Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 69 hosté.

č. 44

jas, Ilja Herold, Květa Dušková, Ladislav Dušek ml., Daniel M. Bauman, Michaela Mimrová, Marcela Strádalová

„Je psáno :
Ne jenom chlebem bude člověk živ,
ale každým slovem,
které vychází z Božích úst.“
(Matouš 4:4)

ÚVODNÍK
Milí bratři a sestry,
pěkně Vás zdravím v novém roce 2006. Mám naději, že se Vám všem v něm líbí, že si i přes všechny trable, svízele, zármutky, nepovedenosti a neštěstí pořád ještě rádi zpíváte : „Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít…“ vždyť, jak to sama ta píseň uzavírá „písněmi ten dar od Boha, můžeme vyjádřit.“
Chceme se v tomto a v následujícím čísle více zabývat otázkou členství ve sboru, potažmo v církvi. Vyznáváme (doufám, alespoň se tak o tom mluví)...že jsme částkou Kristovy církve, které On sám je hlavou a která vše touží konat v Jeho jménu a „…tak, aby ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava, totiž v Krista.“(citace ze slibu synodálů a konventuálů = potažmo účastníků sborového shromáždění.) – Že jste již byli účastni mnoha výročních sborových shromáždění a nikdy jste nic takového neslibovali ??? – Asi ne, není to povinnost. Ale není to škoda ? - Troufám si to navrhnout již pro to naše letošní výroční sborové shromáždění, k němuž jste zváni pozvánkou na poslední straně tohoto Občasníku. Zde je proto celé znění onoho výše zmíněného slibu – dle Církevního zřízení, Jednacího a volebního řádu, čl.12, odst.7 :
Slib zní:
"Slibuji před Bohem, že během své činnosti na konventu (synodu) /* budu svědomitě dbát svědectví Písma svatého i církevních řádů, aby tak církev ve všem rostla v toho, kterýž jest hlava, totiž v Krista."
(/* Pozn.: V našem případě „…v tomto výročním sborovém shromáždění…“)
Chceme se proto i v otázce členství v církvi (ve sboru – neboť člověk může být členem církve jenom tak, že je členem některého konkrétního farního sboru) přidržet vyznání, jak je formulováno v našem Církevním zřízení.
Opět cituji :
§ 1. Členství v církvi
1. Členy českobratrské církve evangelické, stručně zvané Evangelická církev (dále zvané církev), jsou všichni, kdo v ní byli pokřtěni nebo podle jejího řádu do ní přijati. Členství v církvi se pozbývá vystoupením nebo vyloučením.
2. Členství v církvi může být staršovstvem propůjčeno i křesťanům jiného vyznání.
3. K církvi se mohou na základě svobodného rozhodnutí svou správou přičlenit též jiné evangelické sbory. O přijetí rozhoduje a podmínky přičlenění stanovuje synod.

§ 2. Práva a povinnosti členů církve
1. Církev poskytuje svým členům duchovenskou a pastýřskou péči, církevní služebnosti a účast na správě církve.
2. Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a přispívali též na hmotné potřeby církve.
3. Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let.
4. Hlasovací právo nemají ti členové, kterým bylo právoplatně odňato.
Někdy se říká, že méně bývá více - omezím se proto i dnes pouze na první motiv tohoto paragrafu :
„Církev – od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté.
a) Co je to (Kdo je to) církev ? Není to nemístná personifikace ? Matka církev v římskokatolickém pojetí ?
Můžeme tomu však pozitivně rozumět patrně i jako zástupnému termínu pro "hlavu" a Pána církve = samotného Ježíše Krista. Tedy církev - ta naše konkrétní "jednota", jak říkávali staří, všelijak nedokonalá, k pláči, je tu pouze nástrojem Toho, k němuž se hlásí jako ke své hlavě - a tlumočí tedy všem svým údům, že (ne ona, nýbrž sám Pán) od nich očekává...
Není to troufalost ? - Je to vyznání stanovené po dlouhých zápasech, a to v odvaze víry !!
b) "Od svých členů" = od těch, kterým opět svou zprostředkovanou autoritou potvrzuje některé konkrétní společenství jeho sounáležitost s lidem Božím, Kristovým
c) „Žádá“ = znamená podmínečnost členství = Je-li někdo členem, pak se předpokládá, že dělá to a to... či k tomu, být členem, neodmyslitelně patří... až i: "nebudeš-li dělat, budeme tě popotahovat, neboť pak je tvé členství plané, pouze formální, ztrácí svůj obsah, svůj smysl, svou sílu..."
d) A co že to tedy církev od svých členů na prvním místě žádá ?
"ABY PILNĚ ČETLI PÍSMO SVATÉ"
U toho se dnes chci zastavit.

