Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 54 hosté.

č. 32

Daniel Kopecký, Valentin Chamrád st., Alice Chamrádová

Co bylo před počátkem?

Na počátku … byla země pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. (Gn 1, 1-2)

Takto popisuje Bible počátek všeho. Vše vzniklo z původní prázdnoty a pustiny. Ze tmy a z propastné tůně vzešlo veškeré stvoření. Prvotní nic se mění v něco.
Právě to se děje v menším na každém počátku. Každý začátek je zrodem čehosi nového. Z ničeho vzniká něco. Je to obdivuhodný proces. Žasneme při pohledu na motýla právě vylézajícího z kukly. Zrod takového nového života je pozoruhodný. S obdivem sledujeme stavbu nového domu. Na prázdném místě se náhle objeví něco, co tu před tím nebylo. Počátek je tak startovací čárou vznikání a tvoření.
Již na počátečním startu se rozhoduje o tom, co vlastně bude stvořeno. Co vznikne a stane se součástí existence. Neexistující se promění v existující. Každý závodník má již na startu jasno v tom, čeho chce dosáhnout. Chce vyhrát, nebo se alespoň co nejlépe umístit. Má také již promyšlenou strategii jak toho hodlá dosáhnout. Všechny tyto dosud neexistující skutečnosti chce proměnit v realitu. Podobně tomu jistě bylo i s Bohem. Již před počátkem věděl co chce vytvořit. Dalo by se tedy říci, že počátku tvoření čehokoli by měl předcházet dobrý plán.
Jako lidé jsme svědky mnoha začátků. Počátky zrodu můžeme sledovat v přírodě i ve světě lidských věcí. Oproti přírodnímu stvoření, které má jasný cíl již od samého začátku, lidské věci vznikají poněkud chaoticky. Nikdo neplánuje lidský svět dopředu. Není nikdo, kdo by dobře promyslel uspořádání lidské společnosti v pozemském světě a začal jej od počátku realizovat. A tak lidské věci vznikají poněkud chaoticky bez celkového plánu. To se pak samozřejmě promítá do celkové situace lidstva ve světě. Chaotický neuspořádaný zmatek plný paradoxů. Právě tak by se dal charakterizovat lidský svět od počátku do dnes.

Podobně je tomu i v menším. Tedy v životě každého z nás. Dobrý plán chybí před nejedním začátkem. A tak improvizujeme a zmatkujeme. Pravda, jisté plánování, jak celospolečenské tak osobní, existuje. Avšak nemá takovou kvalitu ani kvantitu, jaká by byla žádoucí.
Blíží se nový školní rok. Další z počátků něčeho. Jako všechny začátky nabízí možnost uplatnění dobrého plánu. Můžeme si stanovit cíle i způsoby jak jich dosáhnout. Přitom nezapomínejme, že nad „vodami se vznáší duch Boží“ (Gn 1,2). Jinými slovy; u všech počátků je na blízku duch Boží, který může a má být zapojen do plánování před začátkem i do realizace plánů po začátku.
Nový začátek je na blízku a čas pro vytvoření dobrého plánu se krátí. Využijme jej tedy tak, abychom byli podobni tomu, který nezačíná bez rozmyslu, ale s rozvahou a moudrostí.

Daniel Kopecký

  

Jak to vypadá s novým farářem ?

