkujeme též vám všem, kdo přispíváte svými dary a při sbírkách na podporu této služby v našem sboru.
Spolu s oslavenci si v druhém půlroce 2006 vděčně připomínáme významná jubilea následujících bratří a sester.
Jak zaznívá již při nedělních oznámeních, přejeme Vám radostné a vděčné ohlížení se za dny a roky minulými a nadějné a pokojné vyhlížení těch příštích.

let datum jméno let datum jméno
95 31.07. Ludmila Tesárková 84 09.09. Libuše Kafková
92 13.09. Ludmila Všetečková 82 26.10. Bohumila Vilímovská
91 14.07. Věra Banýrová 81 04.08. Ludmila Smatková
90 12.11. Otakar Berounský 02.09. Václav Krotil
89 10.10. Miloslav Blábol 80 02.08. Ing. Karel Horský
87 05.11. Libuše Kalfiřtová 75 11.07. Karel Meduna
21.12. Jitka Fialová 09.08. Ing. Pavel Chvojka
86 13.07. Ludmila Barešová 16.10. Zdenka Petrtýlová
02.09. Jiřina Mokošínová 09.12. Jitka Landsperská
85 21.08. Miloslava Volejníková 70 13.09. Zdenka Procházková
08.10. Jiřina Pašková 65 07.12. Eva Jozífová
10.10. Ing. Ladislav Dušek 60 03.10. Ing. Karel Ladýř
16.10. Marie Paulová

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě !
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv !
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem !
(Numeri 6:24-26)
o - o - o - o - o - o - o
4. JEDNÁNÍ 31. SYNODU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
18.-21.5.2006
Toto nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění naší církve, složené z volených poslanců (stejným dílem duchovních i laiků), zástupců všech 14 seniorátů naší církve, zasedalo i letos v našem sboru v Praze na Vinohradech.
Ve spojení se synodem uspořádala ČCE v den jeho zahájení seminář s mezinárodní účastí, věnovaný tématu zhoršujících se podmínek života církví na Kubě, kde vedle českých i zahraničních hostů vystoupil se svým přípěvkem také ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Jedním z výstupů synodu byl proto i dopis prezidentu Fidelu Castrovi se žádostí, aby stoupenci demokratizačních procesů na Kubě byli bezodkladně propuštěni z věznic a aby státní moc respektovala svobodu občanů. O tomto kroku synod informoval i všechny české a světové ekumenické organizace, jichž je naše církev členem.
Hlavním tématem synodu bylo „Budování sborů“ na základě diskuze, která měla proběhnout v našich sborech v uplynulém roce. Tématu, o němž se mnozí domnívali, že je velmi zajímavé, protože se týká všech, byl v programu věnován celý páteční večer. Rozprava k tématu však poněkud zklamala očekávání, jednotlivé příspěvky byly poměrně roztříštěné, obsahovaly širokou škálu nejrůznějších sborotvorných nápadů (od opékání buřtů na sborové půdě, přes pořádání bazarů, nutnost služby sboru druhým až po důraz na kvalitní zvěstování evangelia v rámci kázání jako základního předpokladu rozvoje života sboru), přesto diskuze skončila poměrně záhy a bez jakéhokoliv výstupu.
Stejně očekávaným tématem letošního synodu byla liberalizace personálního fondu. Ke změnám v povinném odvodu sborů do fondu, v němž se shromažďují prostředky na podporu platu kazatelů, však zatím nedojde, protože se synodálové rozhodli napřed nechat zmapovat možný dopad těchto změn na jednotlivé sbory.
Dále se jednalo o pravidlech jáhenské praxe, o povinnostech administrátorů sboru, o účasti dětí při večeři Páně (byl přijat dokument, na jehož základě mohou staršovstva rozhodnout, zda a jakým způsobem budou mít děti v jejich sboru možnost přistupovat k večeři Páně), jednalo se také o bydlení studentů ETF UK (hledá se náhradní možnost, která by v životě studentů teologie hrála podobnou roli jako kdysi bohoslovecký seminář V Jirchářích).
Hezkou tradicí je, že se každoročně synodu představí nově ordinovaní faráři i laikové naší církve. V uplynulém roce bylo ordinováno 12 nových farářů a 4 presbyteři.
Synod bývá pravidelně zakončen nedělní bohoslužbou, při níž letos kázal náměstek synodního seniora Pavel Klinecký. Po mnohých, leckdy i vyostřených jednáních během zasedání synodu je bohoslužba nejlepší a nejdůstojnější možností jeho zakončení a společné slavení večeře Páně vybízí k naději ve smíření a touze po jednotě.
Plenární zasedání synodu je zpravidla veřejnosti přístupné, proto Vám velmi doporučujeme se na synod někdy v příštích letech vypravit a jeho průběh sledovat (jak to ostatně letos učinil i náš dlouholetý kurátor bratr Chamrád). Bude to jistě i pro Vás zajímavá zkušenost.
Daniela Hamrová
o - o - o - o - o - o - o