1/ Co je Písmo svaté, co to znamená číst ?- to snad nemusíme vysvětlovat. Snad jenom to bych měl zmínit, že to čtení nikterak neznamená, že by měli být diskriminováni ti, kdo ještě, nebo již nečtou = malé děti, staří lidé, nevidomí, či negramotní. Znamená to jakýmkoliv způsobem naslouchat Božímu slovu a to nejenom pasivně, nýbrž aktivně = "Od dětinství učíme se Slovo Boží znát..." zpívávali jsme jako děti v nedělní škole = vědět, co v něm je, ale také vědět, co to znamená, a zachovávat to.
2/ Horší problém budeme mít s tím, co to znamená "PILNĚ" ??? Co vy na to ? Jaká je vaše hranice pilnosti ?
Tady již, myslím, bude o čem se bavit. Troufnu si stanovit jistou zřetelnou hranici : DENNĚ !!! Má-li platit, že je Boží slovo naším chlebem - pak to srovnání asi není potřeba dále rozvíjet. Každému je zřejmé, že se bez potravy nedá vydržet, nedá žít.
3/ Jak je však potom možné, že tolik křesťanů tak dlouho vydrží bez stravy ?
Do jaké míry se to týká každého z nás, nechávám v tuto chvíli zcela na vás. Přeberte si to. Vzpomeňte si třeba, že ne samým chlebem živ je člověk, že už snad nemusíme tolik číst Bibli = živit se "obyčejným chlebem", když už mám také spoustu jiné, chutnější a hodnotnější stravy - a můžete vyjmenovat dlouhou řadu různých jiných, "dokonalejších" forem duchovního stravování. Poslech pořadů, sledování televizních pořadů s duchovní tématikou, zpívání, přemýšlení, modlitby, bohoslužby...No, zase toho tolik není.
4/ A jak je to s časovou dotací, jak se říká ve školství ? = Kolik času tomu věnujeme ze svého dne ? - Nic moc. „Není čas…tolik toho musím každý den stihnout, co nepočká, co prostě musím… a pak už jsem zase tak unavený a chci si taky trochu odpočinout…Znáte to. X Srovnání s jídlem provokuje : Děláš to tak i s tělem ? Jsi k němu stejně macešský jako k duši ? – Naopak, zpravidla máme docela vypracované rituály, bez nichž to nejde, a i je na nás vidět, že tělo málokdy ošidíme. Duše tolik vidět není. Zato je víc slyšet – třeba v tom, co ústa mluví. Tím totiž, podle Ježíše, to jsem nevymyslel já, srdce přetéká.
5/ Nechci vás (a sebe samozřejmě také z toho nevyjímám) jenom napomínat. Naopak, chci povzbuzovat a podělit se o svou vlastní zkušenost, když jsem se znovu pustil do každodenního cyklu čtení v rozsahu jedné kapitoly denně, pěkně postupně od začátku Bible. A to navíc nad svou běžnou profesní práci s Biblí. - To se hned vždycky ozve pochybnost a námitka - "Tobě se to mluví, ty na to máš čas, ty nechodíš do práce... a nebo, když chodíš, tak se tam Biblí zabýváš profesně, v rámci své práce... To ano, ale tohle je něco jiného, to je nad běžný rámec mé práce, to je v mém volném čase a z mého osobního zájmu. !!! Prostě mě to těší. A proto Vás k tomu také zvu a povzbuzuji. Důvodů pro je hned několik a to jenom namátkou :
a/ Žalm 1. to vystihuje, myslím, v Písmu samotném nejlépe – „Blaze muži…“
b/ A Žalm 119. právě tak : „Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo ži-jí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědec-tví,těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem….Jak si mladík udrží svou stezku čistou ? Musí se vždy držet tvého slova.“ Atd.atd….
c/ A prakticky – vždyť to těší, že člověk může s náležitou úctou a tedy i pílí zacházet s tím nejcennějším dědictvím po otcích. K čemu se jinak hlásíme k odkazu české reformace a k tradici písmáků ?
d/ A když se mne budou ptát – sousedé, kamarádi, spolupracovníci, kteří se dozvědí, že jsem věřící, že chodím do kostela, jak že to je napsáno v té Bibli – „… ty bys to přece měl znát, když jsi ten pobožnej, ne ??“ – Není to zlé, když nejsme připraveni jak zodpovědět uspokojivě jejich otázky, tak odrazit všelijaké poťouchlé útoky ?
e/ Je mnoho věcí, které jsou také dobré – kultura, filmy, politika, zprávy, věda atd. – ale to všechno mohou dělat i jiní lidé, nevěřící a mnohokrát lépe než my. Kdo nás však zastoupí v tom jedinečném poslání být zejména v naši sekularizované společnosti právě znalci Bible a svědky o Bohu ? – Nezbývá nám často než kroutit hlavou nad neznalostí třeba mediálních reportérů. Ale kdo je to má naučit ? Když přijdou a zeptají se – dostane se jim odpovědi ?
6/ Staří dobří (moudří) Voskovec s Werichem mi často znějí v uších : "...seďte doma na židli, čtěte Bibli, tam to všechno je...!!!"
7/ Chci tvrdit, že všechny rozpaky nad tím, jak nás ubývá a jak mladá generace atd. - mohou jít stranou. Že toto je mnohem důležitější než všechny spory o křty a konfirmační cvičení. Toto jsme zůstali dlužni právě mladé generaci - svou písmáckou čest. Potřebují vidět a obdivovat, jak tím žijeme, jak Písmo známe a jak nás to těší se v něm přehrabovat a o tom, co je tam psáno rozjímat a společně se bavit až i dohadovat. !!! Potom nebudeme muset řešit sporné otázky, jak zkoušet při konfirmaci a co vlastně vybírat z Písma a z učení církve, aby toho nebylo na děti (vlastně již k dospělosti se nesoucí) moc, abychom je neodradili atd.
Není to prostě tak, že jsme tohle vzdali, zanedbali ? Zkušenost s presbytery, kteří si Bible tolik cení, že ji nechtějí mít moc opotřebovanou… a horko těžko v ní pak v případě potřeby hledají jednotlivé knihy... Co s tím ? – A zase, nechci dráždit a vůbec ne soudit. Pojďme se však o tom bavit. Řekněte, jaká jsou Vaše měřítka pro porozumění toho shora uvedeného článku Církevního zřízení. Řekněte (nebo napište do příštího Občasníku), jaká je Vaše osobní zkušenost s Biblí a jejím čtením a užíváním a rozhovory a….
8/ Jel jsem onehdy zase jednou autobusem zrovna v době, kdy se jím také vracela do svých domovů dítka školou povinná - od základní školy až po gymnázium. Žasl jsem, co bylo námětem jejich hovorů. A to nejenom negativně. Jak už mladí umějí, byli dost dokonalí v tom, co je zajímalo. A hádejte, co to bylo ? - Nezáviděl jsem ty hluboké rozpaky jednoho z nich, který mne znal, neboť s námi jezdí v létě na tábory... Za řadu témat a výrazů by se musel ještě nedávno stydět i dost otrlý námořník, či voják.
Ale i pozitivně viděno - třeba počítačové hry : Je to k nevíře, kolik času, kolik energie, kolik schopností jsou kluci schopni věnovat tomu, aby snad nebyli pozadu ve znalostech, v tom, co již vyzkoušeli, poznali, čím se již prokousali. Zdaleka bych jim nemohl konkurovat. Je-li však toto hlavní náplní jejich dětství, mládí, nasají-li do sebe především tyto vědomosti a zkušenosti – co to bude znamenat později pro jejich život, pro jejich myšlení, cítění, vnímání ?
Vybavily se mi v tu chvíli v paměti obrázky z několika filmů, kde byla zachycena židovská škola. Kde se učili tóru - nazpaměť. To ještě nic neznamená, řeknete. Dobrá. Ale i tam kluci soutěžili, i tam byl borcem ten, kdo toho nejvíc zvládl. Myslíte, že jej to pro život vůbec nepoznamenalo ?
9/ My, dospělí, jsme dětem přirozeně příkladem. A ten nemůžeme zapřít a ten si musíme zodpovědět. Co všechno sledujeme, co si nechceme nechat ujít, čemu věnujeme svůj čas, své úsilí, co nás nadchne, co rozčílí, podle čeho se orientujeme ve svém rozhodování.
10/ A do třetice : Nechci jen planě teoreticky napomínat !!! - Zkuste si to prakticky:
Co se stane, když neuvidíte zprávy a místo toho si budete půl hodiny číst ? - Je to škoda zpráv, potřebujeme něco vědět, žijeme přece v tomhle světě a nechceme se z něj vydělovat.
- Budiž. Tak oželíme něco jiného - Po zprávách je film - nemusí být špatný x ještě jsem dnes nejedl...musí počkat, nebo se najím ještě potom - hlad mi nedá...
Jak mohou vydržet podvyživené duše ???
x Ono to bude spíš tak, že i ten film a ty zprávy - člověka nasytí, nebo spíš zaplácnou. Otázka je, čím !!!