Tuto otázku už zase slýchám ve většině rozhovorů, a odpovědět není snadné. Staršovstvo se o překvapivém rozhodnutí faráře Daniela Kopeckého dozvědělo prakticky současně s celým sborem prostřednictvím minulého Občasníku (tedy v květnu), a jednalo o něm na svých schůzích 9. a 26. června. V rozsáhlé diskusi došlo postupně k několika důležitým poznatkům a rozhodnutím. První bylo konstatování, že období do odchodu br.Kopeckého je pro nalezení vhodného nástupce nejen příliš krátké (a to i při jeho odložení na konec září), ale i velmi nepříznivé z hlediska ročního období: v létě se většinou už jen realizují stěhování dohodnutá v zimě. Synodní rada nám také potvrdila, že všichni vikáři, kteří budou končit v červnu, už mají pevně dohodnuté sbory, do nichž letos nastoupí. Již jen z toho vyplývá, že není reálné očekávat příchod nového faráře dříve než v létě příštího roku.
Z diskuse o důvodech odchodu br. far. Kopeckého vzešel požadavek, aby nový farář (nebo farářka) byl schopen aktivovat zejména mladší členy sboru a celkově povznést úroveň sborové práce tak, aby se sbor stal v tom dobrém smyslu přitažlivým pro vlastní členy i nově příchozí. Měl by to tedy být farář zkušený, obětavý i vynalézavý, dobrý kazatel, manažer i pastýř, nad to muž statečný a nevím, co ještě v těch přáních zaznělo. Konkrétní závěry: volba by měla být skutečným, otevřeným výběrovým řízením. Pro vypracování jeho postupu a kontakt s uchazeči byla ustavena pětičlenná komise (zatím zvoleni Dušek, Mezihorák, Stříteský, Chamrád). Při jednání s možnými kandidáty je důležité nic nepřikrašlovat, spíše „lákat“ na příležitost se osvědčit; pro získání kandidátů publikovat inzeráty v církevním tisku a souběžně i oslovovat individuálně faráře doporučené důvěryhodnými konzultanty. Uzávěrka přihlášek byla prozatím stanovena na konec roku. Jako první (a zatím jediná) oznámila staršovstvu po pečlivém rozvažování členka a presbyterka našeho sboru sestra Mgr. Eva Potměšilová, že je ochotna v příštím roce přijmout kandidaturu. Komise zformulovala text inzerátu, který by měl být uveřejněn v nejbližších dnech v ET-KJ a ČB, a který najdete i na naší nástěnce v modlitebně. Osobně nebo telefonicky bylo neformálně osloveno několik kazatelů naší církve, ale tyto kontakty zůstaly bez kladné odezvy.
To, co jsme zatím uvedli, směřuje k získání perspektivního kazatele pro náš sbor, ale neřeší v dostatečně krátké době problémy současného znepokojujícího stavu sboru, zejména přihlédneme-li ke zkušenostem z dvouletého neúspěšného hledání kazatele před nástupem br. Kopeckého, a nemožnosti provádět výběrové řízení v časové tísni. Staršovstvo se proto z podnětu s. Maňhalové zabývalo alternativním řešením a posléze tajným hlasováním rozhodlo souběžně s výběrovým řízením přijmout nabídku br. faráře Mgr. Miloslava Nekvasila, který již téměř 10 let jako důchodce slouží sborům v situaci podobné té naší, a který projevil ochotu ihned po ukončení své nynější služby v Karlových Varech nastoupit v našem sboru na přechodnou dobu od 1.10.2003 do nástupu příštího faráře (nejdéle na 1 rok). Bratra Nekvasila asi většina vás zná aspoň jako kazatele, který nám v době neobsazenosti již vícekrát vypomáhal. Více se o něm dozvíte z rozhovoru, který uveřejňujeme rovněž v tomto čísle Občasníku.
Podle církevních řádů je i v tomto případě nutné provést volbu faráře sborovým shromážděním podle pravidel stanovených JVŘ, které proběhne podle pozvánky, uveřejněné dále, v závěru bohoslužeb v neděli 14.září, při nichž nám br. Nekvasil poslouží kázáním. Prosíme, reservujte si svůj čas a přijďte vyjádřit své stanovisko! Předběžně oznamujeme, že nově zvolený farář by měl být slavnostně uveden v úřad při instalačním shromáždění v neděli díkčinění 19.října 2003.

Valentin Chamrád st.

  

Staršovstvo 2.sboru ČCE v Praze 3 - Žižkově
podle § 7 Církevního zřízení a článku 6 a 9 Jednacího a volebního řádu (dále jen JVŘ)

svolává na neděli 14. září 2003 od 9:30 hodin

sborové shromáždění

jehož hlavním bodem bude volba nového kazatele našeho sboru. Pro tento případ stanoví JVŘ čl. 9,2 a 9,3, že „volba se může platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba vykonat za jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl hodiny od ohlášeného počátku shromáždění, bylo-li při svolání na tuto možnost upozorněno“, což je tímto splněno. V souladu s JVŘ čl. 5 bude seznam členů s hlasovacím právem vyložen k nahlédnutí ve sborové kanceláři tři týdny před konáním volby, námitky přijímá staršovstvo do šesti dnů před ním.
Jediným kandidátem v této volbě bude absolvent Evangelické theologické fakulty UK, farář Mgr. Miloslav Nekvasil, který v případě zvolení bude povolán na dobu určitou - do nástupu příštího kazatele sboru, nejdéle však na 1 rok.