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
- na webové stránky : Oficiální stránky ČCE : www.srcce.cz;
- Evangelický portál s aktualitami, kalendářem a celým schematismem ČCE najdete na www.evangnet.cz; Najdete tam i on-line Církevní zřízení v poslední aktualizaci !!
- Stránka sboru : http://usmarvin.praguesoft.cz/zizkov2.htm
- Stránka naší mládeže : http://mladez-zizkov2.blog.cz/0603

DOPORUČUJEME
- přihlaste se k odběru evangelických periodik : Českého bratra, Kostnických Jisker, Ethosu, Bratrstva, Protestanta, Křesťanské revue, Sbírky kázání, Života víry apod.
- Domluvte se s jinými sestrami a bratřími na výměně odebíraných časopisů – pomůže Vám v tom ráda s.Eva Turková
- Pro ty, jimž slábne zrak – Diakonie vydává zvukový časopis „Slyšíš ?– Slyším !“ – Výběr článků a kázání z křesťanských periodik dělá nám dobře známý br.farář Bohumil Baštecký
- Co kdybychom čtenářský kroužek rozšířili i na čtení časopisů ?
Vždy tam najdete nějaké zajímavé a povzbudivé čtení !!!

jas

SRDEČNĚ ZVEME NA :
ZAHAJOVACÍ STŘEDU
Jako každým rokem chceme i letos společně zahajovat nové období života našeho sboru tradiční tzv. „zahajovací středou“ - tedy večerními bohoslužbami s vysluhováním sv.Večeře Páně, v první zářijovou středu. To bude letos 6.září 2006. Začátek je shodný s pravidelným časem konání biblických hodin pro dospělé, tedy v 19:00.
Milým hostem a kazatelem letos bude bratr farář Petr Čapek z Děčína, jehož většina z Vás pamatuje jako syna bratra faráře Vladimíra Čapka, který zde v Čajkovského prožil své dětství a mládí.

SBOROVÉ DNY

Sborové dny mají na Žižkově dlouholetou tradici. Za téměř padesát let jejich konání se při nich na kazatelně našeho sboru vystřídala dlouhá řádka vzácných hostů, kazatelů, přednášejících, hudebníků. Význační představitelé pražské teologie i naší církve se vždy se ctí zhostili úkolu zpracovat a srozumitelně, leč erudovaně a do hloubky podat zadané téma. (Rádi bychom celý přehled termínů, témat i hostů sborových dní otiskli v příštím čísle Občasníku. Většinu údajů máme, leč zůstávají některé mezery. Prosíme proto Vás, pamětníky, abyste pro tento účel podle své možnosti poskytli to, co o sborových dnech v minulosti víte, případně tiskoviny, fotografie, pozvánky atd. sborové kanceláři. Děkujeme.
Tzv.“ideová komise“, která po léta připravovala sborové dny, se letos znovu vynořila z propadla dějin, pozvala další zájemce o tuto službu a pustila se do přípravy letošních sborových dnů. Pozvání ke spolupráci nadále platí. Zejména pro nastupující generace.
Z jednání vzešel návrh : Hostem letošních sborových dní bude bratr profesor ThDr. Petr Pokorný, téma : „Budoucnost církve“, rozpracované ještě do tří přesnějších podotázek :
a) Mají církve budoucnost ?-Co požadujeme od světa a co mu nabízíme?
b) Co vyznáváme ? - Je možné moderní vyznání víry?
c) Je Evropa křesťanská ? - Oč nám jde ?

Udělejte si čas, zařaďte toto datum do svých plánů.
Těšíme se na setkání s Vámi všemi !

PřílohaVelikost
045.doc187.5 KB