Ale upřímně - ani ty zprávy, ani ten film bychom si asi nemuseli odepřít - času je i kromě toho stále ještě dost. Problém je však v něčem jiném. Odvykli jsme, či nepřivykli jsme si na to. A pak i náš pohled na čtení a rozjímání je jiný.
11/ A konkrétně : Zkuste to vyvážit, postavit Bibli, modlitbu, čtení, zpívání na roveň ostatním aktivitám ducha. Začtu se - jednou do novin... podruhé do Bible. Co to se mnou udělá ?
12/ Přinejmenším bude mnohem větší poptávka po biblických hodinách a jiných formách setkávání a rozhovorů nad Písmem. (Znovu připomínám, že jsem připraven a ochoten „do roztrhání těla“ se snažit vyhovět všem zájemcům v tomto směru !)
Přeji Vám z toho velkou radost a potěšení a celé naší milé ČCE hojné ovoce nově probuzeného zápalu novodobých písmáků. Na věku, pohlaví, sociální, politické ani žádné jiné příslušnosti přitom nezáleží.
„Nám pomoz, Pane milý, Tvé Slovo správně znát
a přijmi dík, že máš nás všechny rád.“
(Evangelický zpěvník č.631)
jas
o - o - o - o - o - o - o

PŘEDSTAVUJEME
( faráře našeho sboru Mgr.Jaromíra Strádala) (sedmý= poslední díl)
Ad 7/ V čem Vám mohou pomoci lidé ve sboru, jak mohou přispět k tomu, aby se Vám dobře žilo a pracovalo ?
1. To první jsem již vypsal na předchozích stránkách.
2. To další z toho, myslím, vyplývá : Kdyby se nám dařilo být k sobě navzájem upřímní a laskavě kritičtí. Bez postranních úmyslů, bez pomluv, bez zištného pochlebování, bez strachu, že si nemohu dovolit něco říci, bez vypočítavého „já neříkám nic, ale myslím si své – a na má slova dojde…“, bez vzájemného zraňování.
3. Už v těch minulých odpovědích jsem se vyznal ze svého snu o krásné církvi, o sboru, o bohoslužbách, kde by pro každého bylo místo, kde by každý byl přijímán, kde by každý měl své poslání, svůj jedinečný úkol, kam by se všichni těšili, a to vyváženě proto, že jsou tam neseni společenství, stejně jako proto, že mohou nést oni sami druhé, brát na sebe starosti a břemena těch druhých.

4. Abych řekl i něco docela praktického : Kdyby se nám podařilo najít optimální způsob využití nám svěřených sil, času, prostředků, prostor. Abychom maximum věcí mohli dělat s chutí a s radostí a jen minimum takových, které prostě musí být, i když nevím proč a k čemu to je dobré…
5. A taky – nestydět se za svou radost ani starost a podělit se o ně. (Ř 12)

Chci zároveň poděkovat Vám všem za Vaši trpělivost při čtení mých zdlouhavých odpovědí a vyzvat sestru Chamrádovou (nebo někoho dalšího), aby již pro příští číslo připravil další pokračování – podklady, otázky pro takovéto „rozhovory“, či záznamy skutečných rozhovorů. Vás ostatní pak prosím o tipy – S kým a o čem by to mělo být ?
jas
o - o - o - o - o - o - o

DOMY - DOMY - DOMY...

