Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 69 hosté.

č. 34

M. Nekvasil, I. Herold, K. Dušková st., L. Dušek st.

Předpostní čas

Předvelikonoční občasník má zvláštní úkol. Není to jen informace o sborovém životě, aby něco věděli i ti, kdo nechodí do nedělních nebo jiných společenství, ať už z jakéhokoli důvodu, ale aby si přece jenom něco přečetli o sboru, který tvořil součást jejich dětství, mládí nebo zralého věku. A teď ten druhý úkol!
Advent a předvánoční doba jsou určitě jednoznačné, vždycky se najde řada problémů, které s námi v ten čas hýbají. A doba předvelikonoční?
Občasník bude nejspíše hotov v době, kterou nazýváme předvelikonoční, předpostní, podle církevního kalendáře. Je to tedy sedmdesát dní před velikonočními svátky. Číslice sedmdesát je taková tajemná, ve Starém zákoně se s ní několikrát setkáváme. Jistě bychom mohli najít spoustu souvislostí. I našich let bývá obvykle sedmdesát jak píše žalmista, jen kdo je silnější podstaty vydrží déle, ale bez čísla sedmdesát se neobejdeme ani v Novém zákoně, vždyť Pán Ježíš radí, abychom odpustili sedmdesátkrát sedmkrát, tak je třeba mít neustále na zřeteli Boží milost.. Víme také, že Ježíš vyslal sedmdesát svých svědků. Samozřejmě bychom ještě našli další příklady podle konkordance- tedy seznamu nejužívanějších slov v bibli.
Jenomže, koho to dnes zajímá? Byl by jistě anachronismus mluvit dnes o předpostní době, o masopustu, o postu, o čtyřiceti dnech před velikonocemi. To se pochopitelně kdysi dodržovalo, všechno bylo spojeno s roční dobou, s přírodou. Dnes o tom spíše vědí národopisci, snad se o tom ví ještě na vesnicích, tam kde se bere církevní rok vážně.
Protože my žijeme ve městech, protože se více než jinde a jindy přizpůsobujeme okolnímu odnáboženštěnému světu, nevíme ani dobře, jak předvelikonoční čas připomenout. Proto se pokoušíme několikrát v tomto období sejít a zajímat se o všechny generace křesťanů, o ty, kdo se nechtějí přizpůsobit, resignovat, kdo nechtějí, aby je přemohla konvence. Tento význam budou mít naše odpolední nedělní setkání 25. ledna, 29. února a 21. března.
Jestli se podaří alespoň připomenout, že na konci jsou velikonoce, největší křesťanský svátek, a že Ježíš Kristus zemřel za každého z nás, pak se podařilo! Kéž bychom si na to chtěli vzpomenout!

Miloslav Nekvasil

  

Významná sborová setkání

 Instalace

Uvedení do služby v našem sboru našeho bratra faráře Mgr. Miloslava Nekvasila proběhne v neděli 15. února od 14.30 v modlitebně. Instalaci provede bratr farář Petr Hudec – konsenior Pražského seniorátu za účasti seniorátního výboru a hostů z celého seniorátu.Doplňkem tohoto odpoledne bude hudební program, kterým nám poslouží bratr Petr Hájek, varhaník z klimentského sboru.
Sestry, které by se chtěly podílet na přípravě občerstvení, prosíme, aby se domluvily se sestrami Suchou a Maňhalovou.

  Sborový den

V neděli 29. února se v našem sboru bude konat sborový den.Naším hostem po celou neděli bude církevní kantor ČCE Ladislav Moravetz, který nám ráno poslouží varhanním doprovodem při bohoslužbách a odpoledne od 15 hod.
programem na téma : Krása poezie a hudby v evangelickém zpěvníku.
Ve vánočním čísle Českého bratra č. 18/2003 vyšel s bratrem Moravetzem rozhovor o hudební tradici ČCE a také přispěl výkladem k vánoční písni Aj, růže rozvila se. Pokud jste nečetli, vřele doporučujeme a těšíme se na setkání s vámi.

