Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 73 hosté.

č. 35

M. Nekvasil, V. Chamrád. st.

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Pán byl opravdu vzkříšen. Luk 24, 5 + 34

Podle Lukášovy zprávy přišly ženy Marie z Magdaly, Jana, Maria Jakubova a ještě jiné, s vonnými mastmi ke hrobu, kam byl Ježíš pohřben. Nenalezly jeho tělo, spatřily však dva muže v zářivém rouchu: „ Proč hledáte živého v hrobě? Byl vzkříšen.“ Připomenul jim Ježíšova slova, musí být přece vydán do rukou zločinných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.
Kdo by věřil tomu jejich zvláštnímu zážitku? Jedině Petr (podle Lukáše) běží, aby se přesvědčil, v hrobě jsou jen poházené látky, nikde jeho tělo. Neznamená to přece jen konec všem nadějím? Jak by mohl Ježíš vykoupit Izraele?
Podivný poutník, který neví nic o tom, co se událo v Jeruzalémě, vypráví dvěma učedníkům, zřejmě zmateným, že o všem se lze dočíst v Písmu, od Mojžíše přes proroky. Tolik je tu důkazů! Je to tak těžké tomu uvěřit? Mluví tak sugestivně, že se s ním nechtějí rozloučit, tak v nich „hořelo srdce“. Když pak s nimi zasedl ke stolu a láme chléb, poznají, kdo je s nimi. To musí sdělit i Ježíšovým nejbližším, zbylým jedenácti učedníkům. Proto se vrátí z Emauz do Jeruzaléma. Ano, Pán byl opravdu vzkříšen, potvrzují zprávu žen.
Na těch svědectvích je založena křesťanská víra. Stejně jako se těm svědkům nevěřilo kdysi, nevěří se jim ani dnes. Pak ovšem nepochopíme, neporozumíme, co se na Něho vztahovalo ve všech částech Písma, že totiž On je Boží Syn, Mesiáš, Spasitel, který je a bude s námi po všechny dny, až do skonání světa. Kolem jeho stolu se shromažďujeme při sv. Večeři Páně, věříce, že je uprostřed nás.
Vzpomínám si na pastorační návštěvu v jedné rodině v Karlových Varech. Nejstarší přišli po válce do naší republiky z Ukrajiny. Na velikonoční pondělí stála na stole mísa s barevnými vajíčky. Každý člen početné rodiny si vzal jedno a klepnutím pozdravil babičku slovy Christos vojskres. Ona klepla svým vajíčkem a odpověděla: Da, istino vojskres.
Pán byl vzkříšen, byl opravdu vzkříšen! To je základ, všechno ostatní – náš život, naše chování, náš vztah k bližnímu – z toho vycházejí.

Miloslav Nekvasil

Staršovstvo 2.sboru ČCE v Praze 3 - Žižkově podle § 7 Církevního zřízení
a článku 6 a 8 Jednacího a volebního řádu (dále jen JVŘ)