Když naši otcové (ale dnes už spíše dědové a pradědové) zakládali sbor, pamatovali i na hmotu a rozhodli se zabezpečit sbor dvěma činžovními domy a později kostelem na přilehlém pozemku. Ke stavbě kostela nikdy nedošlo, činžovní domy se dostavěly za kruté hospodářské krize nesnadno, za velkých osobních obětí a s velikými dluhy. Těch dluhů se spíše zbavila, než aby je zaplatila, další generace především „díky“ válečné inflaci a poválečné měnové reformě.
Po roce 1948 odporovalo vlastnění soukromých domů nové hospodářské koncepci a vláda vyvíjela veliký tlak na jejich předávání do celospolečenského vlastnictví. Protože však domy skýtaly po zřízení modlitebny a sborové kanceláře prostor pro sborovou činnost, farářský byt a občas i byty pro další faráře přicházející do důchodu, rozhodla se další generace presbyterů o domy bojovat a sboru je zachovat. To se po řadě jednání podařilo. Jedním z předpokladů bylo i přesné a přísné oddělení hospodaření domů od hospodaření sboru, vše s oddělenými rozpočty, účtováním, vykazováním a kontrolami Národního výboru. Při velmi nízkých a přísně regulovaných činžích bylo ovšem hospodaření domů vždy velice těsné. Přesto se dařilo udržet je v relativním pořádku a provést i potřebná vylepšení. Dovolím si je v zájmu spravedlnosti připomenout v některé z dalších svých vzpomínek. Ke konci minulého režimu šlo dokonce o vylepšení významná, díky značným subvencím ze strany Národního výboru.
Po roce 1989 došlo nejen k významným změnám v oboru právního postavení sboru a podmínek jeho hospodaření, ale také k výraznému zvýšení výnosnosti domů. Startem k tomu byly i veliké zahraniční dary holandského a švýcarského sboru, které dovolily provést v poměrně krátké době rozsáhlé adaptace. Sbor se stal po sedmdesáti letech šetření a korunkaření jedním z nejbohatších sborů v církvi. A projdou-li parlamentem návrhy na rasantní zvyšo-vání činží, zisky se ještě zhruba trojnásobně zvýší.
Tím vzniká nový problém, na jehož řešení se nezdáme být připraveni: Co s tolika penězi ? Ukládat - stavět - podnikat-zařizovat se - užívat - hovět si... nebo naopak podporovat - pracovat - vracet ? Je to soubor otázek nejen finančních a hospodářských, ale především mravních, společenských a duchovních. Naše církev zná řadu speciálních teologií: Jaká je však teologie utrácení a peněz ? Co nám říká a připomíná doposud neznámý termín „teologie sborového rozpočtu“?
Úvodem k uvažování je nutno připomenout, že sbor sice nemůže nedbat na předpisy, bezpečnost, povinnosti k nájemníkům, daňové zákony a mnoho jiného. Na druhé straně však rovněž platí, že domy jsou „věcí“, která nemá sama o sobě žádná práva, a že jejich zisk je nyní plným a bezprostředním vlastnictvím sboru. Domy nemají žádná práva. Ani práva na podíl ze zisku. Také nájemníci nemají žádná další práva než ta, aby za své peníze dostávali řádné bydlení a smluvené služby. S tím, co zbude, si pak může sbor nakládat podle své vůle. Jet na Riviéru - pozlatit kliky od sklepa - nadstavit další patro - obsadit druhého faráře - zřídit domov pro potřebné - subvencovat duchovenskou činnost tam, kde je to potřeba - cokoliv. Sbor - to jest sborové shromáždění - z jeho pověření pak výkonné staršovstvo - v jeho rozhodnutí pověření představitelé.
O tom by se mělo včas mluvit. Dřív než se začne připravovat rozpočet. Jedno přitom vím už dnes: Utrácet (a zejména cizí peníze) je odpovědnost. A utrácení ve sboru je otázkou nejen hospodářskou a racionální, ale především mravní a teologickou. Budeme na výročním sborovém shromáždění opět schvalovat nový rozpočet. Jaká je Vaše teologie rozpočtu? Už jste přemýšleli o tom, pro koho a k čemu jsou sborové peníze?
Ilja Herold
o - o - o - o - o - o - o

K NEDOŽITÝM 100.NAROZENINÁM S.ČAPKOVÉ
Dne 1.března 2006 by se dožila 100 let nejstarší členka našeho sboru - sestra farářová Čapková. Zemřela vloni 9.března, krátce po svých 99. narozeninách. Vzpomínáme…..

