Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 71 hosté.

č. 36

Miloslav Nekvasil , Ilja Herold, Květa Dušková st., Ladislav Dušek st.

„Jak čerstvých vod jelen žádá
v čas unavení svého,
tak má duše vždycky ráda
chce mít Ducha svatého …“

Píseň velkého básníka Jiříka Třanovského někdy z roku 1635 patří asi k nejznámějším svatodušním písním. Inspirací k ní byl zřejmě žalm 42. Ten vyjadřuje silnou touhu po Bohu: žalmista se srovnává se žíznivou laní, v překladu Kralických dokonce čteme – „jako jelen řve, dychtě po tekutých vodách.“ Přírodopisné filmy jistě seznámí každého s tím, jaký je nedostatek vody právě v jižních oblastech naší země, s jakými svízelemi ji musí zvířata vyhledávat.
Žalmista žízní po živém Bohu, je sklíčen zármutkem, jeho duše úzkostně sténá. Dochází k přesvědčení, že musí čekat na Boha. On je jeho jediná spása. Třanovský žalm parafrázuje, obměňuje, jeho duše touží po Duchu svatém, uvědomuje si, že bez jeho pomoci nezmůžeme nic. Vždyť právě Duch svatý nás pozdvihuje k Otci, On nám dává svého svatého Ducha; On, Utěšitel, nám připomene co všechno k nám lidem mluvil Jeho Syn – Ježíš Kristus. On je také dárcem pravého pokoje, v něm se žádný z nás nemusí bát.

„Duchu svatý, s Otcem, s Synem
téže podstaty,
posvěcuj a spravuj nás
nyní i v poslední čas.“

To je závěr písně Třanovského. Vůbec nic neznamená, že naše doba Svatodušní svátky odsunula poněkud stranou. Většina lidí si už vůbec neuvědomuje, co znamenají. V našich kalendářích jsme druhý svátek Svatodušní už dávno vyškrtli, stejně jako předcházející svátek Nanebevstoupení Páně. Jenomže bez přiznání se k moci Ducha svatého nezmůžeme opravdu nic. Vzpomeneme si na seslání Ducha svatého, jak je známe ze Skutků apoštolských. Možná, že nám příběh zní spíše jako legenda, ale z naší zkušenosti dobře víme, že Bůh „promlouvá mnohokrát a mnohými způsoby“. Nelze minout naprostou souvislost Boha Stvořitele, Vykupitele, Posvětitele.
Může se nám zdát toto křesťanské vyznání překonané, neživotné, ale nakonec k němu vždy dojdeme. To je právě ono Boží milosrdenství, které nám ty svátky znovu připomíná.
Miloslav Nekvasil

Výzva - Písničky

Pomozte sentimentálnímu stáří a zapůjčte nám staré církevní zpěvníky s písněmi našeho mládí, případně jen vybrané melodie a texty. S písněmi citovými, dětskými, bojovými a národními, které pozdější redakce vyřadily (Vzhůru bratří, prapor Krista …, Aj četa ženců Páně jsme…, Jest noc a z hvězd ni jediná…, Kam jdete poutníčkové …atp.) Pokusíme se zavzpomínat a něco třeba i uspořádat. Vrátíme. Na Liu Heroldovou.
2.5. 2004 Ilja Herold