  

Představujeme bratra faráře Miloslava Nekvasila

Úvodem stručně: * 6.11.1930 v Praze, gymnasium, maturita 1950; Státní konservatoř v Praze, nedokončené studium JAMU v Brně, ETF UK v Praze - ukončeno 1999 promocí. 1955 - 1992 režisér opery Stát. divadla v Ostravě, od 1994 jáhen a pak farář na sborech Praha - Dejvice (4,5 roku), Dobříš, Praha-Nusle, Ústí nad Labem (po1 roku), nyní v Karlových Varech (2 roky). Kromě toho učí několik hodin na AMU. - Ženatý, 2 děti.

1) Máte za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru v dost odlišném oboru. Co Vás vedlo ke změně? Vidíte nějaké styčné body?

Od r.1955 jsem působil ve St.divadle v Ostravě, od r. 1990 - po revoluci - jako šéf opery. Neustále člen ČCE - od Nedělní školy v Praze XI (teď 3) - Jarově. V Ostravě člen sboru, staršovstva. Bohužel musím říci, že jsem nebyl pronásledován, pouze jsem nebyl „kádrová reserva“, nemohl jsem sice dělat závažné tituly, ale běžný romantický repertoár. Až do r.1974 (od 1962) jsem vyučoval na konservatoři v Ostravě, pak jsem přece jen nebyl hoden; žil jsem mimo politiku, chartu jsem nepodepsal, protože jsem o ní prostě nevěděl (Ostrava je 360 km od Prahy). Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl umělecky vyslovit, že jsem mohl svými inscenacemi sdělit, co jsem chtěl - samozřejmě prostředky své doby. V osmdesátých letech mí dva synové se po studiu rozhodli zůstat v Praze, kde i začala působit moje žena (VŠCHT). Zůstal jsem sám v Ostravě; protože jsem věděl o celé řadě neobsazených sborů, připravil jsem se zkouškami (výpomocný kazatel, diakonské zkoušky) pro práci ve sborech jako penzista, a přihlásil jsem se ke studiu na Evangelické theologické fakultě v Praze. Přestěhovali jsme se do Prahy už jako důchodci; ihned jsem nabídl své neumělé služby, působil jsem v Praze-Dejvicích, kde byl farářem Miloš Rejchrt, se kterým jsem si skvěle rozuměl, rozdělili jsme si práci, já se věnoval především výuce náboženství ve školách a bohoslužbám v domově důchodců.
Teď jsem se moc rozpovídal, ale styčné body vidím v tom, že režisér vykládá partituru, notový záznam, kazatel Boží slovo. Rozdíl podstatný, ale něco společného.

2) Po absolvování theologické fakulty jste se rozhodl pro velmi specifický a ne zrovna jednoduchý typ sborové práce – působit na neobsazených sborech po dobu hledání nového faráře. Proč právě „neobsazené“ sbory?

Během studia už jsem působil jako diakon - jáhen. V Nuslích jsem se stal Mgr. a rovněž jsem absolvoval farářské zkoušky. Protože pensista může být volen jen na rok, musí to tak být. Ale vůbec mi to nevadilo. Naopak ! Poznal jsem různé sbory (5), různé lidi, některé velice zajímavé. Protože jsem dítě města, celou dobu jsem žil ve městě, myslím si, že těm lidem více rozumím. V zemědělských pracech a zvířatech se nevyznám. Myslím si, že sbor, který v současné době nemá faráře a já jej zastanu, má možnost se v klidu porozhlédnout, zvážit atd. - po mladém kazateli.

3) Když se ohlédnete za svými zkušenostmi z této práce, v čem jste viděl své hlavní poslání, na co jste kladl důraz?

Od začátku své „nové profese“ jsem se snažil o jedno: 1 Kor 2,2: „Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.“ Nic víc neumím a vlastně ani nechci umět.

4) Jak se vyrovnáváte s tím, že Vaše služba ve sboru je tak trochu „záskokem“, že máte omezenou dobu, po kterou na sboru můžete působit?

Vůbec mi to nevadí, naopak poznám více lidí a to mi vyhovuje. Naučím se od nich moc.