o - o - o - o - o - o - o
AUDIOSTOP
Na podzim minulého roku se objevil v našem sboru nový pořad - „AUDIOSTOP“. Duchovní otec snad br.Strádal, spolupracovníci br.Dušek st. a br.Chamrád st.. Kdo vymyslel jméno, nevím. A ani jsem si pod ním neuměla nic představit. Ze zákulisí vím, že příprava dá velmi mnoho práce a stane se i to, že nepřijde ani noha, natož dvě...
Jen já jsem věrná posluchačka a při poslechu prožívám lítost, radost, pohnutí. Je to totiž výběr z různých pradávných magnetofonových pásků. Nerozumím tomu, ale výsledek je ten, že najednou k tobě mluví někdo milý, či vzácný, který zde není třeba už desítky let a ty máš náhle pocit, že sedí vedle tebe a v jeho hlase se ti vrací dávné vzpomínky. Považuji to za velký dar. Reprodukce není vždy bezvadná, každý výběr třeba nezaujme. Jistě je rozdíl i v tom, zda jsme dotyčného člověka osobně znali nebo ne. Ten vjem je pak docela jiný. Ale za každým je plno práce a starostí, snad i trochu „fandovství“.
Posledně (16.2.) jsme slyšeli hluboký projev Pepy Kočvary při 20.sborových dnech v našem sboru, vřelé poděkování br.Chamráda st. (= otce bratra Valentina Chamráda v současnosti označovaného jako starší. - ročník narození 190?), všem nám drahý hlas br.faráře Vladimíra Čapka, když hovořil při svých sedmdesátinách. Slyšeli jsme i vyprávění bývalé sborové sestry Ko-sařové o tom, jak se dostala do našeho sboru, či jak spadla s koně, na kterém jezdila. Jindy nám líbezně zpívala sestra Věra, tehdy ještě Kočvarová. Pořady jsou různé, ale vždy citlivě vybírané.
Asi jsem zachycena drápkem přes svého muže, ale považuji tento pořad za vzácný. (I když má takové divné jméno.) Vždyť je to sborová přehlídka ztraceného času a ztracený čas se nenavrací. Takže díky, milí bratři, děláte záslužnou práci, skoro jako pan Karel Čáslavský. Ten ji sice dělá pro větší počet posluchačů, ale my víme, že i tam, kde jsou je 2 neb 3 shromážděni v Jeho jménu, je Pán uprostřed nás. Pro někoho je jistě nevyhovující i zvolený čas těchto setkání - 3.čtvrtek v měsíci v 10 hodin dopoledne se jistě každému nehodí. Nás pamětníků ubývá a tak :
Milé sestry a milí bratři pamětníci i nepamětníci - pamatujte :
Každý 3.čtvrtek v měsíci v 10 hodin dopoledne se koná AUDIOSTOP !!! Nejbližší bude ve čtvrtek 16.března 2006.
Květa Dušková

PRA-KONFIRMANDI

Bez velkých příprav uspořádaly dvě sestry na páteční odpoledne 20. ledna setkání dosažitelných konfirmandek a konfirmandů válečných ročníků. Z více než stovky původně konfirmovaných sešlo se nás šestnáct: 9 sester, 4 bratří, 2 manželé do páru a jeden host. Dvě sestry se pro obtíže s dopravou omluvily.
Ke hlubokému vzpomínání nedošlo, ale všichni jsme byli potěšeni a uvažujeme o možném, nyní již vylepšeném zopakování.
Ilja Herold

o - o - o - o - o - o - o

PARTNERSKÉ SBORY
Ve spolupráci se sborem v Haagu
Při hledání nového reálného postoje k našim letitým zahraničním partnerům v Haagu, jak bylo uvedeno již v Občasníku č. 41, jsme znovu oslovili náš partnerský sbor. Díky nové člence našeho sboru sestře Barboře Lažanské, studentce 1.ročníku ETF UK, dokonce v holandštině, což druhá strana přejně ohodnotila jako nedostižné překvapení. Náš dopis obsahoval i návrh na spo-lečné setkání v rámci zářijového sborového výletu do Orlických hor.
V říjnové odpovědi si sbor v Haagu slovy faráře Jana Eikelbooma vyžádal delší čas na rozmyšlenou. Naši partneři považují za důležitý i přes dosavadní dobré vzájemné vztahy některých členů našich sborů zájem mládeže o účast v těchto vztazích. V programu listopadového sborového shromáždění v Haagu bylo zahrnuto i projednání našich vztahů. Dostali jsme návrh na nový přístup ke vzájemné komunikaci s využitím e-mailu a angličtiny a odkaz na sborovou internetovou stránku (www.bosbeskapel.nl). Rovněž byl zprostředkován podnět Karla Bareše k diskusi o tématu euthanasie. Byli jsme informováni o ekumenických stycích mezi Haagem a Varšavou v téže věci.
Na oplátku jsme sdělili e-mailovou adresu našeho sboru. Naši připravovanou internetovou stránku sdělíme po jejím spuštění. (Adresa, na níž odkazujeme na jiném místě tohoto čísla, je pouze prozatímní.)
V lednu jsme dostali z Haagu dopis o závěrech z diskuse k budoucí spolupráci. Dosavadní vztahy byly oceněny, zvláště přínos bratra faráře Bohdana Pivoňky. Obě strany však pociťují nynější oslabení vzájemných vztahů. Naše svazky vyžadují na obou stranách základnu skupin nadšenců dávající těmto vztahům formu a náplň. V haagském sboru byl zjištěn malý zájem o výměnné návštěvy. Proto navrhují změnu v udržování kontaktů
(zahájen styk elektronickou poštou, přechod na angličtinu), k vzájemnému informování o vývoji, plánech a projektech. V Bosbeskapel například nyní diskutují o Apoštolském vyznání víry a přáli by si znát i náš názor na něj. Rovněž již zmiňovaná euthanasie se může vyvinout v další takové téma k diskusi.
Celým tímto posledním dopisem se prolíná snaha partnerského sboru o překračování hraničních a jazykových překážek ve sjednocené Evropě.
Závěr dopisu cituji doslova: „Zachováváme stále naše partnerství, ale budeme hledat konkrétní formy výměn a spolupráce. Rádi bychom od Vás slyšeli, co si myslíte o našich úvahách. Sbor Bosbeskapel (dříve Petrakerk a Johanneskapel)“
Ladislav Dušek ml.
o - o - o - o - o - o - o

SPOR O SBOR JANA BLAHOSLAVA ? (II.)