Výroční sborové shromáždění

se podle církevních řádů musí sejít do konce března, a staršovstvo na své lednové schůzi stanovilo datum jeho konání na neděli 28. března 2004. S jeho programem vás seznámíme v rámci jeho svolání v příštím Občasníku, který by měl vyjít 14.3.; již nyní však je třeba zahájit přípravu na volbu poloviny staršovstva a všech náhradníků, která bude jeho součástí. Bude proto užitečné si připomenout pravidla, kterými se v souladu s církevním zřízením a řády - které jsou pro celou církev závazné - při tom postupuje.

Délka funkčního období presbyterů je 6 let, při čemž se střídavě volí každé 3 roky polovina; náhradníci jsou voleni na 3 roky. Jejich počet na návrh staršovstva schvaluje předem seniorátní výbor a rozhoduje sborové shromáždění. U nás právě probíhá změna ze 16 starších na 14 a náhradníků ze 4 na 3, která byla touto procedurou schválena v roce 2001, a to tak, že minule a tentokrát končí funkční období 8 starších a je voleno již jen 7, a k nim 3 náhradníci.
Letos ukončí své funkční období bratři a sestry zvolení v roce 1998: Ladislav Dušek ml., Lía Heroldová, Valentin Chamrád st., Jan Potměšil (nastoupil jako náhradník za Janu Jokešovou), Milana Martincová, Vladimír Rožánek, Jan Stříteský a Zdeňka Suchá. V roce 2001 byli zvoleni na dobu do r.2007 Milan (Daniel) Bauman, Eva Budská, Pavel Chvojka, Jitka Landsperská, Helena Maňhalová, Petr Mezihorák a Eva Potměšilová - ti tedy členy staršovstva již jsou a proto nemohou kandidovat. Těchto sedm staršovstvo pověřilo na své lednové schůzi, aby se ujali funkce volební komise. Prakticky to znamená, že během února - nejlépe po dvojicích - osloví končící členy a zjistí, zda jsou ochotni znovu kandidovat (jde o funkce pracovní, nikoli prestižní nebo dokonce výnosné jako u politiků, takže to je spíš prosba), a že budou shromažďovat návrhy podané kterýmkoliv členem sboru a ověřovat, zda navržení jsou členy našeho sboru s hlasovacím právem, splňují věkový limit a zda jejich volbě nebrání překážky příbuznosti nebo neslučitelné funkce (např. revizorství). Komise by měla získat nejméně 10 kandidátů, a vhodným způsobem s nimi seznámit členy sboru. Součástí tohoto seznámení by měla být i informace o tom, jaké úkoly je navrhovaný schopen a ochoten převzít - tedy aby každý věděl, koho to vlastně volí.
Vlastní volba pak proběhne podle Jednacího a volebního řádu stejným postupem jako posledně - ale o tom až příště.

Valentin Chamrád st.

  

Nové staršovstvo
Blíží se volby do staršovstva. Domnívám se, že bychom měli poděkovat všem, kteří tuto funkci zastávají dlouhá léta, ale dnes již jsou znaveni, k práci se nehlásí, případně do sboru ani nechodí. Nalézt bychom měli na jejich místa lidi čerstvé, schopné komunikovat se sborem a o práci se podělit. Současně by se měl snížit počet členů staršovstva z dosavadních dnes již nadměrných 16 na nejvýše 10.

Domnívám se, že možných kandidátů je dostatek, že je škoda čekat až zestárnou nebo odejdou, a že mezi ně zcela přirozeně patří (podle abecedy):

Bauman Milan(Dan)- ekonom,
Budská Eva,
Dušek Ladislav ml. (kurátor, bude-li zvolena Eva Potměšilova farářkou),
Fryčová Květa,
Hamrová Daniela (křesťanská služba),
Chamrád Valentin ml.,
Chvojka Pavel ml.,
Maňhalová Helena (Marcela),
Miloschewitschová Helena,
Pešout Lukáš,
Pivoňka Jan,
Potměšil Jan,
Potměšilová Eva (kurátorka, nebude-li zvolena farářkou),
Ryšavá Lenka,
Ryšavý Daniel,
Šotola Jan.