5) Co považujete ve sborové práci za své největší obdarování?

Nevím, jestli nějaké mám. Snažil jsem se - asi vždycky - jen porozumět, chápat lidi.

6) Co Vám při Vaší službě pomáhá, z čeho čerpáte sílu, povzbuzení, inspiraci?

Nechci být patetický, ani bych si nepřál, aby moje věta zněla pozérsky. Asi tomu nejlépe odpovídá žalm 124 a píseň č. 407 mého milovaného Jiřího Třanovského.

7) S naším sborem máte již řadu zkušeností. Co byste viděl jako svůj prvořadý úkol pro působení ve sboru?

Se sborem Žižkov II jsem se setkal už v době protektorátu, když jsem doprovázel při nedělních kázáních far. Klapuše; farář Vladimír Čapek byl mým profesorem na gymnáziu (k neuvěření, co nás všecko učil), obdivoval jsem a měl jsem rád kurátora V. Chamráda a jeho rodinu, pamatuji se na sdružence Herolda, Potměšila, Kočvaru.
Neznám nadnesená slova ani moudrost. Neumím nic jiného, a opět nechci nic jiného znát nežli 1 Kor 2,2,3.

Otázky kladla Alice Chamrádová

  

Životní jubilea

104 let 26. 9. Emilie Křivánková
89 let 13. 9. Ludmila Všetečková
87 let 12.11. Otakar Berounský
86 let 10.10. Miroslav Blábol
84 let 5.11. Libuše Kalfiřtová
82 let 8.10. Jiřina Pašková
10.10. Ing. Ladislav Dušek st.
16.10. Marie Paulová
60 let 21.11. Marie Škachová

Eva Turková

  

Oznámení

• Pozvání na zahajovací středu.
Ve středu 3.9.2003 v 19 hodin společně zahájíme nový školní a pracovní rok. Kázat bude Elen Plzáková, farářka na Jarově. Společně s farářem Danielem Kopeckým budou vysluhovat Večeři Páně.

• Sborový výlet
Po roce vás znovu srdečně zveme na sborový výlet, který se po loňských dobrých zkušenostech bude konat opět v Bělči nad Orlicí v táboře J.A.Komenského ve dnech 3.-5. října 2003. Pozváni jsou i členové Prvního žižkovského sboru. Cena pro dospělé bude 450Kč. Je v ní obsažena cena pobytu i strava. Pobyt dětí bude hradit křesťanská služba, a proto se nebojte přijet s celou rodinou! Na místo se bude každý dopravovat sám. Tento výlet nabízí dobrou příležitost k neformálnímu seznámení s novým farářem br. Miloslavem Nekvasilem. Přihlášky přijímá Ing. Ladislav Dušek ml. (tel. 267 316 376), popř. sborová sestra Eva Turková (tel. do kanceláře 222 722 753). Ti také poskytnou další informace včetně příslušných spojů autobusů a vlaků.

• Nový hospodářský pracovník
Pro náš sbor hledáme nového hospodářského pracovníka, který by se staral o provoz a opravy v našich sborových domech. Václav Ševčík, který se této funkce ujal na jaře (viz Občasník č. 30 z března t.r.), rozvazuje k 31. srpnu t.r. pracovní poměr. Jde o místo se zkráceným úvazkem (30-40%). Požadujeme kvalifikaci nejlépe stavebního technika. Další informace poskytne sborová kancelář.

• Občasník
Milí čtenáři Občasníku: Pokud se vám Občasník líbí a víte o někom, kdo by ho chtěl také dostávat, sdělte nám, prosíme, jeho adresu. V případě, že o Občasník nemáte zájem, sdělte nám to také, abychom vám jej zbytečně dále nezasílali.

• Nabídka knih ve farní kanceláři
Jsou zde k dispozici knihy Jana Milíče Lochmana, různá vydání Biblí včetně Bible v kresbách od Ivana Steigera, zpěvníky a knihy pro děti. Můžete si také vypůjčit časopisy, které sbor odebírá. Některé tituly lze získat bezplatně.

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově
Čajkovského 1639/10, Praha 3, 130 00
Tel.: 222 722 753, Tel./ Fax: 222 720 864,
E-mail: zizkov2@evangnet.cz

PřílohaVelikost
032.doc79.5 KB