Dvěma poznámkami se vracíme k článku br.Herolda ve 43.čísle Občasníku :
1. Srdečně zveme na setkání „třicátníků“, nazývané „hovory při čaji“, v pondělí 13.března v 17 hodin. Hostem bude bratr Ing.Arch.Miloš Dittrich, který přednese program právě o Janu Blahoslavovi.
2. Staršovstvo se na své únorové schůzi pustilo do rozpravy nad otázkou, zda máme, chceme, můžeme užívat pro náš sbor označení „Blahoslavův sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově“, či pouze zkráceně „Sbor Jana Blahoslava“ apod. , když oficiální, úřední název našeho sboru, pod nímž jsme také mimo jiné zaregistro-váni v rejstříku právnických osob, zní : „Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově“. K rozhodnutí zatím nedošlo, bude se o tom hlasovat na březnové schůzi 13.března. Ke shodě už vůbec ne, konzervativnější členové staršovstva namítají, že je to zbytečný výmysl, že to není k ničemu dobré a nikdo to ani nechce, jiná část starších si naopak libuje a zdůvodňuje to např. odkazem na dědictví otců zakladatelů a na významovou symboliku Blahoslavova jména i osoby tohoto předního bratrského učence 16.století. Ještě jiní zase poukazují na složitost a náročnost všech nutných administrativních změn v případě, že by skutečně mělo dojít ke změně názvu sboru.
Jaký je váš názor na tuto věc ? - pište, emailujte, telefonujte, vyjadřujte se ústně, každý názor se hodí, je to přece „náš“ sbor. (V té souvislosti by nám tam asi nejvíce v názvu chybělo jméno Pána Ježíše Krista …!!!)
o - o - o - o - o - o - o

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBORU V ROCE 2005

V průběhu roku 2005 jsme měli tyto VÝNOSY (řádek E):

Provoz sboru – výnosy 2005
Salár 146.825,- Kč
Sbírky pro sbor 37.498,- Kč
Sbírky ve prospěch křesťanské služby 13.029,- Kč
Celocírkevní, seniorátní a jiné sbírky pro cizí účely 42.761,- Kč
Dary pro sborové účely 13.100,- Kč
Dary pro křesťanskou službu 31.274,- Kč
Tržby z prodeje knih a pomůcek 2.918,- Kč
Celkem sborové výnosy 287.405,- Kč

Výnosy z domů v roce 2005
Čisté nájemné z bytů 846.527,- Kč
Nájemné za nebytové prostory 440.526,- Kč
Úhrady za užívání pokoje pro hosty 106.875,- Kč
Úhrady za vodné a služby od nájemníků 266.296,- Kč
Přijaté úroky z banky 1.223,- Kč
Celkem výnosy z domů 1 661.447,-Kč

VÝNOSY Z DOMŮ I SBORU CELKEM 1 948.852,- Kč

Sborové NÁKLADY se v roce 2005 skládaly z : (řádek B+C)

Povinné odvody 2005
Odvod synodní radě 30.050,- Kč
Odvod seniorátu 9.050,- Kč
Odvod do personálního fondu 60.000,- Kč
Odvody celkem 99.100,- Kč

Náklady na akce křesťanské služby a sboru 2005
Vánoce, narozeniny členů sboru, výlet dětí, léky… 28.180,- Kč
Adopce na dálku – chlapeček z Ugandy 7.000,- Kč
Dar pro hospic Cesta domů na zdravotní materiál 22.166,- Kč
Dar sboru na HDL JJ 10.760,- Kč
Dar sboru na celocírkevní sbírku sociální a charitativní pomoci 37.240,- Kč
Dar pro ČBS – Bible pro Etiopii 2.000,- Kč
Ostatní dary (SOS vesničky, Sb.solidarity, FOD ) 3.500,- Kč
Vydané dary celkem 110.846,- Kč

Provozní a mzdové náklady sboru 2005
Kancelářské potřeby, papír, drogerie, příručky, tisk 17.298,- Kč
Spotřeba plynu, elektřiny a vody (modlitebna + kancel) 30.585,- Kč
Spotřeba plynu, elektřiny a vody (fara) 21.941,- Kč
Náklady na prodané knihy 2.918,- Kč
Pohoštění 1.155,- Kč
Poštovné 3.750,- Kč
Telefon + internet kancelář 17.333,- Kč
Telefon fara 8.054,- Kč
Jiné ( úklid, služby) 16.988,- Kč
Mzdové náklady včetně odvodů 84.504,- Kč
Běžné opravy sbor – hlavní položka oprava topení modlitebna 36.459,- Kč
Opravy fara 366,- Kč
Pojistné a poplatky bance, poplatky úřadům 9.392,- Kč
Cestovné (farář + sborová sestra) 3.696,- Kč
Pokuty a penále 0,- Kč
Odpisy – kuchyňská linka fara 12.773,- Kč
Odvod cizích sbírek 42.761,- Kč
Provozní a mzdové náklady sboru celkem 309.973,- Kč

SBOROVÉ NÁKLADY CELKEM 519.919,- Kč

Náklady na domy + pokoj pro hosty (řádek B+C domy celkem) 2005
Spotřeba materiálu 12.879,- Kč
Spotřeba plynu, elektřiny a vody 10.348,- Kč
Poštovné 242,- Kč
Mobilní telefon (správa domů) 7.294,- Kč
Odpis nedobytné pohledávky – nájem Shevchenko 2002 14.970,- Kč
Poplatky za služby a poskytnuté dary 10.564,- Kč
Opravy bytů 175.066,- Kč
Opravy domů 10.975,- Kč
Opravy vlastních zařízení 5.103,- Kč
Nákup drobného nehmotného majetku 9.908,- Kč
Mzdy včetně odvodů 305.780,- Kč
Vodné + služby 266.296,- Kč
Odpisy domů 588.310,- Kč
Pojistné, poplatky bance 38.379,- Kč
Daně + poplatky (nemovitost + pokoj pro hosty) 14.959,- Kč
Náklady na domy + PPH celkem 1 471.073,- Kč