Skutečnost, že někteří navrhovaní se přirozeně zdráhají přijmout funkci na 6 let, není rozhodující. I za dva roky se dá udělat hodně dobrého.

Je žádoucí, aby se ve sboru o kandidátce včas a racionálně hovořilo, a aby každý věděl, komu a proč chce dát svůj hlas.

Ilja Herold
Odevzdáno k uveřejnění 7.12.03

  

Neumělé vyjádření toho, co mě napadlo jednoho svátečního jitra

Bylo zimomřivé nedělní ráno.
Přišli jsme do kostela těsně po začátku bohoslužeb, protože to venku klouzalo a muselo se jít velice opatrně.
Službou u dveří nám bylo doporučeno, abychom si nechali kabáty na sobě, že v místnosti je zima.
Sedla jsem si, otřela zapocené brýle a nemohla jsem uvěřit tomu, co jsem ze zadního sedadla uviděla!
Místnost byla zaplněná, jako už dlouho ne, rameno vedle ramene.
Ale brzy mi došlo, že je to optický klam, vzniklý dílem našich zimních bund, kabátů a kožichů.

Vypadalo to, že je nás jednou tolik a bylo to tak pěkné, až jsem pocítila lítost.
Jak by bylo krásné, kdyby zmizely ty mezery mezi námi a nejen tím, že oblékneme své zimní kabáty a kožichy. Teď mám na mysli ty vnější i ty vnitřní.
Někdy jsou neprodyšné i ty letní šaty a je těžké dostat se přes ně k srdci naších bližních a občas i blízkých. A tak se zamysleme a přicházejme, jak nejčastěji můžeme.
A pokud možno, neodcházejme z našeho sboru.
Pán Bůh je jeden, prostředí, kde ho vyznáváme, jsou různá.
Já vím jsme jen lidé a hledáme třeba to, co nám víc vyhovuje, někdy jsou naše důvody vážnější.
Na druhou stranu mám velký obdiv k těm, kteří přijíždějí z daleka do svého svoru a většinu nedělí pokud nemusí, nechybí.
Možná, že vidím vše příliš jednoduše, ale bylo by to pěkné mít plnější modlitebnu.
Neměla by to být jen chiméra, když v zimě nefunguje topení. Ale nevíte jak na to?
Květa Dušková
(11.1. 2004)

  

Návštěva bratra Přemysla Košuta

Dne 6. ledna t.r. si br. Přemysl Košut, dlouholetý člen našeho sboru (a svého času i náš varhaník), připomínal své 97. narozeniny. Žije nyní již několik let v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích. Je stále dobré mysli, i když co se týče vidění, slyšení a chůze je to slabší. Rád vzpomíná na svůj žižkovský sbor, a všechny, kteří ho pamatují, srdečně pozdravuje a děkuje za naše blahopřání.
Ladislav Dušek st.

Nabídka knih ve sborové kanceláři
- stále si můžete zakoupit:
Na každý den a Evangelický kalendář za 72,- Kč a Hesla Jednoty bratrské na rok 2004 za 30,- Kč, také jsou zde k dispozici knihy Jana Milíče Lochmana, různá vydání Biblí,zpěvníky,knihy pro děti a potom různé příručky a brožurky k rozebrání. Můžete si také vypůjčit časopisy, které sbor odebírá.

Milí čtenáři, pokud se vám Občasník líbí a víte o někom, kdo by ho chtěl také dostávat, sdělte nám, prosíme, jeho adresu. V případě, že o Občasník nemáte zájem, sdělte nám to také, abychom vám jej zbytečně dále nezasílali.

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově
Čajkovského 1639/10, Praha 3, 130 00
Tel.: 222 722 753, Tel./ Fax: 222 720 864, E-mail: zizkov2@evangnet.cz
Č.ú.: ČSOB 685 345/0300

PřílohaVelikost
034.DOC75.5 KB