SETKÁNÍ KŘESŤANŮ PRAHA 2005 POZVÁNÍ K NADĚJI

Jak se možná mnozí z Vás již v církevním tisku dočetli, stala se Českobratrská církev evangelická pořadatelkou Setkání křesťanů zemí střední Evropy, které se bude konat příští rok v Praze. Těchto Setkání (bylo jich od r. 1991 již 5) se od počátku účastnili křesťané z Německa, Polska a Česka, později i ze Slovenska, vždy střídavě v některé z těchto zemí. Tentokrát bude hostitelkou Praha, Setkání se uskuteční poprvé s ekumenickou účastí a budou také pozvány delegace z Maďarska a Rakouska.
Smyslem Setkání je vzájemné povzbuzení ve víře, vytváření a prohlubování osobních i mezicírkevních vztahů, posílení zodpovědnosti křesťanů za věci veřejné, podpora dobrého sousedství našich národů, což dává dobrý základ naší společné budoucnosti v Evropě.
Vzhledem k tomu, že je očekáváno 3 000 – 5 000 křesťanů, jedná se o akci organizačně mimořádně náročnou, a proto jsou přípravy na ni již v plném proudu. Přípravný výbor je složen ze zástupců různých církví a nyní se na sbory a farnosti obrací s prosbou o pomoc při ubytování. Staršovstvo našeho sboru se rozhodlo tuto akci podpořit. Máme za to, že ubytování v rodinách či ve sborech přispěje velmi významně k původnímu záměru Setkání – bližšímu vzájemnému poznávání a navázání kontaktů. Proto se obracíme na Vás, členy našeho sboru, s dotazem, zda byste případně měli chuť a možnost přijmout někoho z hostí k sobě do rodiny. Jedná se o víkend 17.-19.6.2005. Akce je organizována tak, že v sobotu 18.6. se bude konat centrální program ve středu Prahy (biblická práce, pódiové diskuse, přednášky, koncerty, divadelní a jiná představení, výstavy, akce pro děti, informační a prodejní stánky a další pořady včetně programu pro mládež), zatímco v pátek navečer a v neděli se předpokládá spíše lokální program v místech ubytování (např. večerní ztišení, nedělní bohoslužby). Pro ubytovatele by to tedy znamenalo, že svému hostu či hostům zajistí kromě noclehu od pátku do neděle také večeři v pátek a snídani v sobotu a v neděli. Sobotní stravování bude organizováno centrálně, nedělní oběd bude pravděpodobně formou balíčků na cestu.
Zájem přípravného výboru nyní je zjistit alespoň orientačně, s jakými možnostmi ubytování v rodinách může počítat. Budeme proto velmi rádi, když naší sborové kanceláři budete moci sdělit, zda a kolik hostů přibližně byste mohli ve Vašich domovech ubytovat. Nemusíte se obávat jazykových bariér, vždyť přijedou také hosté z Polska a ze Slovenska, se kterými jistě nebude problém si porozumět. Stejně tak se nenechte odradit, pokud se domníváte, že nejste hostům schopni nabídnout dostatečný komfort. Mnozí hosté jsou připraveni přenocovat v tělocvičnách na karimatkách a od Setkání neočekávají v tomto ohledu žádný zvláštní přepych.
Další zájem přípravného výboru je zjistit, zda by se v našich sborech či farnostech nenašli dobrovolníci, kteří by byli ochotni s přípravami pomoci. Jedná se o pomoc při organizaci a zajišťování jednotlivých akcí, pomoc v hlavním štábu, při tlumočení, překladech, apod. Přípravný výbor by také uvítal, kdyby z našich řad vyšly nápady na zajímavá témata, referenty, hudební tělesa či jiné akce, které by se mohly zařadit do programu.
Vzhledem k tomu, že celá akce je finančně zajišťována pouze dobrovolnými příspěvky a dary, prosí přípravný výbor členy naší církve o pomoc při vyhledávání sponzorů. Pokud byste měli doporučení, kam by bylo vhodné se ohledně finanční podpory obrátit, rádi kontakt přípravnému výboru zprostředkujeme.
Všechny tyto informace nám můžete sdělit pomocí přiloženého dotazníčku. Pokud byste ho mohli vyplnit a předat farní kanceláři do 15. června 2004, bude to pro organizátory velkou pomocí.
Budeme rádi, pokud se nám podařilo vzbudit u Vás zájem a případnou ochotu
podpořit tuto akci. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, nápady či připomínky, sdělte je ve sborové kanceláři či přímo kontaktní osobě za náš sbor Daniele Hamrové. Ve sborové kanceláři jsou také k dispozici informační letáky, z nichž se můžete případně dozvědět bližší údaje o programu. Věříme, že podíl na této akci by mohl být obohacením a dobrou zkušeností nejen pro hosty, ale stejným dílem i pro jejich hostitele. Těšíme se na naši případnou spolupráci a již předem Vám děkujeme.
Daniela Hamrová

Výroční sborové shromáždění s volbou části staršovstva

proběhlo v neděli 21. března podle navrženého programu, který jste si mohli přečíst v minulém Občasníku. Zvoleni byli jako členové staršovstva: Ing. Ladislav Dušek ml., Daniela Hamrová, Ing. Jan Potměšil, Lenka Ryšavá, Zdenka Suchá a jako náhradníci: Eva Brettová a Valentin Chamrád ml. Tito zvolení byli stručně představeni v minulém čísle Občasníku. Nové složení celého staršovstva je tedy: M. Daniel Bauman, Ing. Eva Budská, Ing. Ladislav Dušek ml., Daniela Hamrová, Helena Maňhalová, Ing. Petr Mezihorák, Mgr. Miloslav Nekvasil, Ing. Jan Potměšil, Mgr. Eva Potměšilová, Lenka Ryšavá, Zdenka Suchá.
Byly přečteny a schváleny zprávy o životě sboru, zpráva hospodářská a zpráva revizní.
Ustavující schůze nového staršovstva se konala v pondělí 5. dubna, kde proběhla volba kurátora a místokurátora sboru. Staršovstvem byly jednomyslně zvoleny za kurátorku sboru Mgr. Eva Potměšilová a místokurátorku Mgr. Eva Budská. Obě tuto volbu přijaly.

