Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 43 hosté.

Bohoslužby 14.neděle po sv.Trojici - J.Strádal

Žižkov II,  1.září 2013                14. neděle po  sv.Trojici

Preludium    

Píseň : 429 „Ve tvém jménu, Pane náš, jsme se shromáždili...“

Vstup : (Hesla JB)

„Dobrořeč, duše má, Hospodinu, a celé nitro mé jeho svatému jménu !

Dobrořeč, duše má, Hospodinu, a nezapomínej na žádné jeho dobrodiní !“ (Žalm 103,1-2)

Píseň : 103,1-7 „Ó dobrořeč, má duše, Bohu svému, vzdávej čest jménu jeho velebnému...“

Modlitba (Confiteor – Agnus Dei)  

1.Čtení : Nehemjáš 8:1-12

Píseň : 119,XIV (53-56) „Mým nohám svíce je zde Slovo tvé a světlo stezce...“

Kázání :      Credo – Apostolicum!!

Galatským 5:25 „Jsme-li živi Božím Duchem...dejme se Duchem také řídit!“

Skutky 15:36-16:10  „TIMOTEUS - I.“

Píseň : 119,XIII (49-52)             „Jak miluji tvůj Zákon v každý den!“

Oznámení : . (presbyter)

Píseň (sbírka): 103,8 „Nad těmi věčně milost Páně stojí, kdo srdcem svým se Hosp.bojí..“

Přímluvná modlitba:

Otče náš...

Poslání: Jozue 1:7-9

Požehnání : Žalm 1:1-3

Píseň : 489 „Tvé požehnání, dobrý Otče, nás cestou žití sprovázej...“

 

Postludium...