svolává na neděli 21. března 2004 od 9:30 hodin
výroční sborové shromáždění

na jehož pořadu bude projednání zprávy staršovstva o životě a stavu sboru, schválení účetní závěrky a rozpočtu sboru, a volba poloviny členů staršovstva (presbyterů) a náhradníků. Sborové shromáždění činí platná usnesení za každého počtu členů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem, který bude podle JVŘ čl. 5 vyložen k nahlédnutí ve sborové kanceláři tři týdny před konáním shromáždění; případné námitky přijímá staršovstvo do šesti dnů před ním.
Tolik povinné formality pro svolání sborového shromáždění. Složitější je to s volbami. Ustanovení JVŘ čl. 8, odst. 6 stanoví pravidla pro způsob volby starších a náhradníků, který chceme se souhlasem shromáždění použít; netýká se tedy kazatele, který je tzv. virilním členem neboli členem z titulu svého úřadu a je volen podle zcela jiných pravidel. Jde o volbu kandidátní listinou, kterou vypracuje dosavadní staršovstvo s uvedením jmen navrhovaných starších a náhradníků (seznam je jen jeden - abecední). Každý volič může - ba dokonce musí ! - kandidáty v listině škrtat a připisovat jiné. Ti, kdo dosáhli nadpoloviční většiny hlasů, jsou v pořadí podle počtu získaných hlasů zvoleni buď za členy nebo za náhradníky staršovstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje užší volba. Není-li při této volbě zvolen dostatečný počet starších nebo náhradníků, přistoupí se k nové volbě na každé místo zvlášť.
Jak je to s tím škrtáním? Základním principem tohoto systému je, že volič vybírá z nabídnutých kandidátů, a tedy musí mít na výběr více kandidátů než má být zvoleno. Kdyby všichni voliči souhlasili s nabídnutým týmem kandidátů a ti tak získali stejný počet hlasů, nebylo by reálně možné rozdělit je na starší a náhradníky. Letošní volby jsou poněkud neobvyklé tím, že máme málo kandidátů. V minulém Občasníku č.34 jste se seznámili s obvyklým postupem jejich výběru, začínajícím od těch, kterým končí funkční období, a pokračujícím návrhy členů sboru s hlasovacím právem. Obměna bývala relativně malá, ochota pokračovat v práci téměř samozřejmá. Tentokrát - snad i pod vlivem výzvy br. Herolda v minulém Občasníku - je tomu jinak: z končících osmi členů a dvou náhradníků letos přijali kandidaturu na další období jen tři, a z nově navrhovaných čtyři (viz dále). Jednání se všemi navrženými však dosud nebyla ukončena. Při nedávné konsultaci s br. konseniorem Hudcem jsme se mj. shodli na doporučení snížit počet starších o dva na 12 (tj. 2x6), volených na 6 let, při dvou náhradnících, volených jako vždy jen na 3 roky; naproti tomu většina volební komise doporučuje jen 10 starších (2x5) při dvou náhradnících. Ke všemu letos ke konci března - tj. v polovině svého funkčního období - rezignovali ze zdravotních důvodů 2 nekončící členové (Jitka Landsperská a Pavel Chvojka st.), a oba zbývající končící náhradníci (Jan Šotola a Jana Zimová), kterým by se nástupem na jejich místa prodloužilo funkční období o 3 roky, z rodinných a zdravotních důvodů odmítli za ně nastoupit. V případě volby 12tičlenného staršovstva bychom potřebovali nejméně 8 kandidátů, v případě 10tičlenného staršovstva bychom potřebovali nejméně 7. Rozhodující slovo v tom bude mít sborové shromáždění.
Při hledání kandidátů se často mluví o tzv. překážce příbuznosti. Je to ustanovení Řádu o správě církve čl. 8,5, že členy téhož správního orgánu nesmějí být zároveň manželé, rodiče a děti, sourozenci, tchán nebo tchýně a zeť nebo snacha - zjednodušeně „pravidlo jednoho delegáta na rodinu“. Na zvláštní odůvodněnou žádost může seniorátní výbor udělit dispens od této překážky, ale v našem sboru nebyla tato možnost využita při nejmenším od roku 1995, kdy se v návrzích objevilo 6 takových dvojic a staršovstvo odmítlo mezi nimi vybírat, pro koho o dispens požádá a pro koho ne. Současný seniorátní výbor navíc nesdílí dřívější výklad tohoto ustanovení, že není překážkou příbuznost mezi presbyterem a náhradníkem, dokud náhradník není povolán na místo člena - kromě případu, že má nastoupit za svého příbuzného. Konkrétní případy proto řeší vždy seniorátní výbor.
Pro informaci ještě současný stav poloviny staršovstva zvolené v r.2001: 5 členů staršovstva (M. Daniel Bauman, Eva Budská, Helena Maňhalová, Petr Mezihorák, Eva Potměšilová) pokračuje další 3 léta než vyprší jejich období. Pokud výroční sborové shromáždění schválí snížení počtu na 10 řádných členů staršovstva (+ kazatel - člen virilní), bude třeba zvolit 5 nových členů staršovstva a 2 náhradníky. Pokud se rozhodne pro 12 členů, bude třeba zvolit jen o jednoho člena více, protože na uvolněné místo ve skupině zvolené v r.2001 nastoupí již v dubnu první náhradník. A mít dostatek spolupracovníků na úkoly, kterých by pod vedením nového kazatele mělo přibývat, to také stojí za úvahu. Zatím kandidaturu přijali: Eva Brettová, Ladislav Dušek ml., Daniela Hamrová, Valentin Chamrád ml., Jan Potměšil, Lenka Ryšavá a Zdenka Suchá.
Ale teď už konečně k tomu škrtání a přepisování na kandidátkách: jestliže nemáme nadbytek kandidátů, je možné si vypomoci jejich dobrovolnou simulací tak, že každý volič dobrovolně vybere a vyškrtne nejméně jednoho z kandidátů, který nejméně vyhovuje jeho vkusu, a připíše jednoho „svého“
z těch, kteří nebyli nominováni a podle jeho názoru by byli pro práci staršovstva přínosem. Hlasovací lístky budou dimenzovány tak, aby umožnily vyměnit třeba i celou kandidátku - jen pozor, aby celkový počet vámi udělených hlasů nepřekročil původní počet kandidátů, tím by celá vaše kandidátka byla neplatná ! A pokud snad budete mít pochybnosti, nestyďte se
- i když jde o tajnou volbu - požádat některého ze skrutátorů o pomoc při vyplnění.
Tato metoda má ještě jednu přednost, poskytne nám tipy pro případ uvedený na konci JVŘ 8,6: „Není-li při této volbě zvolen dostatečný počet starších nebo náhradníků, přistoupí se k nové volbě na každé místo zvlášť“ - to znamená, že se postupně hlasuje lístky o místech, na která nikdo nezískal nadpoloviční většinu (zpravidla náhradnických), ale je už k dispozici informace, kdo by mohl mít naději na úspěch podle obvyklého postupu, kdy je zvolen již v 1.kole ten, kdo získal nejvíce hlasů a nadpoloviční většinu, jinak se koná užší volba mezi prvými dvěma, jak to podrobně popisuje JVŘ čl.4. Tento postup v sobě skrývá ještě jednu výhodu: umožňuje totiž, aby se volby zúčastnil další kandidát, navržený z pléna (resp. vzešlý z toho škrtání
a doplňování), který by byl ochoten přijmout právě jen náhradnické místo
- a takoví se při průzkumu vyskytli také. Doufejme však, že toho nebude potřeba.
Valentin Chamrád st.