Volba kazatele

proběhla v neděli 28. března. Kandidáty byli: Mgr. Eva Potměšilová a Mgr. Jaromír Strádal. Zvolen byl Jaromír Strádal jako jáhen počtem 40 hlasů, z celkových 68. Nastupuje od 1. září 2004.

Rozloučení

S lítostí oznamujeme, že zemřely dvě věrné sestry našeho sboru:
Zdeňka Chvojková – ve čtvrtek 6. května
a Květa Chamrádová - v sobotu 8. května
Se Zdeňkou Chvojkovou se rozloučíme v pátek 14. května ve 14 hod. v Malé obřadní síni Strašnického krematoria.
S Květou Chamrádovou se rozloučíme v pátek 21. května ve 14 hod. v modlitebně našeho sboru

Eva Turková

Den po dni zalétá, Pán čítá má léta, dny, hodiny …

Někdo má svůj život vyměřen na dlouhé desítky let, jiný jen krátce.
Nevíme, proč to tak je a někdy se nám to zdá i nespravedlivé. Snad se jednou dozvíme mnohé věci, kterým dnes nerozumíme.
Řítíme se prostorem a málokdy si uvědomujeme, že jedna z těch hodin bude ta poslední pro nás, či naše milé. Trápíme sebe i je mnoha zbytečnostmi.
A pak se to stane a my stojíme v ohromení, že ani uvěřit nemůžeme.
Už dlouho nebylo v našem sboru tak smutno jako tuto jarní neděli.
Všechno kvete, voní a jásá, ale naše srdce sevřela ledová ruka, když jsme se dozvěděli, že Pán k sobě povolal dvě naše milé sestry, Zdeňku Chvojkovou a Květu Chamrádovou, jedny z nejvěrnějších.
Každá z nich by zasloužila samostatné povídání o svém životě, který byl v posledním čase velice trpký.
Ale dávám s obtížemi dohromady i tuto vzpomínku na ně, něco se ve mně zadrhlo, nemůžu, neumím.
Byly si obě ale v něčem velice podobné. Ve své hluboké víře, věrnosti našemu sboru, ve své upřímnosti, poctivosti a statečnosti. Mnohokrát nám posloužily. Květa kázáními, prací v křesťanské službě, kterou vedla, Zdena svou účastí a zájmem a spoustou dobrot, které napekla na naše sborová shromáždění. I to je potřeba.
Obě byly z rodin, které byly kdysi pilíři našeho sboru a obě donesly tu štafetu, která jim byla předána, věrně dál a odevzdaly do rukou svých dětí.
Budou ve sboru velice chybět, dlouho je v duchu uvidíme na místech, kde sedávaly.
Patřily k nám a naší generaci se staly za dlouhá desetiletí společného vyznávání a přátelství i něčím více než jen sestrami ve sboru.
Budou chybět svým rodinám a hlavně manželům, kteří při nich tak dlouho věrně stáli a pomáhali jim nést břemeno jejich nemoci, jejich kříž.
Za oknem mám amarylis.
Právě tuto neděli se na něm rozvily dva velké rudé květy.
Nemohu pohlédnout do okna, abych neviděla v každém květu jednu z těch dvou milých tváří.
Umlkne jednou píseň má, zpívali jsme při nedělních bohoslužbách. Věřím, že ony zpívají již našemu Pánu píseň novou.

Budeme na Zdenu i Květu vděčně vzpomínat, pokud nám bude ještě dopřáno času. Nepromarněme jej!

Neboť:

Den po dni zalétá, Pán čítá má léta, dny, hodiny…

Květa Dušková
(napsáno v neděli 9. května 2004)

JARO
je velký výtvarník.
Užívá sice stále stejné barvy; sytě žlutou, bílou, růžovou, fialovou či modrou a přece nám nezevšední. Nejvíc ovšem zelenou, takovou tu nadějnou a uklidňující a na zeleném koberci přírody vytváří ty nejroztodivnější vzory a obrazce.
Vždycky nás znovu uchvacuje a obohacuje.
Sedím na malé terásce nad Jizerou a dívám se.
Ale tolik krásy se do očí ani vejít nechce.
Je něco krásnějšího než rozvíjející se jabloňky?
A mladý modřínek a rudý keř kdoulovce a právě rozvitý bez?
A těch druhů zeleně na kývajících se větvích vrb!
A najednou se Ti chce zavolat:
Lidi, na světě je krásně, prosím vás, nezkažte to!
Co za můj život už uplynulo vody řekou Jizerou.
Je pořád stejná, jen my lidé jsme se nějak změnili.