Investice za rok 2005
Rekonstrukce podlahy byt 24 v čp.10 8.410,- Kč
Rekonstrukce bytu 21 v čp. 8 32.100,- Kč
Investice celkem 40.510,- Kč

Majetek k 01.01.2005 k 31.12.2005
Budovy a ostatní investiční majetek 20 882.566,- Kč 20 923.076,- Kč
Finanční prostředky (banka+pokladna) 935.078,- Kč 1.502.595,- Kč
Součet závazků a pohledávek 133.162,- Kč 84.601,- Kč

Pohledávky jsou většinou námi zaplacené zálohy na elektřinu a na plyn, které nejsou ke konci roku vyúčtovány a nezaplacené nájemné z nebytových prostor k 31.12.2005.
Mezi naše závazky patří například tříměsíční kauce na nájemné u jedné „neby-tovky“, mzdy a odvody z mezd za prosinec 2005.
Z výše uvedené vyplývá, že nevýdělečná část sborového hospodaření je za loňský rok ve ztrátě 232.514,- Kč.
Celkový hospodářský výsledek, což je rozdíl mezi náklady a výnosy, za rok 2005 byla ztráta 42.140,- Kč. Doporučujeme tuto ztrátu zaúčtovat na účet „nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2005 máme na účtu o 603.388 Kč víc (viz řádky O). Bylo to hlavně díky tomu, že jsme neutratili na opravu domů to-lik, jak jsme mysleli.

Rozpočet na rok 2006 jsme se snažili sestavit finančně vyrovnaný, tzn. že na konci roku 2006 bychom měli mít téměř stejně peněz jako k 1.lednu 2006. Stá-le ale platí, že sborová činnost bude, stejně jako loni, finančně hrazená z prostředků domů.

Další informace jsou k dispozici na sborové nástěnce, případně ve sborové kanceláři.

Za staršovstvo Druhého sboru ČCE v Praze 3 – Žižkově :

Daniel M.Bauman, presbyter
Michaela Mimrová, účetní

o - o - o - o - o - o - o

SBOROVÁ OZNÁMENÍ

Aktualizovaný přehled pravidelných shromáždění : Přijďte !

CO PRO KOHO KDY KDE V KOLIK
Bohoslužby všichni neděle modlitebna 9:30
Nedělní škola děti 3-15 let neděle modlitebna/
presbyterna 9:30
Rozhovor po/o bohoslužbách všichni neděle modlitebna 11:00
Alternativní
bohoslužby všichni čtvrtek
sudý týden modlitebna /
presbyterna 20:00
„Sdílna“ středověcí čtvrtek
sudý týden modlitebna /
presbyterna 20:45
Biblická hodina dospělí středa presbyterna 19.00
Biblická hodina děti úterý presbyterna 15:00
Biblická hodina mládež úterý presbyterna 18:00
Konfirmační
příprava konfirmandi úterý presbyterna 16:00
Čtenářský
kroužek všichni pondělí presbyterna 15:00
„Audiostop“ pamětníci
+ zájemci 3.čtvrtek
v měsíci modlitebna /
presbyterna 10:00
„Čaj o páté“ všichni 2.pondělí presbyterna 17:00
Křesťanská služ-ba členové+hosté 1.pondělí presbyterna 18:00

Úřední hodiny ve farní kanceláři

Mgr.Jaromír Strádal farář út 9-12, st 15-19, čt 9-12+18-20
Marcela Strádalová sborová sestra po 17-20, út 15-18, st+čt 9-12
Michaela Mimrová účetní po+út 9-12
Ing.Marta Olexová hospodářská pracovnice út 9-12, čt 17-20

Plán akcí na rok 2006
1.1. Nový rok + VP 9.30 hodin, Strádal
8.1. Bohoslužby s dětmi Strádal
22.1. 4.neděle + VP Strádal
12.2. Bohoslužby s dětmi Strádal
26.2. Společný oběd + rozhovor Strádal
5.3. 1. postní neděle + VP Strádal
12.3. Bohoslužby s dětmi Strádal
19.3. Výroční sborové shromáždění Strádal
26.3. 4. neděle +VP Jiří Nečas
9.4. Bohoslužby s dětmi Strádal
13.4. Zelený čtvrtek – Pašije podle Marka 19 hodin, Strádal
14.4. Velký Pátek + VP 19 hodin, Strádal
16.4. Neděle velikonoční + VP Strádal
25.5. Nanebevstoupení Páně 19 hodin, Strádal
28.5. 4. neděle + VP Strádal
4.6. Svatodušní neděle + VP Strádal
11.6. Bohoslužby s dětmi Strádal
25.6. 4. neděle + VP
20.-27.8. Dětský tábor v Tisu v Orlických horách Strádal
6.9. Zahajovací středa + VP 19 hodin, Petr Čapek
10.9. Bohoslužby s dětmi Strádal
22.-24.9. Sborový víkend v Bělči
1.10. Díkůvzdání + VP
8.10. Bohoslužby s dětmi Strádal
22.10. 4. neděle + VP
12.11. Bohoslužby s dětmi Strádal
25.-26.11. Sborové dny Host
3.12. 1. Adventní neděle + VP
17.12. Vánoční zvěstování dětí
24.12. Štědrý den (neděle) 9.30 hodin
25.12. Narození Páně + VP 9.30 hodin
31.12. Silvestr (neděle) 9.30 hodin

