Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelé a 57 hosté.

Archivní řád

Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově, Čajkovského 10, Praha 3   IČO: 45701903

Archivní řád

Směrnice k zajištění řádné manipulace s písemnostmi ve Druhém sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Žižkově (dále sbor) a jejich uchovávání ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb.a v souladu s obecně závaznými předpisy

 

 

Platnost směrnice:

Tato směrnice platí od jejího schválení sborovým shromážděním dne:

 

 

 

Obsah:

 

  • I. Obecné definice
  • II. Základní ustanovení
  • III. Přílohy

 

 

I. Obecné definice

a) Archiválie

Písemný, obrazový, zvukový a jinak vzniklý záznam, který vzešel z vybrané činnosti v rámci působnosti sboru nebo činnosti se sborem související a který má vzhledem ke svému dokumentárnímu významu trvalou hodnotu.

b) Spis

Souhrn všech písemností vzniklých při jednáních k jedné věci.

c) Manipulace archivního fondu

Uspořádaný archivní materiál za určité časové období

d) Archivní služba
Soubor činností zajišťujících:
-přejímání a shromažďování archiválií
-bezpečné a přehledné ukládání archiválií

-řízené zpřístupňování archiválií pro studium a jiné účely

 

II. Základní ustanovení

  • 1) Manipulace sboru za období 1928-2005 je uložena ve spisovně sboru v domě Čajkovského č. 10. Inventář této manipulace je uložen ve spisovně (ve 3 kopiích) a ve sborové kanceláři (ve 3 kopiích).
  • 2) Archivní službu zajišťuje archivář volený staršovstvem na období 6ti let.
  • 3) K uložení všech archiválií slouží sborová spisovna. Archiválie jsou do ní předávány z příruční registratury po uplynutí skartační lhůty vyjádřené ve skartačním znaku (viz Spisový a skartační řád).
  • 4) Archiválie jsou ukládány dle spisového plánu (viz Spisový a skartační řád) věcně -tematicky a v rámci těchto témat přírůstkově - chronologicky do archivních kartonů.
  • 5) Při předávání písemností k trvalému uložení do sborového archivu sepíše sborová sestra předávací protokol (2x) písemností „A" z příruční registratury k uložení do archivu. Protokol je uložen u předávajícího (sborové sestry) a přebírajícího (archiváře).
  • 6) Archivování účetních dokladů a záznamů je prováděno minimálně v rozsahu ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Při předávání účetních dokladů k trvalému uložení do sborového archivu sepíše mzdová účetní předávací protokol (2x). Protokol je uložen u předávajícího (mzdové účetní) a přebírajícího (archiváře).
  • 7) Zpřístupnění archiválií je pouze prezenční, a to po předchozí domluvě s archivářem (popř. sborovou sestrou). Ze spisovny je možno archiválie vynášet pouze do presbyterny sboru. Jejich opětné založení je povinností archiváře.

 

Případné změny a doplňky tohoto řádu schvaluje na doporučení staršovstva sborové shromáždění

 

III. Přílohy

 

Nedílnou součástí tohoto řádu jsou přílohy:

č.1 - Archivní fond

č.2 - Inventář archivního fondu (1928 - 2005)

PřílohaVelikost
Archivni_rad.doc31 KB