Květa Dušková

 Životní jubilea v příštím období 

93 let 17.6. Ludmila Tesárková
92 let 10.8. Adolf Máša
91 let 6.8. Božena Kadlecová
23.8. Blažena Šafránková
89 let 14.7. Věra Banýrová
84 let 13.7. Ludmila Barešová
2.9. Jiřina Mokošínová
83 let 10.7. Běla Brožová
21.8. ing. František Klíma
21.8. Miloslava Volejníková
82 let 17.6. Irena Kočařová
80 let 8.6. Ludmila Štíchová
60 let 14.7. Lenka Volejníková
20.8. Vladimíra Růžičková

Významné bohoslužby v příštím období

Čtvrtek 20. května Nanebevstoupení - bohoslužby v 18:00 hod.

Neděle 30. května Svatodušní svátky - bohoslužby s vysluhováním
sv. Večeře Páně v 9:30 hod.; sbírka na potřeby Diakonie, tentokráte bude určena na vybudování Domova odpočinku ve stáří v rámci střediska Diakonie v Rýmařově

Vyznání slovem a hudbou

V neděli 23. května v 17 hod. se v našem sboru bude konat další setkání z řady Vyznání slovem a hudbou. Tentokrát se představí „Ti nejmladší“ - Jiřina Marešová a Aleš Dvořák. Setkání bude probíhat v modlitebně sboru.Všichni jste srdečně zváni.
Miloslav Nekvasil

Pastorační návštěvy

Bratr farář Nekvasil znovu nabízí možnost pastoračních návštěv i s vysluhováním svaté Večeře Páně. Domluva je možná osobně ve sborové kanceláři v jeho úředních hodinách nebo telefonicky na uvedených číslech sboru nebo na tel: 235 314 389 a mobil: 607 105 805

Eva Turková

Oznámení
• V červenci a srpnu bude omezen provoz sborové kanceláře. Prázdninový rozvrh hodin provozu bude vyvěšen ve sborové vývěsce, nebo nás můžete kontaktovat ještě v květnu a červnu telefonicky.
• Do tohoto Občasníku jsme přidali letáček Jeronymovy jednoty spolu se složenkou pro Váš možný dar. Jeronymova jednota přispívá na opravy či půjčky na opravy kostelů a farních budov. Sbírka probíhá po celý rok, odesílá se dvakrát ročně – na konci května a poté v říjnu – Jubilejní toleranční dar.
Složenku můžete také případně použít na zaplacení saláru. Jen prosím uveďte do zprávy pro příjemce, čeho se částka vámi zaslaná týká.

Pozvání
• I. žižkovský sbor ČCE nás zve na evangelickou bohoslužbu s Orchestrem a sborem Univerzity Karlovy, která se bude konat na
Nanebevstoupení Krista ve čtvrtek 20. května ve 20 hod. v Betlémské kapli, Prokopova 4

• Kostnická jednota a historická společnost Veritas nás srdečně zvou na pietní shromáždění k uctění památky popravy 27 představitelů českého stavovského odboje na Staroměstském náměstí v Praze, které se koná v pondělí 21. června 2004 v 18 hod v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Letáčky s programem jsou k dispozici ve sborové kanceláři.
Eva Turková

Milí čtenáři, pokud jste se přestěhovali, nebo pokud nastala jiná změna ve Vašem životě, dejte nám o tom zavčas vědět, abychom mohli provést změny v kartotéce a tento Občasník Vám mohl být zasílán na aktuální adresu.
Pokud se Vám občasník líbí a víte o někom, kdo by ho chtěl také dostávat, sdělte nám, prosíme, jeho adresu. V případě, že o Občasník nemáte zájem, sdělte nám to také, abychom Vám jej zbytečně dále nezasílali.
Těm z vás, kteří máte přístup na internet, můžeme zasílat Občasník e-mailem. Pro nás by to znamenalo snížení nákladů na výrobu, kopírování a rozesílání a také nezanedbatelnou úsporu času. Prosíme Vás proto, pokud si budete přát zasílat Občasník elektronickou poštou, abyste nás kontaktovali na uvedené e-mailové adrese, abychom mohli vytvořit zvláštní adresář pro odběratele Občasníku e - mailem.

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově
Čajkovského 1639/10, Praha 3, 130 00
Tel.: 222 722 753, Tel./ Fax: 222 720 864, E-mail: zizkov2@evangnet.cz
Za správnost informací uvedených v tomto čísle odpovídá
Mgr. Eva Potměšilová a Eva Turková

PřílohaVelikost
036.DOC143 KB