KŘESŤANSKÁ SLUŽBA

Křesťanská služba v našem sboru má již dlouholetou tradici. Schází se pravidelně každé první pondělí v měsíci v 18 hodin. Zveme každého, kdo by se chtěl připojit a rozšířit tak naše řady, protože služby bližnímu není nikdy dost. Budeme komukoliv z vás také vděční za zprávy a tipy na ty, kdo potřebují po-moc. Týká se to lidí starších, nemocných, osamocených a všech, kteří se ocitli v nějaké složité situaci. Právě tak za vaše náměty a nápady, jak naší práci zlep-šit a dále rozvinout.
Děkujeme též vám všem, kdo přispíváte svými dary a při sbírkách na podporu této služby v našem sboru.
Spolu s oslavenci si v prvním půlroce 2006 vděčně připomínáme vý-znamná jubilea následujících bratří a sester. Jak zaznívá již při nedělních oznámeních, přejeme Vám radostné a vděčné ohlížení se za dny a roky minu-lými a nadějné a pokojné vyhlížení těch příštích.

let datum jméno let datum jméno
86 06.02. Jaroslava Ladýřová 80 28.06. Pravoslav Dvořák
85 29.01. Jarmila Novotná 75 16.01. Drahomíra Koutná
84 11.01. Věra Schovánková 01.03. Miloslava Hozáková
26.01. Kristian Cee 23.06. Karel Suchý
17.06. Irena Kočařová 70 06.05. Jana Zímová
25.03. Věra Martincová 65 16.02. Vladimír Ptáčník
83 18.02. Libuše Meislová 60 31.01. MUDr. Jan Stříteský
82 08.06. Ludmila Štíchová 05.04. Věra Trägerová
81 06.05. Ing.Ilja Herold 11.05. Daniel Kubíček
23.06. Libuše Fellnerová 24.06. Zuzana Namaiová

„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě !
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv !
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem !
(Numeri 6:24-26)

Marcela Strádalová

Pastorační návštěvy domlouvejte, prosíme, osobně nebo telefonicky s farářem nebo sborovou sestrou na číslech : 222 720 864, 222 722 753, 603 485 601.
Je možné též využít emailovou adresu : zizkov2@evangnet.cz
Čas vyhrazený k návštěvám „v terénu“, tedy u vás, je každý čtvrtek odpoled-ne. Je však možné se domluvit konkrétně na jiném vhodném termínu.

Salár, sbírky, dary - Své dary můžete skládat buď osobně ve sborové kancelá-ři nebo převodem na účet sboru č.685345/0300, var.symbol xxx01 pro salár; xxx02 pro Jeronymovu Jednotu; xxx03 pro jiný dar. (xxx = vaše evidenční čís-lo)
Děkujeme všem, kdo pamatujete i na tuto součást života v církvi.

o - o - o - o - o - o - o

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU v roce 2005
(jas – telegraficky, více ústně na vss)
a/ Máme za sebou vcelku poklidný rok, co se života sboru týče. Nad běžný rámec vystupují snad jen tři víkendy : Vydařené Evropské setkání křesťanů v červnu, kdy jsme hostili skupinu Wang z Polska a další hosty z Německa, sborový víkend v Astře v Orlických horách v září a konečně sborový den v první prosincovou neděli, kdy byl naším hostem br.synodní senior J.Ruml.
b/ Na rovině osobní jsme však měli příležitost sdílet dramatické události : ne-hody, úrazy, kolapsy, rozpady vztahů a počátky nových. Dost důvodů plakat s plačícími, ale, díky Bohu, našly se i příležitosti k radování se s radujícími.
c/ Nejvíc podnětů k radosti nám asi dávaly děti. A hned v závěsu za nimi pak mládežníci. Nejednou jsme si však mohli ověřit pravdivost výroku, jež praví, že „mládí není období života, ale duševní stav.“ (J.W.Goethe) Radost z řady setkání v menších i početnějších skupinách, nesená třeba písní „Jak rozkošné a milé, když bratří (a sestry) s druhem druh…“, či „Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít…“ anebo „Všechny děti v celém světě, všechny má Pán Ježíš rád…“
d/ Vzájemné návštěvy členů sboru, rozhovory, sdílení, společné modlitby jsou podhoubím, které se nikde neeviduje. Pro plodný život sborového společenství je to však takřka rozhodující faktor. Nezapomeňme i v tomto roce za tyto příle-žitosti děkovat a vyčlenit si na ně pravidelně dostatečný prostor.
e/ Pravidelný sborový provoz běží ve všech sférách, leč (zatím ?) pouze ve sku-tečně skrovných rozměrech. V tom smyslu snad jen mládež občas trošku vybo-čila z tohoto standardu. Opět jiná moudrost z křesťanského kalendáře (žel ne z toho Evangelického…) dává naději : „I v malých začátcích jsou ukryty velké možnosti.“

P O Z V Á N Í

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Farního sboru ČCE Žižkov II
se bude konat

v neděli 19. března 2006

v rámci bohoslužeb, které začínají v 9:30 hod.
v modlitebně našeho sboru, Čajkovského 10, Praha 3 - Žižkov

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM JEDNÁNÍ VSS:

1. Ustavení, prezence, volby zapisovatelů, skrutátorů, verifikátorů
2. Schválení programu
3. Zprávy o životě sboru za uplynulý rok + rozprava k nim + schválení
4. Volba revizorů sborového hospodaření
5. Volné návrhy a připomínky z pléna
6. Zakončení
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM ČLENŮ S HLASOVNÝM PRÁVEM
je vyvěšen v předsíni modlitebny.
Jakékoliv připomínky, doplňky, námitky, návrhy sděl staršovstvu.

Upozorňujeme, že podle Čl.6.2 Jednacího a volebního řádu naší církve je řádně svolané sborové shromáždění usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu
přítomných členů !!!

Na setkání s Vámi se těší staršovstvo !

PřílohaVelikost
044.doc201.5 KB