Představujeme kandidáty do staršovstva

Eva Brettová
76 let, vdova, 1 dcera, v důchodu, ve sboru od r. 1998, původně členkou církve římskokatolické, ve staršovstvu zatím nebyla

Ing. Ladislav Dušek ml.
55 let, ženatý, 2 děti: Jitka Budková -30 let a Lenka Dušková - 28 let, povoláním železniční inženýr; ve sboru od narození, ve staršovstvu od r. 1998

Daniela Hamrová
38let, vdaná, 3 děti, Adam 17 let, Mariana 14 let, Alžběta 9 let
pracovnice ústřední církevní kanceláře ČCE, ekumenické oddělení, ve sboru od r. 1988. působí jako varhanice a členka křesťanské služby, ve staršovstvu zatím nebyla

Valentin Chamrád ml.
40 let, rozvedený, 2 děti, Valentin 20 let a Lucie19 let
prodejce automobilů, ve sboru od narození, ve sboru působí v hospodářské komisi, ve staršovstvu zatím nebyl

Ing. Jan Potměšil
48 let, ženatý, dcera Alena - 18 let, technik, člen sboru od 1983; člen hospodářské komise, ve staršovstvu od 1986

Lenka Ryšavá
22 let, vdaná, studentka Vyšší odborné školy teologicko- sociální Jabok, od r. 2003 žije s manželem ve sborovém domě, oba pomáhají při pracích pro sbor
členkou sboru od tohoto roku, původně ze sboru ČCE v Čáslavi

Zdenka Suchá
74 let, vdaná, v důchodu, původně učitelka v mateřské školce, členka křesťanské služby a jako náhradník staršovstva od r. 1977, od r. 1980 jako řádný člen

Výroční sborové shromáždění, 21.3.2004, Žižkov II

Program – návrh

1. zahájení
2. schválení programu
3. volba zapisovatele, verifikátorů a skrutátorů
4. volba nových členů staršovstva a náhradníků
5.zpráva o životě sboru
6.zpráva hospodářská
7.zpráva revizní
8.rozprava o zprávách
9.přijetí (schválení) zpráv
10.volba revizorů pro rok 2004
11.volné návrhy a připomínky
12.závěr

Významná sborová setkání

Volba kazatele

Znovu připravujeme volbu kazatele. Pokud synodní rada schválí kandidáty a vydá pokyn k volbě, uskuteční se volba v neděli 28. března. Kandidáty jsou: Mgr. Eva Potměšilová a Mgr. Jaromír Strádal. Volební shromáždění bude svoláno samostatným dopisem, ve kterém budete informováni o podrobnostech volby. Kázat bude bratr Petr Hudec, farář v Dejvicích a člen seniorátního výboru.

Vyznání slovem a hudbou

V neděli 21. března v 15 hod.se v našem sboru bude konat další setkání z řady Vyznání slovem a hudbou, tentokrát na téma: Velikonoční cesta žalmů. Žalmy v překladu současných autorů Václava Bognera, Josefa Hegera, Milana Balabána a Josefa Blahy a ve zhudebnění Zdeňka Pololáníka přednesou Milan Balabán, Josef Blaha, Miloslav Nekvasil a Kamil Novák. Všichni jste srdečně zváni.

Bohoslužby o velikonočních svátcích

Květná neděle 4.4. 9:30 bohoslužby

Zelený čtvrtek 8.4. 19:00 pašijové zamyšlení s prof. Josefem Smolíkem
sólisté opery Národního divadla a Státní opery
přednesou oratorium H. Schütze: Sedm slov Kristových na kříži

Velký pátek 9.4 19:00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
Neděle
velikonoční 11.4. 9:30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Na velikonoční pondělí se bohoslužby konat nebudou

 Životní jubilea v příštím období
60 let 24.5. Olga Šourková

Milí čtenáři, pokud jste se přestěhovali, nebo pokud nastala jiná změna ve Vašem životě, dejte nám o tom zavčas vědět, abychom mohli provést změny v kartotéce a tento Občasník Vám mohl být zasílán na aktuální adresu.
Pokud se Vám občasník líbí a víte o někom, kdo by ho chtěl také dostávat, sdělte nám, prosíme, jeho adresu. V případě, že o Občasník nemáte zájem, sdělte nám to také, abychom vám jej zbytečně dále nezasílali.

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově
Čajkovského 1639/10, Praha 3, 130 00
Tel.: 222 722 753, Tel./ Fax: 222 720 864, E-mail: zizkov2@evangnet.cz

PřílohaVelikost
035.DOC79.5 KB